Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Siste utlagte.Del 19.

 
 
 
DE PRIVATEIDE KIRKER:
 
 
Kirckestolen(regnskapsbøkene).
 
Kierkens indkomstis på Elfverumb efter forrige kiercke verge Erich Grunnsettis Angiffuende,eftersom kierche stoolen(regnskapsbøkene) iche findes hos kierchennn.
 
 
AAMOT PRESTEBOELS  INNKOMSTER OG INNVENTARIUM.
 
Så vyt mig derom er bevist av kierckevergerne och menige allmue,eftersom jeg haffuer aldri seet Kirckestoelen(regnskapsbøkene).
 
Om byrdene følger noget av dette ehr mig ubevist eftersom jeg denne aldri annamede.
Dette saaledes som forschieffuit staar af mig at være angiffuen vidner jeg med mitt signete her neden undertrøctt.
 
 
EX
ELLFUERUMB
Den 22 okt 1654.
 
 
Dette at Vere en Riktig antegnelse Aamodz presteboels Aarlige indkompst och innventarium sampt kirckens Aarlige indkompst,bekiender jeg Jens Bondisøn ,sogneprest til Aamodtz prestegield,sampt Helge Pedersøn Alme,och Biørn Imbretsænn,kkierkeverger der samme stedz,med voris egne hænder och Signeter,saaledes.
 
AAMODTZ PRESTEGAARD
Den 4 FEBR.
ANNO 1654.
 
 
 
 
 
 
ST SIMON KIRKE: ØVRE RENDAL:
 
 
 
 
Kirkene på østlandet ble solgt av Kongen,men ikke Øvre Rendal Kirke,ST SIMON.
 
 
 
 
 
 
 
Geistligheten og St Simon Kirke, Birckesetter(Øvre Rendal).
 
Birckesetter(Øvre Rendal): Simon Pofvelson.
Aamot: Jens Bundisøn(Bondesen).
Jens Bundisøn var Simon Pofvelson"s svigerfar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESTESLEKTER I DELER AV LANDET, ORDNET ALFABETISK:(FRA A til Å).
Mutasjonene og genfeilenes vandringer(geistlighet/presteskap/allmue).
Prestegårder/Hovedgårder/Bruk.
 
Birckesetter(Øvre Rendal).Gårdene Berger/Bergset/Høye. samme Ætt/Slekt/blodslinjer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---
 
 
NORGES BIDRAG TIL "ACTA PSYCHIATRIKA SCANDINAVIA":
 
 
PSYHOSIS AND SUICIDE IN A RURAL COMMUNITY(Rendalen 1877 - 2005).
 
 
 
 
 
F 1 Historical information.
F 1 is the oldest of the three founders.
He was of Pomerian descent.
He was born sometime between -1592 -1622 ,when his german born father was a protestant vicar in a neighbouring comunity(44).
F 1 was married and had only one son,born in 1656(11) later his son became the sheriff of the local community.
F1 became insane and desposed in 1661 (11) his great grandson also became insane.
F1 was insane(10) but lived in the local community with his wife and their then 9 year old son in 1665.
He died there in 1676.
 
 
 
 
 
ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVIA.
 
 
Stendergifte.
prestesønner ble prester.
 
 
 
---
 
 
ST SIMON KIRKE,Birckesetter(Øvre Rendal).
 
 
 
 
--
 
GÅRDEN BERGER ER JORDET:
 
 
--
 
 
 
-----------
 
 
1847.
Utskiftingsforetning over gården Ellevolds hjemmeskog.
 
Se forøvrig under "kategorier" utskiftninger.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
UNIVERSITETETS OLDSAKSAMLING.
Om funnene fra Nordseth.
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
RENDALEN HISTORIE:
BRUKERSTATISTIKK 2013 - 2023.
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
SØLVSKATTEN 1816(Oversatt).
 
 
------
 
 
EIERFORHOLD I SØLENSJØØEN.
 
LAUGRETTSDOM: EIERFORHOLD I SØLENSJØEN - SØLNA - HAAEN.
For mer dok,se "Kategorier" Missjøhaugen.
 
HØYESTERETTSDOM:
 
 
 
 
 
-------
 
 
 
VED SLUTTEN AV 1200 TALLET VAR DET ET FOLKETALL PÅ CA 300 000 I NORGE.
Ref bok: Norsk kirke i 1000 år.
Andreas Aarflot(1978).
 
Ved slutten av 1200 tallet fantes det 1200 kirker i Norge,og omkring ca 2000 prester foruten et stort antall munker til et folketall på ca 300 000,dvs,en prest/munk pr 150 mennesker.
 
Hvor mange som overlevde svartedøden på 1300 tallet diskuteres fortsatt.
 
Se forøvrig under"Kategorier".
Kirken  -  Presterekkefølgen i Åmot og Rendalen 1537 - 1851.og de første katolske prestene i Åmot og Rendalen.
 
 
1578: JORDEBOK: BIRCKESETTH STØRST I SKYLD (6 huder).
 
Se forøvrig Under"Katergorier" ,Jordebøker og matrikler.
 
--------------------------------------------------------------------
 
 
 
HELGENER OG KIRKEDEDIKASJONER I NORGE I MIDDELALDEREN(UIO).
 
Kun 1 kirke viet til St Simon.
Øvre Rendal kirke.
 
Av de eldste kirkededikasjonene.
 
Se fordeling mellom helgener gjennom de forskjellige århundrene,s 65 og 66.
 
 
 
 
 
----
 
 
TINGBOKPROSJEKTET: 1763 - 1797.
Hva skjedde på tingene i Rendalen under Comisionsacten/dommen 1780 -1786.
Sakstypene: Eiendomstyveri - Leiermålsaker - drap -osv.
I dette lille bygdesamfunnet var det i løpet av en mannsalder FLERE HUNDRE TILTALTE.(utdrag)
Husmenn mot gaardemenn.
 
Tingbokprosjektet: 
Kriminalitet og Rettsaker i Rendalen 1763 - 1797.
Erling Sandmo: Nasjonalbiblioteket.
 
Mrk:Ordlyd i Utskifting :Elvelien 1797, med grunneiendomsrett, kontra utskiftingene utover 1800 tallet.
----
 
FOR FORSKERE:
De tinglyste dokumenter er lastet opp i Academia.edu.
 
----
 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie