Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Siste utlagte.  04.09.2016 neDERST.

DEN UFULSTENDIGE GÅRDDELINGEN -- EIENDOMSSVINDELEN-- FREDRIKS GAVE -- KIRKEN.

Kun hovedgårder med papirer,bruksretter på bruk,tinglyst som servitutter i Rendalen.ingen grunneiendomsrett i servitutter og bruksretter ei heller hjemmel til grunn.

Ufulstendig gårddeling:Bruksretter på gårder-skog-utmark-fjell.(hva med takst-pantegrunnlag på en bruksrett-ingen grunneiendomsrett/hjemmel).

På hvilket rettsgrunnlag leier seterlag-fiskeforeninger-jaktforeninger osv ut fjellområdene i Rendalen,(jakt og fiske).

Ingen delingsforretning på de nyere brukene,kun en skyldsatt bruksrett.

Se underliggende dokumenter fra mat og Landbruksdepartement,og Statens kartverk.

For den enkelte eiendom: Se grunnbøkene,hva som er tinglyst under servitutter.

Les også rapporten som Mat og Landbruksdepartementet henviser til,"Rapport 14 12 arealstatistikk eiendommer og utmark".

Se dokument/rapport: Forskjellen på hjemmel og grunnbokshjemmel.

Se Lagmannsrettsdom: Den lokale sedvanerett(den Rendaleske rettsoppfatning,bare tull)"Lagmannsretten finner ikke at det ført bevis for en slik rettsoppfatning i distriktet".

Lagmannsrett.Den lokale sedvanerett(Den Rendalske rettsoppfatning).pdf (500886)

20000124 Juridisk betenkning Jakt Unset.pdf (389356)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HJEMMELEN OG GRUNNEIENDOMSRETTEN LIGGER I FØLGE DOKUMENTENENE PÅ NOEN FÅ HOVEDGÅRDER(M/KONGESKJØTER),HOS ETTERKOMMERENE AV DE
FØRSTE KAPPELANENE(PRESTENE).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wesselkart grunneiendomskart for Rendalen.pdf (7415404) Ingen "Fredriks gave", til rendølene mellom bygda og Sølendalen, se dokumentene i rullgardin, under "Fredriks gave".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se også "salg av Fredriks gave".

17830719 Beskrivelse av Wesselkart.pdf (487609)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19150304 Staten, fraskrivelse av eiendomsretten.pdf (9224)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20131209 Store utmarksområder mangler eiere.pdf (138747)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20131209 Nyheter fra Landbruks- og matdepartementet.pdf (15284)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rapport_14_12_arealstatistikk_eiendommer_og_utmark.pdf (6024427)

Okupasjon av fjellområder-ufulstendig gårddeling..pdf (76952)

20091104 Forskjellen på Hjemmel kontra Grunnbokshjemmel..pdf (575915)

20091104 Private rådighetsbegrensninger i fast eiendom.pdf (7418931)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20120215 Bruksrettar i matrikkelen.pdf (818321)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20160101 Ny lov, avvikling av dagens overjordskifterett.pdf (123663)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20131219 BB; Utmarkseiendommer uten eiere.pdf (727011), for Rendalen, se "Kongeskjøter" i kategorier.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20120209 Rettigheter i Sølendalsfjellet.pdf (537967) Se havneutskifting - gjelder ikke grunneiendomsretten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20120223 Kommunen, Sølendalsfjellet delt, jvf, havneutskifting, tinglyst 24.01.1907.pdf (133704).

17950715 Drevsjøen, ingen hjemmel.pdf (1957490) Solgt privat, i dag går inntektene til Meiåvollen seterlag, (Formann: Knut Nordseth,kommunens matrikulør).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nordre Høye(Haug) - Eneste gård med underliggende fjeld i matrikelen gjennom århundrene.

Se også wesselkart: 1 gård ved siden av kirken. (se også beskrivelse av wesselkart).

17230000 Matrikkel Åmot - Rendalen.pdf (2366419)

17230000 Matrikkel l, Rendalen.pdf (264170)

18021001 Oppebørselsregister vedr skatt på matr. eiendommer.pdf (253243)

17860000 Wesselkart.pdf (7415397)

17830719 Beskrivelse av Wesselkart.pdf (487579)

Geistligheten - Rendalen.pdf (20313)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rettsak juni 2013, Meiåvollen seterlag, mot Thorleif S. Hornseth.

20130527 Innkalling til rettsmøte 18.06.pdf (605562)

20130618 Rettsbokutskrift fra hovedforhandling.pdf (795716)

20130625 Forkynnung av dom.pdf (118490)

Dommerens bemerkninger vedr. matrikulering i Rendalen.pdf (64064)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                              FREDRIKS GAVE:

Grunnbøkene: Det har vært reist en del spørsmål angående grunnbøkene på Rendalen.  

Disse 1900 talls grunnbøkene som ligger ute (statsarkivet),  hvor det er innført "Fredriks gave" (1798) på over 300 eiendommer i Rendalen, velger "Rendalen Historie" foreløpig og utelate. 

Vår erfaring er at ingen rettsinstans vil befatte seg med disse. (Se forøvrig, "Fredriks gave").

"Rendalen Historie", vil anbefale "jordebøkene" og "matriklene".

Mer om grunnbøkene vil komme i løpet av 2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

18710222 Salg av Fredriks Gave.pdf (140094) (Se kategorier "Fredriks gave").

18830315 DOM vedr. salg av Fredriks gave Ørsjøvola.pdf (279308)  

Se også Wesselkartet, (eiendomskartet på Rendalen),  i henhold til commisjonsdom(1786) og overhoffrettens dom(1790), med beskrivelse av kartet, fjellområdene og eierene (kirken, pluss 1 gård, nordre Høye), dette viser også matrikkelen gjennom århundrene, kun 1 gård med underliggende fjeld i Rendalen, (Nordre Høye).

Les "Fredriks gave" dokumentene, ingen gave fra dalbunnen og østover, i fjellet, gaven er kun trærne oppe på grunnen i Sølendalen. Ingen fjellområder i Fredriks gave.

De "hjemmelsløse" forsøker nå og bruke "Fredriks gave", for å sansynliggjøre eiendomsrett i fjellet.

Tinglyste dokumenter lyver ikke.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kirken og Nordre Høye:

Glemte virkelig Fredrik den 4 og selge Øvre Rendal kirke, og Nordre Høye, eller var kirkegodset innløst før? -- Fikk menigheten i Øvre Rendal, som landets eneste, virkelig noen formue, (les Øvre Rendal kirke gjennom 200 år).

Mrk: Nordre Høye, eneste gård i Rendalen med underliggende fjeld i matrikkelen gjennom århundrene.

Ble Øvre Rendal kirke glemt av Fredrik den 4.pdf (3666112) (fikk menigheten virkelig noen gave, som landets eneste?)

Øvre Rendal kirke 200 år, s. - 13.pdf (5993041)

Øvre Rendal kirke 200 år, s.14 - 25.pdf (6086013)

Øvre Rendal kirke 200 år, s.26 - 37.pdf (5089475)

Øvre Rendal kirke 200 år, s.38 - 49.pdf (5538365)

Øvre Rendal kirke 200 år, s.50 - 61.pdf (5020387)

Øvre Rendal kirke 200 år, s.62 - 75.pdf (6289061)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kirkene privateid..pdf (710761)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geistligheten - Rendalen.pdf (20313) Kirkene og presteskapet i Rendalen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17230000 Matrikkel l, Rendalen.pdf (264184)

1723 pdf Matrikkel Åmot - Rendalen.pdf (2367726)

18021001 Oppebørselsregister vedr skatt på matr. eiendommer.pdf (253254)

17860000 Wesselkart.pdf (7415403)

17830719 Beskrivelse av Wesselkart.pdf (487613)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eiendomsregister.pdf (4447629) Hovedgårdene, 40 gårder med Bnr 1.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiskeriene:Ingen grunneiendomsrett drar fisket, Matrikulert, særskilt skyldsatte rettsobjekter, ofte solgt ut fra gårdene, eks Øversjøen, sølensjøen,osv.

18640000 Skyldsetningsprotokoll Fiskerier.pdf (3180640)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommer i januar: Fonnås, Gårds- og eiendomsdokumenter i Simen Landet, og Simon Høyes eietid, slutten av 1800 og fremover, (over 1000 sider, oppbevart på Jordet Berger).

Kommer: Til oversettelse, ca. 50 eiendomsskjøter mm, (Berger), 1790-1900, originalskjøter, oppbevart på Jordet Berger gjennom århundrene.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

GRUNNEIERSKJØTENE PÅ BERGER .

Forskjellen på Hjemmel kontra Grunnbokshjemmel..pdf (571443)

17341125 Skjøte Wernskiold Berger.pdf (55051)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17341129 Skjøte Berger Niels Wernschiold Kongelig Ridder 1910.pdf (354143)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17341129 Skjøte Berger Niels Wernschiold Kongelig Ridder 1911.pdf (350873)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17551206 Lagrettsdom-skifte, Jordet Berger - eier av fjellområdene.pdf (1322501)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17280802 Skyldsetting - Berger - vedr. Spekedalen.pdf (1705092)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17521206 Berger, Eiendommen Missjøhaugen.pdf (435820)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okkupasjon av fjellområder, se Statens Kartverk.pdf (76957)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19150304 Skrivelse fra Landbr.dep ang. eiendomsretten til Sølenstrækningerne.pdf (9224)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matrikkel 1723-1 Rendalen.pdf (296811) Nordre Høye, med underliggende fjell.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matrikkel 1723-2 Rendalen.pdf (319091) Nordre Høye, med underliggende fjell.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18021001 Oppebørselsregister vedr skatt på matr. eiendommer.pdf (253243) Nordre Høye, med underliggende fjell.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norges Høyesterett - Dom HR-2013-1938-A Sølensaken.pdf (1257358)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okkupasjon av fjellområder, se Statens Kartverk.pdf (76957)

Forskjellen på Hjemmel kontra Grunnbokshjemmel..pdf (571443)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport 14 12 arealstatistikk eiendommer og utmark.pdf (6024427)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20120622 Om adgang til å opprette grunneiendom i ureg. jordsameie mv.pdf (4429490)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20110221 Miljøverndepartementet Mandat for utredningen.pdf (408502)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viktig informasjon ved fradeling fra Jordsameier.pdf (37286)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rundskriv for Tinglysingen.pdf (533013)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Servitutter.pdf (204190)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jordsameie, Jordskiftesaker og vegsaker i matrikkelen.pdf (395548)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JordsameieBrukssameie.pdf (54593)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faktaark -Temadagomretting - servitutter - tinglysning.pdf (95266)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Festegrunn Bergsholm 100909.pdf (721258)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beskrivelse av jordregister bokmaal.pdf (393448)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20120823 Lag jordregister selv- Fylkesmannen.pdf (2203132)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17_Oppgave-M11_Registrer_uregistrert_jordsameie.pdf (655535)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20120215 Bruksrettar i matrikkelen..pdf (818321)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19721021 Skøte på 61-64, til Møyåvollen seterlag.pdf (585672)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grunnboksblad 52.29 Fiskesameien i Øversjøen.jpg (44809)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19030305 52.29 Skjøte Fiskesameien Øversjøen..pdf (293555)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16520623 Dyreveidekontrakt Hanestad-Rendalen..pdf (236440)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17080723 Bøxelbrev Hanestad,og Rendalen..pdf (274626)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20131113 Kunngjøring, Innkalling til rettsmøte 0420-2012-0031 Dalsbygda.pdf (900281)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12740000 Jordskiftevirksomheten i et historisk perspektiv.pdf (220891)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18210818 Lov ang_Jords_og_Skovs_Udskiftning_af_Fællesskap_1821_17aug.pdf (1417488)18571012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lov_om_jords_og_skovs_udskiftning_af_fællesskap_1857_12octbr.pdf (6172689)18600321

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lov_inneholdende_tillæg_til_lov_af_12okt_1857_om_jords_og_skovs_udskiftning_af_fællesskap_1860_21mars.pdf (963653)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18630509 Lov_inneholdende_forandringer_i_og_tillæg_til_udskiftningslovgivningen1860_21mars_1863_9mai.pdf (892894)18660604

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lov_inneholdende_forandringer_i_og_tillæg_til_udskiftningslovgivningen1821_1827_1857_1860_1863_4juni_1866.pdf (1655017)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18820313 Lov_om_Udskiftning_mB_1882_13marts.pdf (7066802)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18820318 Lov_om_Uskiftning_mV_1882_13marts_nr2.pdf (6701488)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19280601 Lov_om_endring_i_lov_om_19280601 Utskiftning_mv_av_13mars1882_1928_1jun_nr7.pdf (966122)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19501222 Lov_om_jordskifte_oa_1950_22des_nr2.pdf (6313885)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19791221 Lov om jordskifte o.a. (jordskifteloven).pdf (2245115

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)20130621 Ny jordskiftelov sanksjonert i statsråd.pdf (92680)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20130621 Endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m (jordskiftelova).pdf (52907)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20131114 Klar for gedigen og langvarig rettssak i Dalsbygda, 300 parter er meldt.pdf (1458161)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Hågen Olsen Høyes legater,kontooversikter,brev til kongen,-deling av legatmidler mellom Øvre Rendal og Engerdal.(Iflg Brønnøysundregistrene,eksisterer ikke dette legatet pr i dag).

Grunnbeløpet kan i følge testament ikke røres,hva har kommunen gjort,og hvorfor eksisterer ikke Hågen Olsen Høyes legater i brønnøysundregistrene pr i dag.

18720406_(dok 1)Testamente_Haagen_Olsen_Høye_hÃ¥ndskrevet[1].pdf (565876)Det håndskrevne originale testament.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18720406(dok 2)_Haagen_Olsen_Høye_testamentet[1].pdf (48095)Oversatt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hågen Olsen Høyes legater(del 1).pdf (2964634)

Hågen Olsen Høyes legater(del 2).pdf (1228410)

Hågen Olsen Høyes legater(del 3).pdf (1789267)
Hågen Olsen Høyes legater(del 4).pdf (1219774)

Hågen Olsen Høyes legater(del 5).pdf (1436789)
Hågen Olsen Høyes legater(del 6).pdf (1994198)

Hågen Olsen Høyes legater(del 7).pdf (2233617)
Hågen Olsen Høyes legater(del 8).pdf (1560506)

Hågen Olsen Høyes legater(del 9).pdf (705112)
Hågen Olsen Høyes legater(del 10).pdf (1326843)

Hågen Olsen Høyes legater(del 11).pdf (1114569)
Hågen Olsen Høyes legater(del 12).pdf (1085399)

Hågen Olsen Høyes legater(del 13) til kongen..pdf (1718857)
Hågen Olsen Høyes legater(del 14)..pdf (2755043)

Hågen Olsen Høyes legater(del 15)..pdf (1236913)
Hågen Olsen Høyes legater(del 16)..pdf (2451055)

Hågen Olsen Høyes legater(del 17)..pdf (2050877)
Hågen Olsen Høyes legater(del 18)..pdf (2335620)

Hågen Olsen Høyes legater(del 19)..pdf (1490573)
Hågen Olsen Høyes legater(del 20)..pdf (876372)

Hågen Olsen Høyes legater(del 21)..pdf (1828603)
Hågen Olsen Høyes legater(del 22)..pdf (2456621)

Hågen Olsen Høyes legater(del 23)..pdf (773003)
Hågen Olsen Høyes legater(del 24)..pdf (1718938)

Hågen Olsen Høyes legater(del 25)..pdf (836364)
Hågen Olsen Høyes legater(del 26)..pdf (601750)

Hågen Olsen Høyes legater(del 27)..pdf (1206215)

18861217 Ø. R Formannskap Hågen Høyes legater.pdf (464347)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Legatdeling mellom Øvre Rendal og Engerdal Hågen Olsen Høye.pdf (154213)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legatene.pdf (1503963)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liste over ordførere i Rendalen.pdf (73821)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Husk Commisjonsdommen 1786,og overhoffrettens dom 1790(Rendalen).

17831218 Dom Even Steen-Tollef Olsen, N. Undset (1).pdf (104994)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17840916 Dom Even Steen-Tore Haagensen Berger m.fl.pdf (29571)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17840930 Dom Even Steen-Erich Jacobsen Mømb.pdf (56363)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17850421 Dom Ole Sorum-Hans Larsen Berger som hovedmand, m.fl.pdf (63555)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17860713 Dom Even Steen-Svend Larsen Haagset m.fl. Bønder at Elverums Sogn.pdf (87094)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Originaldokumeter,oppbevart på Jordet Berger(deler er til oversettelse).

17970000 (tgl 18030716)Utskifting Elvelien(Glomlia).pdf (382818)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18180727 Skovdeling RødfjeldlienhjembergetØstre Kjølen.pdf (630711)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18290711(18200714) Landmålingsforretning.pdf (440473)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18301130 Contrakt Bergset.pdf (295489)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18311024 Contrakt fiskeri Bergset-Høye.pdf (63179)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18320426 Auktion.pdf (771470)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18320707 Landmålingsforretning.pdf (885582)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18330904 Utskiftingsforretning gårdene..pdf (1097708)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18370206 Berger.pdf (755782)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18400215 Skjøte Jens simensen Høye.pdf (805246)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18510113 Kontrakt Bergset Utstu..pdf (237077)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18510718 Utskiftingsdokument Berger-Haarseth (1).pdf (1118707)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18520216 skyldsettingsforretning Høye.pdf (398487)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18540420 Contrakt Bergset-Høye.pdf (780678)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18650308 Lensmannen i rendalen tinglag gjør osv.pdf (376006)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18550717 Berger skjøte.pdf (439247)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18610522 Berger utskifting av fellesskap.pdf (630057)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18620714 Laugrett ,dbo-J.olsen Høye.pdf (584696)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18630717 auktionsskjøte.pdf (214972)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18640714 Berger skjøte.pdf (133114)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18640713 Berger skyldsettingsforretning.pdf (112656)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18690715 Skjøte Høye-Unset.pdf (383405)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18700929 Berger Skovdelingskonrakt.pdf (238077)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18710505 Utskifting Bergset.pdf (282311)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18731001 Exp til jernbaneanlegget.pdf (398866)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18760718 Skjøte Opstu Bergset 5000 specidaler..pdf (530863)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18800413 Kontrakt Deling og skylds, Sjulhushaugen.pdf (167575)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18800515 Forening,rendalsgrund og tylldølenes havnegang.pdf (228580)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18900718 Husmandskontrakt.pdf (200251)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18960327 auksjonsskjøte Gammelstu Bergset til S.Landet..pdf (363482)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18961107 Kjøpekontrakt Anne Evenstad N Høye.pdf (139896)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18970827 Skjøte 11 skogteiger Simen Landet til S. Høye..pdf (232098)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18980301 Kjøpekontrakt Tollef Hornseth til S. Høye 14 3.pdf (156338)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18980702 Skjøte Ole Kværness til S.Høye. skogteiger.pdf (152516)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18650308 Lensmannen i rendalen tinglag gjør osv.pdf (376006)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18980415 Skjøte Anne Evenstad til S . Høye.pdf (222849)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18980921 Kjøpekontrakt Nils E.Ellevold til S.Høye skogteiger.pdf (96882)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18990911 Skyldsetning S Høye.pdf (115740)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19040715 Skjøte E.J Haarseth til S.Høye,mfl, Gårder skog ..pdf (485024)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19051028 Kjøpekontrakt knut Bolstad-Simon Høye..pdf (39765)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19060308 Skjøte Dbo til Karenius Hanestd Simon Høye m fl..pdf (198617)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19060417 Skjøte Dbo til S.Høye..pdf (132024)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19070124 Skjøte Mjovasslien,mm..pdf (224426)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19070308 Husmannskontrakt.pdf (218457)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19080224 Kjøpekontrakt seter S.Høye.pdf (63196)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19080912 Skjøte ,skog S.Høye.pdf (192334)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19081209 Skjøte eiendom S. Høye.pdf (95867)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19081209 Skjøte Simon Høye 14.2.pdf (110683)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19080912 Frivillig auksjon, Skjøte skog S Høye.pdf (196454)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19080912 Skjøte skog S Høye (1).pdf (196454)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19100816 Kjøpekontrakt S Høye 100 000.pdf (110523)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kjøpekontrakt Lisæterteigen.pdf (190350)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19131228 Kjøpekontrakt..pdf (53564)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19150403 Kjøpekontrakt skog Tylldalen.pdf (236468)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19180817 Skjøte Berger Jordet ..pdf (2310823)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19200713_Skjøte Høye 42 teiger.pdf (325041)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blåfjell, del 1, s.1-89.pdf (4901305)Hekseprosessene i Rendalen.

Blåfjell, del 2, s.90-153.pdf (3864672)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jens Bondesen(Bundisøn)-Simon Pofvelsen..pdf (2876675)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skiftet etter Simon Pofvelson,og Maren Jensdatter.pdf (2876675)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jacob Lauritzen (sogneprest) Swante (2).pdf (103782)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiltalt- Ragnhild Nordseth..pdf (75505)

167300~Ragnhild Nordseth,m.fl. frikjent (1612152)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Registrering,rapport,verdier i unsetåa i Rendalen.pdf (5773585)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18380331(del 1) Matrikkelskyld Reendalens thinglag, del 1.pdf (6479611)

18380331(2) Matrikkelskyld Reendalens thinglag, del 2.pdf (7976910)

18380331(3)Matrikkelskyld Reendalens thinglag, del 3.pdf (6643183)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18381229 Matrikkel for Reendalens Thinglag s.78- 80b.pdf (3264112)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bull museet,Hva skjuler seg under overflaten..pdf (1459818)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1730308(del 1) Dom Engerdal,wernskiold.pdf (4542925)

17310308(del 2)Dom Engerdal wernskiold..pdf (5064003)

17310208(del3) Dom Engerdal,Wernskiold.pdf (5219687)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15780624 Jordebok Aamot(Rendalen)Bergh-Birckesetth-Haug 1-Haug 2..pdf (115232)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1625 Jordebok Østerdalen.pdf (1062055)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preste og prostearkivet s. 1 - 71 (1).pdf (7112150)

Preste og prostearkivet s. 72 - 135.pdf (6449508)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digitalpensj. 1730-1825 Rendalen.pdf (1509676)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oversikt over kart vedr. Øvre Rendal (1).pdf (158282)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De fiktive grunnbøkene på Rendalen,med innført "Fredriks gave(1798)" på over 300 eiendommer.

For studie av disse anbefales,digitalarkivet,statsarkivet,Hamar(se link forside).

Nordset:

Nordset 1 (4).pdf (5816281)

Nordset 2.pdf (5955298)

Nordset 3.pdf (6646357)

Nordset 4.pdf (5809019)

Nordset 5.pdf (5281263)

Nordset 6.pdf (5659973)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statsarkivet-digitalarkivet-Jordebøker-odelsjordebøker-adelsjordebøker.

20140129 Digitalarkivet (1).pdf (199930)

20140129 Skattholderembetet 1572-1771.pdf (146684)

20140129 Skattholderembetet, garnisonssnatt 1624-1626.pdf (77699)

Jordbok Hedemarken og Østerdalen fogderi s.42.pdf (1535668)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIRKEN,OG NORDRE HØYE:

Ble Øvre Rendal kirke,og Nordre Høye glemt av Fredrik den 4,eller var kirkegodset innløst før.(side 31).

Øvre Rendal kirke 200 år, s. - 13.pdf (5993038)

Øvre Rendal kirke 200 år, s.14 - 25.pdf (6086008)

Øvre Rendal kirke 200 år, s.26 - 37.pdf (5089472)

Øvre Rendal kirke 200 år, s.38 - 49.pdf (5538362)

Øvre Rendal kirke 200 år, s.50 - 61.pdf (5020383)

Øvre Rendal kirke 200 år, s.62 - 75.pdf (6289057)

Kirkene privateid..pdf (710761)

Øvre Rendale kirke-Ytre Rendal kirke-Geistligheten.

Geistligheten - Rendalen.pdf (20313)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Kirken,og Nordre Høye..                                                               

Glemte virkelig Fredrik den 4 og selge øvre Rendal Kirke,og Nordre Høye,eller var kirkegodset innløst før ?.--fikk menigheten i Øvre Rendal,som landets eneste,virkelig noen formue.(les øvre rendal kirke 200 år).

Mrk: Nordre Høye,eneste gård i Rendalen med underliggende fjeld i matrikkelen gjennom århundrene.

Matrikkel 1723-1 Rendalen.pdf (296811) Mrk:Eneste gård med fjeld.

Matrikkel 1723-2 Rendalen.pdf (319107)Mrk:Eneste gård med fjeld.

18021001 Oppebørselsregister vedr skatt pÃ¥ matr. eiendommer.pdf (253241)Mrk; Eneste gård med fjeld.

Ble Øvre Rendal kirke glemt av Fredrik den 4..pdf (3666110)

Legatene.pdf (1503963)

Wesselkart grunneiendomskart for Rendalen.pdf (7415404),Se kart,eneste gård med fjell,Kirken,og Nordre Høye.(kirkegodset).

17830719 Beskrivelse av Wesselkart.pdf (487616)

Kirkene privateid..pdf (710761)

1740-1860,Øvre Rendal kirke-Ytre Rendal Kirke-Geistligheten.

Geistligheten - Rendalen.pdf (20313)

Eierskap til kirkelige eiendommer..pdf (494222)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eidsvoll 1814:

1814 Riksforsamlingens forhandlinger,innledning.pdf (569119)

Eidsvold 1814,utsendinger fra Rendalen..pdf (209380)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1801: Den første folketellingen i Norge.

Rendalen:

1801-telling for Rendalen 1 - 1685.pdf (4398319)

20140201 Østl., den f folketellingen 1801.pdf (737834)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jens Bondesesen 1664,Sogneprest: Aamot Præstebol,og kirkens Innkomst i  år1664.

Øffre Rinndallens kirckis  innkomst i år 1664.

Fortegnelse over Wingel(vingilen)-Thyldalen(Tylldalen)-quægne(kvikne)-innsæt(Insett).

1664 Aamot prestebol kirkes innkomst(øvre Rendal).pdf (53945)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rigtigh extract och summa offuer allt de geislies och kirkenis goedtz och indkompst offuer Opsloe och Hammers stifter År 1627.

Herunder: Østerdalen-Tynset-Kvikne-Tylldalen-Øvre Rendal-Ytre Rendal-mm.

1627 Innkomster geistelige og kirkegods.pdf (257072)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forvaltningsplan for Sølen landskapsvernområde desember 2013.pdf (6322121)

Høringsbrev forslag til forvaltningsplan Sølen landskapsvernområde.pdf (29729)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kirkene privateid..pdf (710761)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20140303 Ordførere spilte poker om Folldal..pdf (2586629) Hva med hjemmelen,og hvordan fikk orførerne hjemmelen på eiendommen(e) overført til seg,?.Eller er hjemmelen like dårlig som i Rendalen.

Forøvrig samme etternavn på begge ordførere.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Øvre Rendal kirke-Ytre Rendal kirke-Prestene 1740-1860.

Geistligheten - Rendalen.pdf (20313)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forbudt av Norsk Høiesterett i 1949-frigitt i 2010.

Dømmer ikke av major og sjef i Milorg D-13 Oliver Hansen Langeland .pdf (498292)

Kan bestilles:Adlibris: ISBN: 9788282140720.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19150304 Staten,fraskrivelse av eiendomsretten..pdf (9229)

1934 HoifjellskommisjonenDel1.pdf (6502624)

1934 HoifjellskommisjonenDel2.pdf (4507822)

1934 HoifjellskommisjonenDel3.pdf (4332563)

1934 HoifjellskommisjonenDel4.pdf (6730180)

1934 HoifjellskommisjonenDel5.pdf (6877035)

1934 HoifjellskommisjonenDel6.pdf (4394053)

1934 HoifjellskommisjonenDel7.pdf (4529177)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18290711 Utskiftingsforetning Bergset..pdf (1412492)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18301130 Husmannskontrakt Plass Bergset..pdf (554497)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18311024 Bergsets solgte andel i sigfiskeriet..pdf (174283)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18340213 Auksjonssalg av Bergset..pdf (1185041)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18351021 Salg av Berger..pdf (1197398)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18370206 Skifte oppgivelsesbo Mømb..pdf (1255676)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18510113 Kontrakt om skigard..pdf (331772)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18540420 Kontrakt sagbruk kvernbekken..pdf (547739)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18550717 Skjøte Berger P.H. Jordet..pdf (818609)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18630717 Oppistu Unset skjøte skogsalg..pdf (541574)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18640714 Skjøte storstu Berger til Sevat Høye.pdf (361351)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18650831 Berger. Avtale grenseplikten..pdf (871255)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18760718 Skjøte Høye 5000 specidaler..pdf (1070397)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18800515 Havnekontrakt Rendalen-Tylldalen.pdf (874776)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18931014 Tolga Storskiftecommisjon..pdf (617886)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18960327 Auksjonsskjøte Oppstu. gammelstu bergset..pdf (978089)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19040715 Skjøte setrer eiendommer fra E J Haarseth til S Høye m.pdf (1855246)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1769 Kommunedelingen Hedmark.pdf (1377251)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Øvre Rendal Herred.

Øvre Rendal Herred .pdf (7085537)

1769 Kommunedelingen Hedmark.pdf (1381663)

Øvre Rendal Norges Herredsstyrer i jubileumsåret 1937 .pdf (1342729)

Offentlige og halft offentlige skoge i Hedemarkens amt .pdf (354822)

Kommunal husholdning Hedemarkens amt .pdf (6358193)

Formandsskapslovene på landet .pdf (6493088)

1921 Foranstaltninger mot arbeidsløshet..pdf (2747424)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fisk og fiskerier, 516 - 529 .pdf (4041957)

Fisk og fiskerier, 530 - 545 .pdf (4594512)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bergverksdrift .pdf (2986135)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lasskjørerne.

18050715 Contract mellom Rendalen almue og Røros kobberværks Ge.pdf (1874636)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18320000 Love anordninger,resolutioner,osv..pdf (3524361)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18391209 Til Skovinspektøren ved Røros og Fredriksgaves kobberv.pdf (329055)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18450000 Oppgjør for Kullkjøring..pdf (883058)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1868 Oversikt Rendalen, Tylldalen..pdf (468949)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18000000 Avstander til Tolgens Hytte..pdf (1601537)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1800 Femundshytten..pdf (4038264)

18000000 kullkorger på meier og hjul..pdf (4029149)

18000000 Norges første kobbergruve på Kvikne..pdf (1985804)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Salg setrer og gård og  eiendom, Erik jakobsen Haarseth(sønn av østerdalskongen jacob Eriksen Haarseth) til Simon Høye,Karenus Hanestad  m/fl.

19040715 Skjøte setrer eiendommer fra E J Haarseth til S Høye m.pdf (1859432)

Grunnbok Unset Nedre og Utistuen 21 mark 21 øre skyld.pdf (2608132)

Utistu Unset Grunnboksblad.pdf (1344259)(all grunn til og  spørre når disse grunnbøkene ble skrevet)K.E.1920 ?.)

18960215 Utistu Unset salg av jaktrett.pdf (767627)

 

Kommentar: Hvor kom den store skylden fra Unset Nedre og utistuen gjennom århundrene fra ?.

Begynte det kanskje med Rollskjøtene(1718) på Gården Unset.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les også: Oliver Myhre Finstad"s bok: Jens Simonssøn Høye var en ætling av Brynjulv Birckesetr,(1615).

Bryjulv Birckesetr ætt kan følges i jordebøkene og matriklene gjennom århundrene.

Ætt betyr åtte ,4 ledd bakover på Sverdsiden ( Farsiden ) og 4 ledd bakover på spinnesiden ( Morsiden )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oversikt over Kongeskjøter Solør og Østerdalen.

Kongeskiøde Solør og Østerdalen 1716-1736.pdf (670099)

Utskrift Digitalarkivet Solør og østerdalen.pdf (483203)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dok angår: Anna Catarine Sommerschield-Res Kappelan E.O. Wærdal.

          Domprost Jens Rennord(etternavn: sammenføyning av Rendalen og Nordset)-Simon Pofvelson og Maren Jensdatter(datter av Jens Bundisøn(Bondesen).

Domprost Jens Rennord,født i 1702 i Rendalen,død i Bergen(Domprost),1775.

16970000 Domprost Jens Rennord(rendalen nordset),og Kapelan S.pdf (1491236)

17010000 Oversikt skifte Maren Jensdatter- domprost E.O.pdf (1438059) Også oversikt over skitet etter barna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18470906 Sæteren Skånborket forligelsescommisjon.pdf (620516)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se også folketellinger, Prestens manntall,og Fogdens manntall,(1664)

Folketelling 1664.htm (15166)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koblingen Rendalen -Bergen(birkene,Birkesetr-Svanø).

Domprost Jens Rennord(etternavnet sammenføyning av Ren-dalen-Nor-seth),født i Rendalen 5 mai 1702,død i Bergen 1775,stiftsprost i Domkirken i Bergen,hans far var etter tradisjonen klokker i Rendalen.

Gift med Anne christine Piper fra Christiania,død 3 sept 1797,89 år.

Deres sønn Ludvig Rennord f.1742,Ludvig var Birkedommer over Svanø Birk,og senere sorenskriver.sogneprest til Indre Holmedal.

16970000 Domprost Jens Rennord(rendalen nordset),og Kapelan S.pdf (1491236)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avdøde i Øvre Rendal 1925-1961.

1925-1938 Avdøde i Øvre Rendal..pdf (4377032)

1938-1957 Avdøde i Øvre Rendal..pdf (4661239)

1957-1961 Avdøde i Øvre Rendal..pdf (1225223)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bumerke og tømmermerke(Høye).Nytt,ikke det gamle mrk.

Bumerke og Tømmermerke(Høye).jpg (1479788)  Tømmerklave.

Bumerke og Tømmermerke(Høye)..pdf (925401)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forskjellen på Hjemmel kontra Grunnbokshjemmel..pdf (571443)

Private rådighetsbegrensninger i fast eiendom.pdf (7418951)

20131209 Store utmarksomrÃ¥der mangler eiere..pdf (138755)   Mat og Landbruksdepartement.

Ufulstendig gÃ¥rddeling,okkupasjon av fjellomrÃ¥der..pdf (76954)  Ingen egen matrikkelenhet.

rapport_14_12_arealstatistikk_eiendommer_og_utmark.pdf (6024427)

For fulstendig oversikt,se Jordebok/matrikkel.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geistligheten - Rendalen. Øvre Rendalen Kirke-Ytre Rendalen Kirke..pdf (20318)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1627 Innkomster geistelige og kirkegods.pdf (257079)

1664 Jens Bundisøns oversikt Aamot prestebol kirkes innkomst(øvre Rendal).pdf (53959)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1730308(del 1) Dom Engerdal,,Sundet ,under gårdene i Rendalen.pdf (4546814) (husk årstall,før innløsning)

17310308(del 2)Dom Engerdal Sundet under gårdene i Rendalen..pdf (5067740)

17310208(del3) Dom Engerdal,Sundet under gårdene i Rendalen..pdf (5223361)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tienden Øvre Rendal-Ytre Rendal-Storelvdal.(kampen om tilværelsen,barkebrødtiden).

17310723_Befalinger_angaaende_Tiendens_ydelse_Reedalens_Annex[1].pdf (95533)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da Rendølene tapte alt(etter commisjonsdommen 1786).

Se forøvrig "Fredriks gave".

1697-1753 pdf Bygsel Rendalsfjellene..pdf (1682097)  Fremlagt ved Commisjonsdommen 1786.Dom Storlegda(1752),må også sees i sammenhengen.

17860000 Wesselkart[1].pdf (7415402) Fremlagt ved commisjonsdommen 1786.

17830719 Beskrivelse av Wesselkart (1).pdf (487623)

17900210 Voteringsprotokoll Overhoffretten.pdf (38048)

17900211 Domsprotokoll Overhoffsretten Lars Gjermundsen m flere.pdf (388280)

17900724 Brev fra Mandall til kongen for Danm. og Norge.pdf (8914)

17900910 pdf Ansøgning fra prestegjeldets indbyggere (1).pdf (2433249)  Fredriks gave

17900716 ansøgning om kongelig nåde allminding Engerdal.pdf (31477)  Allmindingen Engerdal

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE ELDRE KOMMUNALE DOKUMENTENE FOR RENDALEN(vannskade):

 Rendalen Historie"s medarbeider kom hoderystende tilbake fra Lillehammer,han hadde selv sett de eldre nedfrosne og vannskadde dokumentene i en fryser.(nedfrosset bunkevis).

Oppbevart under oppsyn av arkivverkene.

Ble det kanskje fra Riksarkivaren"s side, utferdiget en bot.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bygseltagerne vant ved commisjonsdommen(1786),stadfestet ved overhoffsrettens dom 1790. IKKE NOE FELLESSKAP.

17900716 Bygseltagerne vant ved commisjonsdommen(side 2).pdf (31485)

1697-1753 pdf Bygsel Rendalsfjellene..pdf (1682096)

Se også wesslkartet,med beskrivelsesom ble brukt under rettsakene.

Les dommen 1698 Ellevold(fjellområder),og dommen 1752 Storlegda.

Hvordan kan Rendølene,via seterlagene leie ut fjellområdene når de tapte rettsakene.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20140509  Dom Meiåvollen.(jordskifterett).

0420-2008-0003 Meiåvollen seterlag, fork. 20.05.2014.pdf (5628538)

0420-2008-0003 Kart Meiåvollen 2014.pdf (931662)

................................................................................................................................................................................................

Hele tidslinjen for Rendalen Historie på 1 fil:

20140602 Tidslinje Rendalen Historie..pdf (4878998)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20140101: Skog og Landskap,Ressursoversikt.

Skog og landskap ressursoversikt_01-2014 del 1 .pdf (2865535)

Skog og landskap ressursoversikt_01-2014 del 11 .pdf (7223545)

Skog og landskap ressursoversikt_01-2014 del 111 .pdf (3927343)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006: Dom Høiesterett.

20060908 Dom Høiesterett.pdf (4912569)  Hanestadkjølen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forvaltningsplan for rovvilt region 5 - vedtatt 10. januar 2014.pdf (2169208)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vegetasjon og beite i Rendalen Østfjell, Oppdrag 11_07.pdf (6015364)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra Nordseth til Bergen(Svanø Birk).

Jens Rennord- Fra Nordseth til Bergen.pdf (1495413)

Genealogi Jens Rennord..pdf (2956793)

Jens L. Rennord(1780-1846)..pdf (926574)

Birkedommaren på Sveen..pdf (1130503)

Slektsforum DIS Norge Jens Rennord..pdf (2929422)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retangelkart, Øvre Rendal Herred Oppm. 1909, rev. i marken 1939, fire deler.pdf (4728374)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra Landbruksdepartementet:

Fra seniorrådgiver i Landbruksdepartementet.pdf (98989)

20140602 Tidslinje Rendalen Historie..pdf (4882227)

veileder_kart_planforskriften_juni2014.pdf (2433401)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra Statens kartverk: sak opprettet.

Kartverket Sak nr CAS 142809 GOD7S4.pdf (498201)

Nyhetsbrev august 2014 Det offentlige kartgrunnlaget.pdf (1901824)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svar fra Skjellåvollen seterlag til Meiåvollen  seterlag ang jaktområde.

4.07.2014 Skjellåollen seterlag jaktområde..pdf (217884)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svar fra Meiåvollen seterlag og Søvollen seterlag ang rettigheter.

20120209_Svar_fra_Søvollen_og_Møyåvollen_seterlag[3].pdf (537962)

Det henvises til havnekontraktene,hvor det står med uthevet skrift,"GJELDER IKKE GRUNNEIENDOMSRETTEN"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skjellåvollen.

20140702 Krav om sak for jordskifteretten.pdf (475608)(Skjellåvollen)

20140610 Kart Skjellåvollen.pdf (452404)

20140610 Flyfoto Skjellåvollen.pdf (822669)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mer rundt dette: Se litteratur.

20140127 Geofysiske undersøkelser ved Høie Mellem s. 1-35.pdf (6644299)

20140127 Geofysiske undersøkelser ved Høie Mellem s.36-54.pdf (7112455)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAMDOK-konferansen,og PRIVATARKIV-konferansen 2014.

Tema:" Samarbeid for samla samfunsinformasjon".

Avholdes 15-16 oktober,Thon Hotels-Oslo Airport-Gardermoen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statens kartverk frigir 8000 eldre kart(flere fra Hedmark).

Se direktelink under:

Kartverket -Frigivelse av 8000 gamle kart.htm (781)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rettspraksis i tvistesaker mellom staten og private parter i eiendomsrett i statsallmenning.

Rettspraksis i tvistesaker mellom staten og private parter i eiendomsrett i statsallmenning.pdf (190312)

Advfirm. HJORT Rettspraksis om Beiterett.pdf (86199)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Livet på Nordre Haarseth i gamle dager(fortalt av Johan Haarset.pdf (2747944)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sølensjøen i Øvre Rendal(og sølensjøsangen)..pdf (908608)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18710906 Contrakt for sølenfiskeriet.pdf (944295)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18380817 Anmaselse av eneveldet(en artikkel i Fædrelandsvennen .pdf (5393298)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skyld -Fiskelodder i Sølensjøen.pdf (1778920)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19060124 Skylsætning fiskerett Ørsjøen.pdf (303422)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19000302 Skyldsætning fiskerett Ørsjøen..pdf (494762)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18750601 Skyldsætning fiskerett Ørsjøen..pdf (348741)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19000713 Skjøte teiger Søledalen E.J.Haarseth.pdf (706591)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cammerets forslag til anvendelse av Rendalen Kongelige allminding.

17980602(del 1) Cammerets forslag til anvendelse av Rendalens k.pdf (3744774)

17980602(del 2) Cammerets forslag til anvendelse av Rendalens k.pdf (3766279)

17980602(del 3) Cammerets forslag til anvendelse av Rendalens k.pdf (1865745)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rendalen dens historie og bebyggelse.

Den gamle Renbestand (Rendalen dens historie og bebyggelse l).pdf (320555)

Fædrift og sæterbruk(Rendalen dens historeie og bebyggelse l).pdf (3063294)

17221212 Delingsdokument mellom Akre og Kvernæs (1).pdf (107031)

S.161 - 174,B.ll Krig - Fred - Fremskridt.pdf (1587734)

Ordførere i Rendalen(fra 1837)..pdf (1587749)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eidsivating Lgmannsrett 1958: Dom Tronsjøen,Harrsjøen er og grundig dokumentert.

19580908 DOM(del 1) Tronsjøen Eidsivating Lagmannsrett-.pdf (2691411)

19580908 DOM(del 2) Tronsjøen Eidsivating Lagmannsrett-.pdf (4333233)

19580908 DOM(del 3) Tronsjøen Eidsivating Lagmannsrett-.pdf (7114030)

19580908 DOM(del 4) Tronsjøen Eidsivating Lagmannsrett-.pdf (7256370)

19580908 DOM(del 5) Tronsjøen Eidsivating Lagmannsrett-.pdf (6723623)

19580908 DOM(del 6) Tronsjøen Eidsivating Lagmannsrett-.pdf (5822137)

19580908 DOM(del 7) Tronsjøen Eidsivating Lagmannsrett-.pdf (6952458)

19580908 DOM(del 8) Tronsjøen Eidsivating Lagmannsrett-.pdf (6738369)

19580908 DOM(del 9) Tronsjøen Eidsivating Lagmannsrett-.pdf (7326165)

19580908 DOM(del 10) Tronsjøen Eidsivating Lagmannsrett-.pdf (7490059)

19580908 DOM(del 11) Tronsjøen Eidsivating Lagmannsrett-.pdf (6823942)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herredsrettsdom-Lagmannsrettdommer-Høyesterett: Sølensjøen

19840506(del 1) Herredsrettsdom og lagmannsrettsdom Østre og ve.pdf (4371065)

19840506(del 2) Herredsrettsdom og lagmannsrettsdom Østre og ve.pdf (4760706)

19840506(del 3) Herredsrettsdom og lagmannsrettsdom Østre og ve.pdf (5095907)

19840506(del 4) Herredsrettsdom og lagmannsrettsdom Østre og ve.pdf (4019706)

19840506(del 5) Herredsrettsdom og lagmannsrettsdom Østre og ve.pdf (2867677)

19870424 Høyesteretts kjæremålsutvalg s.sjøen lotteierforening .pdf (465612)

19870626 Høyesteretts kjæremålsutvalg S.sjøen mot Løken.pdf (1497699)19871002 Eidsivating Lagmannsrett DOM Sølensjøen lotteierforeni.pdf (3183668)

19871002 Eidsivating Lagmannsrett DOM Sølensjøen lotteierforeni.pdf (3183668)

19880311 Høyesteretts kjennelse håen og sølnavassdraget..pdf (2594387)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hedmark: Gjengjerden skattelistene 1528.

1528 Gjengjerden Skattelistene..pdf (1618616)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jorskiftesak 1964 Sølensjøen.

19640623 Jordskiftesak Sølensjøen..pdf (4251211)

19640623(del 2) Jordskiftesak Sølensjøen..pdf (4211659)

19640623(del 3) Jordskiftesak Sølensjøen..pdf (3945911)

19640623(del 4) Jordskiftesak Sølensjøen..pdf (4237602)

19640623(del 5) Jordskiftesak Sølensjøen..pdf (1263782)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1919130722 Utskifting Havneforhold Unsetgårdene-misjøhaugen-Søv.pdf (1027073)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18400326 Forlig Hornset-Berger-Grøtting,.pdf (2602417)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18250514 Contract Nordset Rendalen..pdf (2067748)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18300327 Kongelig Rodemester..pdf (975210)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19730000 Jutulhogget Dyregravenes økonomiske betydning..pdf (1657066)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Reinen og Reinsjakten i Rendalsfjellene..pdf (2775349)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtekter for Rendalen Rensselskap..pdf (2021672)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20071203 NOU 2007-14, Samisk naturbruk og retts-situasjon fra Hedmark til Troms.pdf (692162)(forordet,rapporten er på 700 sider,rettsforholdene ang fjellområdene i Rendalen er også grundig beskrevet)Rapporten kommer i sin helhet.

Krongods.pdf (50829)

Prebengods (1).pdf (338480)

Preben von Ahnen.pdf (119010)

Skattematr. Hedm fylke, Østerdallenn.pdf (572185)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19170121 Øvre Rendal mannskor,.pdf (3425932)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19420111(del 1) Øvre Rendal musikkorps..pdf (2950543)

19420111(del 2) Øvre Rendal musikkorps..pdf (3858908)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19730410 (del 1) Rendalen Skolemusikk.pdf (2917550)

19730410 (del 2) Rendalen Skolemusikk.pdf (1345714)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19001229 (del 1) Øvre Rendalen pleiehjem..pdf (3649845)

19001229 (del 2) Øvre Rendalen pleiehjem..pdf (4058860)

19001229 (del 3) Øvre Rendalen pleiehjem..pdf (3974477)

19001229 (del 4) Øvre Rendalen pleiehjem..pdf (4098045)

19001229 (del 5) Øvre Rendalen pleiehjem..pdf (2501017)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sølvskatten 1816: Rendalen.

Sølvskatten 1816, Rendalen s. 1.pdf (1620318)

Sølvskatten 1816, Rendalen s. 2 og 3.pdf (2251590)

Sølvskatten 1816, Rendalen s. 4 og 5.pdf (2279533)

Sølvskatten 1816, Rendalen s. 6 og 7.pdf (2278619)

Sølvskatten 1816, Rendalen s. 8.pdf (1520219)

NB lov1816 tvungent indskudd.pdf (537778)

Sølvskattprotokollene_(digitalisert)_NBHistory.pdf (160860)

Til oversettelse.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folketelling 1801 for Rendalen, del 1-20.pdf (3141865)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ressursside for for Historie grunnfag.

Ressursside for 1665 historie grunnfag, kart fra 1665 gardbrukarar i Rendalen.pdf (309401)

1. 1665: Gardbrukarar i Rendalen.

2. 1723: Gardbrukarar og husmenn i Rendalen.

3. 1762: Gardbrukarar og husmenn i Rendalen.

4. 1801: Gardbrukarar og husmenn i Rendalen.

5. Amtsinndelingen 1760.

6. Anslått melkemengde pr ku.

7. Bispedømmene i Norge i Middelalderen.

8. Bondesjølveige 1661.

9. Bondesjølveige 1801, osv.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geistligheten-Rendalsdatabasen.

19020616 Kongeriget Norges civile, geistlige og judicelle indeling.pdf (6356606)

19510101 Norges sivile, geitslige, rettslige og militære inndeling del l.pdf (4347730)

19510101 Norges sivile, geitslige, rettslige og militære inndeling del ll.pdf (4952692)

20080000 Fra folketellinger og kirkebøker til norsk befolkningsregister.pdf (564561)

geistligheten_register (1).pdf (25521)

Høringsdokument-Administrative og statistiske inndelinger4 5.pdf (4185978)

Rendalsdatabasen 1733 til 1900 (side 6) (1).pdf (564561)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ekstraskatten 1762:

16620101 Ekstraskatten (1) Øvre Rendal.pdf (117380) Oversatt

Nedre Reendalens Sogn, l.pdf (6888453) Ny. ikke oversatt,lesbar.

Nedre Reendalens Sogn, ll.pdf (6757264)Ny,ikke oversatt,lesbar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1726 Jordebok over kirkegods, del l.pdf (6158338) Ikke oversatt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjellområdene,og slaktet av Nordre Høye.

Nordre Høye: Eneste gård med underliggende fjeld i matrikkelen gjennom århundrene.

1723 pdf Matrikkel Ã.mot-Rendalen.pdf (2367726)

17230000 Matrikkel l, Rendalen (1).pdf (264181)

18021001 Oppebørselsregister vedr skatt på matr. eiendommer.pdf (253255)

17860000 Wesselkart[1] (1).pdf (7415402)

17830719 Beskrivelse av Wesselkart.pdf (487623)

Geistligheten - Rendalen.pdf (20326)

 

Kirken og Nordre Høye:

Glemte virkelig Fredrik den 4 og selge Øvre Rendal kirke,som landets eneste ?,eller var kirkegodset innløst før.

Fikk menigheten i Øvre Rendal som landets eneste virkelig noen formue.

Les"Øvre Rendal kirke gjennom 200 år".

Mrk: Nordre Høye,eneste gård i Rendalen med underliggende fjeld i matrikkelen gjennom århundrene.

Ble Øvre Rendal kirke glemt av Fredrik den 4..pdf (3666118)

Øvre Rendal kirke 200 år, s. - 13.pdf (5993046)

Øvre Rendal kirke 200 år, s.14 - 25.pdf (6086019)

Øvre Rendal kirke 200 år, s.26 - 37.pdf (5089480)

Øvre Rendal kirke 200 år, s.38 - 49.pdf (5538370)

Øvre Rendal kirke 200 år, s.50 - 61.pdf (5020392)

Øvre Rendal kirke 200 år, s.62 - 75.pdf (6289066)

Kirkene privateid..pdf (715235)   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resursside for Historie Grunnfag.

1 Søk i Kvasie, Ressursside for historie grunnfag (1).pdf (115880)

2 Ressursside for historie grunnfag, oversikt Kjelder, Litteratur, Diagram og Kart.pdf (1543146)

3 Liste over Norges monarker.pdf (830468)

4 Oslos historie.pdf (764143)

5 Margrete Valdemarsdatter 1353-1412.pdf (244589)

6 Hyllingsbrev for kong Erik av Pommern, fra det norske riksråd i 1389 .pdf (99065)

7 Erik av Pommern 1382-1459 Nordens Konge.pdf (409305)

8 Kristoffer av Bayern 1416-1448.pdf (133705)

9 Preben von Ahnen.pdf (119024)

10 Liste over setegarder i Norge.pdf (576302)

11 Kaupanger, se liste over setegarder i Norge.pdf (102407)

12 Almenning, se Christian 4 norske lov (1577-1648).pdf (248002)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den første matrikkel:1647-original og oversatt,m/navneregister.

Skattematr. Hedm fylke, Østerdallenn m notater 1647.pdf (573499)

Navneregister Skattematrikkelen 1647, del l Oversatt.pdf (4656751)

Navneregister Skattematrikkelen 1647, del ll Oversatt.pdf (4647469)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                              DEN LOKALE SEDVANERETT,den Rendalske rettsoppfatning.(bare tull)

"De ankende parter har påberopt en lokal sedvanerett som gir dem rett til jakt og fiske på fremmed grunn,så langt en eventuell beiterett strekker seg."

Lagmannsretten finner IKKE at deter ført bevis for en slik rettsoppfatning i distriktet.

Lagmannsretten finner ikke at havneforliket fra 1895 gir avtalemessig grunnlag for jakt og fiskerett idet det ikke foreligger noen naturlig sammenheng mellom beiteområdet og utøvelse av jakt og fiskerett.

Lagmannsrett.Den lokale sedvanerett(Den Rendalske rettsoppfatning).pdf (500886)

20000124 Juridisk betenkning Jakt Unset.pdf (389356)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eidsivating Lagmannsrett Dom:Vestjellsameiet: Det ble ført 2 vitner fra Øvre Rendal,begge påsto at havneretten dro grunneiendomsretten.(de tapte).

19930611 Dom Hanestad.pdf (1446199)

19971117 Eidsivatin Lagmannsrett Vestfjellsameie.pdf (772423)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 nye dok-skjøter-forlik-kart-osv-se Ytre Rendal/Mjovass.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatert tidslinje(fil),pr 26/11 2014.

20141126 Tidslinje Rendalen Historie..pdf (7110022)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gnr. 31 Elvål, Matrikkelutkastet av 1950.pdf (455963)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statsskog(grunn): Høringsutalelse,matrikkelforskriften i forhold til særskilt matrikulerte sætre.

"Rettsapperatet har entydig gjennom en rekke rettsaker slått fast at i slike tilfeller er det bruksretten,og ikke eiendomsretten som er matrikulert".

2006-08-01Horingmatrikkelforskriften.pdf (33590)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17860700 Tyldalens Konge og Bøygde Alminding.pdf (470,8 kB) Spekedalsområdet: Kartet for Rendalen,se link "Kart"-Wesselkart 1786.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17700000 Skoginnspektør Hummels kart Tyldalen-Brydalen.pdf (451,7 kB)

Kongens Alminding eller Tyldalens Hiem-mark.pdf (2212261)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Klausulerte((låste) Panteregistre og Grunnbboksbladene på Rendalen.(Arkivportalen)

Rendalen Historie sitter på disse grunnboksbladene og disse vil bli utlagt etterhvert.

1800-1956 KLAUSULERT,Panteregistre.Grunnboksblad Rendalen..pdf (813658)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.12.2014: Ca 130 nye bilder,Julemerker.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den første matrikkel: 1647-navneregister.

75 personer betalte skatt i året 1647 i Rendalen.

Navneregister Skattematrikkelen 1647, del l Oversatt.pdf (4656753)

Navneregister Skattematrikkelen 1647, del ll Oversatt.pdf (4647470)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jordsameie.

Okupasjon av fjellområder-ufulstendig gårddeling..pdf (76952) Statens Kartverk.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utgangen Unset-Gnr 71. Haugen.

Se Riksarkivar Tor Weidling"s svar 20101213 Svar fra Tor Weidling (Hos Rygh var det Haugen som var gnr. 71).pdf (52577)

Forløperen til Haugen,den enorme gravhaugen ligger der den dag i dag.med dyregravrekkken rett i sørkant,ned fra fjellet.

Haugen ble senere delt i 2 Søndre og Nordre Unset.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da ordførerne i Alvdal og Folldal spilte poker om fjellområdene.(begge hadde forøvrig samme etternavn).

20140303 Ordførere spilte poker om Fjellområdene..pdf (2586630)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jens Bundisøn(Bondesen)-Simon Povfvelsøn-Erik Werdal-Maren Jensdatter-Jens Rennord.

Slektsforum DIS Norge Simon Pofvelson-Jens Bundisøn(bondesen).pdf (2929422)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meiåvollen:

18650217 Utskiftingsforretning Ellevolds Seterskov i Søllendalen.pdf (993426)

18651003 Skyldsetning Møyåvollen.pdf (1254958)

18651206 Skyldsetning Møyåvollen (2).pdf (328445)

18651206 Skyldsetning Møyåvollen.pdf (305925)

18700609 Skyldsetning Møyåvollen.pdf (92799)

18891011 Skydsetning Møyåvollen.pdf (63263)

18891011 Skyldsetning Møyåvollen.pdf (62459)

18910418 Skyldsetn ing Møyåvollen.pdf (77973)

18940728 Skyldsetning Møyåvollen.pdf (54124)

19000112 Skyldsetning Møyåvollen.pdf (122158)

19000113 Skyldsetning Møyåvollen.pdf (116714)

19030120 Skyldsetning Meiåvollen.pdf (141468)

19080213 Skyldsetning Møyåvollen.pdf (100421)

19640709 Skyldsetning Møyåvollen.pdf (588015)

19721021 Skjøte til Møyåvollen seterlag..pdf (585697)

20100223 Kjøpekontrakt Meiåvollen.pdf (92250)

20140701 Møyåvollen seterlag Jaktområde.pdf (222410)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESTENE ANROBER OM NÅDE FOR EI BØYGD DER SYNKER ALLEREDE TIL SIN UNDERGANG.(Samuel Mandall og J.H Reinhardt)

17900628 Presten J.H Reinhardts forbønn..pdf (270 kB) "Surt myrvand og barkebrød,deres mat"

17900724 Brev fra Mandall til kongen for Danm. og Norge.pdf (8,7 kB)

17900716 Til Kongen.pdf (1,5 MB) SE dok: "Bygseltagerne vant,medeierene havde ikke evne til at forsvare sin rettighet"Her tapte bygda,noen få er eiere av fjellområdene(bygseltagerne).

Rendølene tapte ved Commisjonsdommen(1786),først områdene i øst til Sverige(deler av Engerdal i dag),så tapte de fjellområdene i  Rendalen"de bygslede bruk vant,se bygselprotokoll for fjellområdene).

Noen få vant mot bygda.

Siden har Rendølene prøvd og bevise grunneiendomsrett ved hjelp av Havnekontraktene og Fredriks gave.

Tinglyste dokumenter kunne de ikke bruke,da dommene gikk i mot.

 

ETTER DETTE STARTET UKULTUREN.

Bruksretter og manglende hjemmler.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rendølene kjørte rettsak i Sølen fra 1998,avsluttet 2014, uten bruk av de tinglyste dokumenter.

Amatørskap og slett handtverk, "Rendalen Historie" støtter avgjørelsen om  at ankeinstansen til Jordskifterett(overjordskifte) blir avviklet fra 01.01.2017.

Jordskifteanke vil da gå til kun Borgarting Lagmannsrett

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Som en meddommer i en jordskiftesak utalte: I Sverige er det ryddet i papirene og eiendommene,i Norge har vi ikke gjort dette.

Det er på høy tid at noen tør og fortelle hva som skjedde med eiendomsstrukturen i Norge etter 1900.

Over 20% av grunnarealet i Norge mangler eiere(fjellområdene).

Se varselet fra www.regjeringen.no til Regjeringen og Statsministerens kontor,og Departementene.

20131209 Nyheter fra Landbruks- og matdepartementet.pdf (14966)

20131209 Store utmarksområder mangler eiere..pdf (138751)

Okupasjon av fjellområder-ufulstendig gårdeling..pdf (76952) Fra Statens kartverk.

 

Utgangen,det Pommerske presteskapet,og etterkommerne på hovedgårdene.

Det som skjedde med eiendommene etter 1905, utøste nasjonalisme og NS i bondesamfunnene .(Norge lå under Sverige)

Slakt av forfedrenes hovedgårder,tap av grunneiendomsretten og tyveri av fjellområdene måtte medføre reaksjoner.

Fra blått til Rødt,kampen om grunneiendomsretten.

Hva gjorde bestefar under krigen.pdf (3121620)

Les om Tolga-Øvre Rendal-Trysil-Aamot,osv.

 Ytre Rendal: Kirken,presteskapet,ættefolket,fra Hornseth og Nordover.

 

                                  Lat oss ikkje forfedrane gløyma

                                  under alt som me venda og snu

                                  for dei gav oss ein arv til å gøyma

                                  han er større enn mange vil tru.

 

Ref: Oliver Myhre Finstad.

      Arven som her omtales først på 1900,er hjemmelen og de tinglyste skjøter fra forfedrene,hjemmelen gikk aldri over fra blått til rødt.

      Etterkommerne  etter presteskapet og kappelanene sitter den dag i dag med hjemmelen.

 

      Se hyldningsdiktet her:

      Gammelt skyldfolk i Rendalen,Norsetfolket,Haarset,Høye..pdf (84653)

 

 

 De Pommerske og Bayerske Kongene av Norge,og hyllningsbrev fra "det Norske riksråd".

    1382-1459 Erik av Pommen (Norges konge som Erik.Eirik lll).pdf (139245)  

    6 Hyllingsbrev for kong Erik av Pommern, fra det norske riksråd i 1389 .pdf (99065)

      8 Kristoffer av Bayern 1416-1448.pdf (133705)

3 Liste over Norges monarker.pdf (830475)

 

                             -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1664: Prestens manntall,ligger på Rendalen historie.

1664: Fogdens mantall,ligger på Rendalen historie.

1686: Finnemantallet,kommer,oversatt,navn,bosted,antall husstandmedlemmer,osv.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hjemmelen til kirkene på private hender.

Eierskap til kirkelige eiendommer..pdf (494222)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hekseprosessene i Rendalen,med domsakten.

Heksprossessene i Rendalen..pdf (6645404)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                 ØSTERDØLENES SAGA.

Østerdølenes-saga. side - 264pdf.pdf (4945928)

Østerdølenes-saga. s. 265 -.pdf (5844062)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingsverd fra Berge i rendalen s.1-15.pdf (3136328)   Sverdet fra Berge,side 10.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       Sølvskatten 1816  Rendalen.

Sølvskatten 1816.htm (221910)

18160917 Sølvskatten-Rendalen.pdf (130932)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matrikkel 1838 for Rendalen,se Elgevoll(Ellevold) -- Hauksætter(haugseth) --Bergsætter(Bergset),osv.

1838 Matrikkel for Reendalens.pdf (3264119)

Matr. 1838 Rendalen s. 104-106 og 121-125.pdf (3001830)  For Rendalen,se sidenr.

Oversiktskart over fangstanlegg i Rendalen-1.pdf (917053)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kirke og prestbordsgodset.

Kirke og prestebordsg Hedm -Østerdalen, del l.pdf (7461275)

Kirke og prestebordsg Hedm -Østerdalen, del ll.pdf (7725428)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se forøvrig Bygselprotokollene for fjellområdene 1697-1753.(les også beskrivelsen av Wesselkartet,som ble brukt under den store Commisjonsdommen(1786).

17170723 Tingbøker - bygsler (1) Fjellområder.pdf (21746)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sølensakene 1998-2014.

Amatørskap og slett handtverk.

16 år med rettsaker,uten bruk av tinglyste dokumenter. Se forøvrig Lagmannrettens dom,og Høiesterettsdommen i Sølensaken.

20150116 Rettsbokutskrift Sølen 1998-2014, del 1.pdf (7177397)

20150116 Rettsbokutskrift Sølen 1998-2014, del 2.pdf (7348122)

20150116 Rettsbokutskrift Sølen 1998-2014, del 3-1.pdf (6441881)

20150116 Rettsbokutskrift Sølen 1998-2014, del 4.pdf (5916452)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUNNBØKER RENDALEN 1800 -- 1837.

For den enkelte eiendom,se Løpenr.

 

1800-1837 Tyltmoen.pdf (776,8 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Ulvåsæteren.pdf (817,3 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Undset nedre.pdf (1,2 MB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Utistu Bergseth.pdf (729,1 kB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Utistue Mømb.pdf (705,5 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Utistue..pdf (509,9 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Uttistu undset.pdf (660,6 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Vardenær.pdf (492,7 kB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Asphaugen øvre..pdf (884,2 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Asphaugen..pdf (958,7 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Bakken nedre Øvre..pdf (911,5 kB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Bakken nedre øvre 2.pdf (986,6 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Berger søndre.pdf (953,6 kB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Berger Østre øvre..pdf (816,7 kB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Berger østre..pdf (881,7 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Enkesædet..pdf (905,7 kB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1800-1837 Bolstad nordre..pdf (977,1 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Bolstad søndre 2..pdf (865,2 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Bolstad søndre..pdf (979,4 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Brekken øvre..pdf (820,1 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Broen øvre 2.pdf (854,5 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Broen øvre..pdf (1 MB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Brænden øvre..pdf (827,1 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Burstuen..pdf (804,4 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Buviken..pdf (811,5 kB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1800-1837 Bjøntegård Søndre..pdf (924,8 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Bjøntegård nordre..pdf (937,3 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1800-1837 Dalen øvre..pdf (908,5 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Drevsjømoen mellem..pdf (806,4 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Drevsjømoen vestre..pdf (817,3 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Drevsjømoen..pdf (857,4 kB)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Eggen..pdf (890,6 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Ellevold Trøden..pdf (779,9 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Ellevold gamle øvre..pdf (830 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Ellevold gamle. (2).pdf (928,3 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Ellevold gamle..pdf (748,3 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Ellevold Hougen øvre..pdf (1 MB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Ellevold Hougen..pdf (1 MB)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Ellevold nedre..pdf (875 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Ellevold øvre 2..pdf (1 MB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Ellevold øvre..pdf (1 019,7 kB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Ellevoldsmoen..pdf (754,5 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Engerdal nordre..pdf (820,1 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Engerdal vestre..pdf (796,1 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Engerdal østre..pdf (771,8 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Engerdal nedre..pdf (820,5 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Enkesædet..pdf (905,7 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Finstad yttre..pdf (861,6 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Finstad øvre..pdf (747,9 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Fonnås..pdf (963,1 kB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Fældingen..pdf (773,7 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Fæmundsenden..pdf (725,9 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Fæmundsvold vestre..pdf (728,6 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Fæmundsvold mellem..pdf (774,7 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Galten nedre..pdf (814,2 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Galten øvre..pdf (767,8 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Gammelstue Handgard..pdf (898,5 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Gammelstue øvre..pdf (787,6 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Gammelstue..pdf (829,6 kB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Gammelstuen..pdf (944,6 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Gløtvolen nordre..pdf (757,9 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Gløtvolen søndre..pdf (737,3 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Granviken øvre..pdf (784,6 kB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Hagen.pdf (819,8 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1800-1837 Handgård nordre.pdf (926,3 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Hannestad.pdf (927,5 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Haugen.pdf (833,9 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Helstad søndre.pdf (941,5 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Helstad trøden.pdf (769,4 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Helstad.pdf (873,2 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Hokset mellem.pdf (947,1 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Hokset nordre.pdf (930,2 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Hokset søndre.pdf (902,7 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Hornseth nedre skov.pdf (824,7 kB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Hornseth nedre 2.pdf (823 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Hornseth nedre.pdf (1,2 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Hornseth vestre.pdf (1 023,2 kB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Hornseth østre.pdf (905,6 kB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Høye nordre.pdf (896,5 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Høye søndre.pdf (974,7 kB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 jordet(berger) m oversikt.pdf (2 MB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Jotsæteren.pdf (809,8 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Kvernhusmoen.pdf (766 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Lillestu Undseth.pdf (858,9 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Lillestuen.pdf (923 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Lombnæs nedre.pdf (774,2 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Løkken øvre.pdf (2 MB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Løvhaugen.pdf (1 MB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Midthøye.pdf (935 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Midtskougen (2).pdf (735,8 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Midtskougen.pdf (998,6 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Moen vestre.pdf (776,6 kB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Moen Østre.pdf (880 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Myrberget.pdf (994,8 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Myre.pdf (901,5 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Nordset nedre 2.pdf (898,7 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Nordset nedre.pdf (828,5 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Nordset nordre 2.pdf (800,2 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Nordset nordre 3.pdf (825,9 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Nordset søndre 3.pdf (950,3 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Nordset søndre 4.pdf (791,2 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Nordstue Undset.pdf (952,7 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Nordstuen Mømb.pdf (1 MB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Norset søndre.pdf (948,7 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Nygard Nordset.pdf (870,4 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Nystue Bergset.pdf (1 018,3 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Nystue undset.pdf (941,8 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Nysveen.pdf (899,5 kB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Nytrøden.pdf (856,1 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Opstue BERGSET.pdf (2,1 MB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Opstue Handgard.pdf (873,5 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Opstue Bergset.pdf (766,1 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Opstue Undseth.pdf (861,3 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Præstegarden.pdf (833 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Qvislen østre.pdf (816,7 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Qvislen.pdf (824,2 kB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 RENDALEN ALLMINDING 1.pdf (5,5 MB)
1800-1837 RENDALEN ALLMINDING 2.pdf (5,6 MB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Romundstad.pdf (883,5 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Rugsveen.pdf (893,2 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Skrædderstuen 2.pdf (883 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Skrædderstuen øvre.pdf (899,7 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Skrædderstuen.pdf (953,4 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Sletmoen nordre.pdf (991,9 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 SLETMOEN OG ENGERDALEN291.pdf (1,6 MB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Sletten øvre.pdf (898,9 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Storstue (2).pdf (886,3 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Storstue berger.pdf (1,1 MB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Storstue.pdf (890,3 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Sveen 2.pdf (834,3 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Sveen øvre.pdf (1 001,7 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Sveen.pdf (899,1 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Sørberget.pdf (917,6 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Sørjoten.pdf (900,3 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Sørstue Mømb.pdf (917,3 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Tyltbroen søndre.pdf (863,6 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800-1837 Tyltbroen nordre.pdf (1 MB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statens Kartverk: Servitutter ikke en del av Matrikkelen.

Servitutter og bruksretter.pdf (204190)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bondemotstand og bonderesignasjon - Det samfunnsvitenskapelige fakultet.htm (55775)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elgsamer i Østerdalen - Runebomhammeren fra Nordseth.htm (25084)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gravide bruder og foreldrekontroll på 1700 og 1800 tallet..htm (23988)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utskifting Elvål 1960.

19601228 Jordskifterettsbok sak 18-1951 innmark under gården Ellevold gnr 31, del l.pdf (5485071)

19601228 Jordskifterettsbok sak 18-1951 innmark under gården Ellevold gnr 31, del ll.pdf (5387044)

19601228 Jordskifterettsbok, sak 18-1951, innmarka under gården Ellevold, gnr. 31.pdf (2640224)

19540506 Kart fra jordskifte over Elvål.pdf (1095695)

18690715 Ellevolds Indmark, Kartnr 242 1.pdf (188058)

18690715 Ellevolds Indmark, Kartnr 242.2.pdf (193574)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adelsgodset: Tor Weidling.

Kven åtte jorda - Nr 04 - 2003 - Historisk tidsskrift - Idunn - tidsskrifter på nett.pdf (102657)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Husmannsvesenet i lover og forordninger:

KjeldearkivHusmannsvesenet i lover og forordninger - lokalhistoriewiki_no.pdf (110622)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I gudshus og prestegård Selbuboka.pdf (49250)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kirkegods - Wikipedia.pdf (25221)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kart Rendalen Allminding.

18550000 Kart Rendalen Allminding..pdf (2072348)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppløsningen av skyldeiesystemet.

Oppløsningen av skyldeiesystemet En studie av eiendomsformer og eierinteresser knyttet til jord i Norge ca 1600-1800, del l.pdf (5445937)

Oppløsningen av skyldeiesystemet En studie av eiendomsformer og eierinteresser knyttet til jord i Norge ca 1600-1800, del ll.pdf (3275989)

s. 1 Oppløsningen av skyldeiesystemet.pdf (139022)

s. 3-4, Innhold.pdf (75127)

s. 5-22, Innledning.pdf (1110691)

s. 23-46, Det gamle systemet.pdf (1356309)

s. 47-101, Skyldeiesystemet i oppløsning.pdf (2790941)  s. 66-67, Søndre Undset og Ørbech.pdf (92368)

s. 103-142, Årsakene til oppløsning.pdf (2168105)

s. 143-158, Konklusjon, kilder og litteratur.pdf (711261)

s. 159-170, Stikkordregister.pdf (407055)

Skattematr.1647 Hedm fylke, Østerdallen.pdf (573498) Ref til.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bygsel og Landskyld.

1411 - Bygsel og landskyld.htm (3450)

Landskyld.htm (4235)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domfelte for hor og leiermål(1846-1904).

Domfelte for hor og leiermål. 1846-1904..pdf (323043)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samisk naturbruk og retts situasjonen fra Hedmark til Troms.

NOU 2007 14.htm (517761)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rendalsdatabasen 1733-1900.

Fra folketellinger og kirkebøker til Norsk befolkningsregister.Rendalsdatabasen 1733-1900.pdf (568588)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jacob Breda Bull"s begravelse 1930.

Bulls begavelse 1930 del 1.pdf (2024264)

Bulls begravelse 1930 del 2.pdf (1624103)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Internettressurser for genealogiske studier av tyske aner NSF - Norsk Slektshistorisk Forening.pdf (68288)

Presentasjon av deltagere og deres forskningsområder NSF - Norsk Slektshistorisk Forening.pdf (33955)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skifte etter Kappelan Simon Pofvelson(heksebrenneren)/Maren Jensdatter(2 gangs gifte e.o.werdahl)

Skifte etter Simon Pofvelson-Maren Jensdatter del l.pdf (5414261)

Skifte etter Simon Pofvelson Maren Jensdatter del ll.pdf (5639502)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Titus Bulches mantall.

Registratur over manntallene 1663 - 1666 og 1701 i det norske Riksarkiv, Oslo 1934.pdf (32657)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den første skyldsetting av Engerdal.

Peder Engerdalen.(den første skyldsetting av Engerdalen).pdf (893090)

For Peder Engerdalens etterslekt,se linker: Tinglyste dokumenter i Rendalen 1730-1825.

Legg inn gården Engerdalen,så kommer hele etterslekten opp/skjøter/kontrakter/tinglysingsdato,osv, frem til 1825.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ætten,det eldste samfunnet.

Ætten det eldste samfunnet..pdf (89272)

Gammelt Skyldfolk i Østerdalene - Ættebok, l.pdf (5594907)

Gammelt Skyldfolk i Østerdalene - Ættebok, ll.pdf (6351397)

Gammelt Skyldfolk i Østerdalene - Ættebok, lll.pdf (5863172)

Gårdsoppsett, Lilleelvdalen.pdf (1010876) Ættene stemmer bra med Oliver Myhres Bok.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bondemotstand og bonderesignasjon - Det samfunnsvitenskapelige fakultet.pdf (52698)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spesielt for Rendalen: 80% av bondehusholdene hadde tjenere.

Tenesteskipnaden i Elverum i perioden 1758-63 med vekt på geografisk mobilitet - omfang og årsaker ei framstilling av tenesteskipnaden i eit austnorsk prestegjeld på 1700-talett.pdf (46101)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matrikkelskylda.pdf (12742)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forskrift om kommunesammenslåing, Øvre Rendal og Ytre Rendal kommuner, Hedmark - Lovdata.pdf (29390)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Broderdrapet på Andrå.

Broderdrapet.pdf (1794962)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For komplett oversikt, se "Jordebok/matrikkel/folketellinger.

Folketellinger_hefter_1801_04Hedmark_Reendahlen_prestegjeld.pdf (328115)

Folketellinger_hefter_1865_04Hedmark_Rendalen prestegjeld.pdf (859431)

Folketellinger_hefter_1900_04Hedmark_Øvre_Rendal.pdf (589780)

Folketellinger_hefter_1900_04Hedmark_Ytre_Rendal.pdf (509931)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verknaden av unionen med Danmark på det Norske bondestande.Prestættane..pdf (1662725)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folketellingen 1910.

Folketeljing 1910, 0427 Elverum.pdf (3212612)

Folketeljing 1910, 0428 Trysil.pdf (2031388)

Folketeljing 1910, 0429 Aamot.pdf (1207280)

Folketeljing 1910, 0430 Stor-Elvedalen.pdf (1186721)

Folketeljing 1910, 0431 Sollien.pdf (165564)

Folketeljing 1910, 0432 Ytre Rendalen, Rendalen prestegjeld.pdf (671511)

Folketeljing 1910, 0433 Øvre Rendal.pdf (660933)

Folketeljing 1910, 0436 Tolgen.pdf (1173720)

Folketeljing 1910, 0437 Tønset.pdf (1094792)

Folketeljing 1910, 0438 Lille Elvedalen.pdf (1329809)

Folketeljing 1910, 0440 Kvikne..pdf (483458)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den første folketelling.

Folketelling _1769_Norges_første, del l.pdf (6724766)

Folketelling _1769_Norges_første, del ll.pdf (7004934)

Folketelling _1769_Reendalen Hovedsogn og Nedre Reendalens Annex.pdf (114079)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historisk Oversikt:

Historisk oversikt til 1599_.pdf (76049)

Historisk oversikt fra 1600 til 1899.pdf (89342)

Historisk oversikt 1900-1966.pdf (103260)

Historisk oversikt fra år 1967.pdf (89890)

 

Utdrag fra Historisk oversikt:

Erik av Pommeren, konge av Norge, Danmark og Sverige.pdf (19797)

Tyske hertuger - Erik av Pommern ble kronet til konge som 15-åring .pdf (23883)

Christoffer av Bayern 1442-1448, sønn til søster av Erik av Pommern.pdf (37088)

Margrete 1388-1412.pdf (48323)

Adel.pdf (41177)

Høyadelige titler.pdf (52245)

Geistlige proprietærer - fortegnelse over alt kirkegods i Oslo bispedømme.pdf (56403)

Eystein Aslakson - registrering av Oslo bispesetes jordegods.pdf (20998)

Oslo bispedømme.pdf (22772)

Bøndene ble leilendinger.pdf (234373)

Vikingtokter - Vikingtiden 800-1000.pdf (270566)

Vannsagene - hovedtrekk ved samfunnsutviklingen 1500-1814.pdf (210479)

Svartedauden.pdf (55222)

Reformasjonen.pdf (139456)

Rang, stand og stendersamfunn.pdf (23503)

Oppgangssagene og plankebaronene.pdf (23127)

Militær byggestil gjennom tidene.pdf (152809)

Isen som landskapsarkitekt.pdf (68179)

Begynnelsen, på den første dag skapte Gud.pdf (31562)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny link i Rullgardin, Se "utgangen i Rendalen og Østerdalen"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gamle skatter og avgifter.pdf (95555)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psykose og selvmord i Rendalen.(inngifterelatert - Degenerasjonen)

Psychosis and suicide in a rural community(1. Rendalen).pdf (316847)

Psycosis and Suicide in a rural community(2 Rendalen)..pdf (546983)

Faglig standard - autismespekterforstyrrelse barn (mistanke om degenererte tilstander).pdf (386163)

thesis Universitetet i Tromsø aksonal degenerasjon..pdf (617966)

Barn med nevrodegenerativ sykdom - Tidsskrift for Den norske legeforening.pdf (56150)

Nevrodegenerative sykdommer - Generell veileder i pediatri.pdf (49652)

2011 NTNU Degenerasjon Inngifte.pdf (573003)

sansetap.no » Lebers congenitte amaurose (LCA).htm (67704)

Norges Parkinsonforbund - CBD Basal Degeneration.htm (23647)

Degenerasjon - Store medisinske leksikon.pdf (20534)

Rasehygiene-Ordforklaringer - Wikikilden.pdf (88256)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se Nordre Høye.

Klokkergården skog stadfestelse av kirkelige eiendommer Halv fiskelott i Sølensjøen..pdf (21032)

Halv fiskelott i Sølensjøen.pdf (140468)

Brev til Stiftsdirektionen..pdf (2362045)

Møtebok formannskap 23.08.1973..pdf (680122)

Forespørsel fra kirkevergen i Rendalen..pdf (248079)

Salg av fiskerett til kommunen(bruksrett)..pdf (645045)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra Pommeren. Den offentlige stadfestelse av de Østerdalske presteslekter.

Les hele rapporten,ligger i rullgardin.

Psychosis and suicide in a rural community, kort versjon.pdf (489080)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innavlen i Norge er størst i hele verden.pdf (2368937)

Norsk barnevern slaktes i Litauen - Nyheter, tv og radio fra hele verden - NRK-1.pdf (3607239)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Flyvraket i Sølen.

Flyvraket i Sølenfjell-1.pdf (1188453)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20150416 Nye muligheter for reiseliv i nasjonalparkenes randsoner.pdf (1412659)

Kart Sølen landskapsvernområde, feb 2011.pdf (4216013)

Wesselkart.pdf (7415402)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se Dommer og lovverk.

20150417 Forslag til lovvedtak, endring i jordskiftelova 2013.pdf (262984)

20160101 Ny jordskiftelov vedtatt 21.06.2013.pdf (123668)

Forslag om endringar i den nye jordskiftelova.pdf (19664)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omtale av Biskop Øystein"s Jordebok 1393.(se forøvrig Jordebøker/matrikkel.

For hele boka"Oppløsningen av skyldeiesystemet", se arkiv.

Biskop Øysteins Jordebok 1393. Omtale.pdf (1827872)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frambu: Senter for sjeldne diagnoser og syndromer(inngifterelatert,mutasjoner,genfeil,osv).For mer,se "Ættefolket".

Diagnoser Frambu jobber med.pdf (75261)

Aftenposten - Ikke reis til Norge, der tar de barna dine.pdf (572461) (Nytt blod)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koppevaksine fra 1844.pdf (83673)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.05.2015.

Nye bilder,se billedarkiv.

1. Gravfunn Nordseth.

2. Jacob B. Bull med datter Ebba.

3. Jacob B. Bull ved Grøndalen seter, Fiskevollen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stamfader for Opdalernes slekt.(Anders Roaldsøn Blick)..pdf (298123)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20150513 Kommuner har tatt privat eiendom uten lov.pdf (1558608)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20150513 Gamle piggtrådgjerder.pdf (694119)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bondebygd og fangstmark i vikingtiden.pdf (202100)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Christian Kvart og hans barn - Fagsnakk - Historie.pdf (984752)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17451129 Kotrakt bruksretter fra Glomma elv til det Svenske rådele..pdf (2760354) (kontrakt bruksretter).

18941215(del 1),Havneutskifting Bergset og flere gårder.pdf (4221225)

18941215(del 2),Havneutskifting Bergset og flere gårder..pdf (3232996)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krigsoppgjøret.

Masteroppgave Hvorfor noen krigsprofitører ble dømt strengere enn andre etter okkupasjonen.pdf (1075034)

Da sannheten ble kneblet - kultur - Dagbladet.pdf (617515)

Boka ble forbudt ved Høiesterettsdom i 1949, frigitt i 2010.(Dømmer ikke).

Dømmer ikke av major og sjef i Milorg D-13 Oliver Hansen Langeland .pdf (498292)

Arbeiderpartiets bakside sin blogg_ Landssvikoppgjøret var rettsstridig og klart et Grunnlovsbrudd_l.pdf (7311933)

Arbeiderpartiets bakside sin blogg_ Landssvikoppgjøret var rettsstridig og klart et Grunnlovsbrudd_ll.pdf (6707911)

landssvikoppgjøret - Gå inn på Svein Blindheim og hør hans versjon.pdf (178881)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMMER UTOVER SOMMER OG HØST: Fra gårdsarkivet: ca 2000/3000 sider, originaldokumenter fra gården Fonnås(1800 - 1920).

.......................................................................................................................................................................................

Litt krigshistorie.

Carl Johan brev.pdf (2603163)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grenseendringer i matrikkelen.

20150702 Grenseendringer i matrikkelen.pdf (867802)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20150708 Riksarkivet.pdf (212810)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20150615 Sak 0420-2011-0002 Rendalssølen fjellsameie (2).pdf (6021340)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forskning.no -- Universitetet i Tromsø.

Hele Norge i et slektstre (Forskning.no).pdf (1159168)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20150903 aftenposten_30 personer i samme familie fikk kreft.pdf (543363) Mutasjoner og genfeil.

Mer info,se rullgardin: Ættefolket - inngifterelasjonene -sykdommene.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seterkartlegging i Rendalen kommune 2005.pdf (484688)

Registrering av utvalgte kulturlandskap i Hedmark, Rapport nr. 2-1994.pdf (463763)

Kartlegging av utvalgte kulturlandskap i Hedmark i 2007 Rendalen kommune - Lokaliteten ved Høye krike.pdf (711129)

Kartlegging av utvalgte kulturlandskap i Hedmark i 2007.pdf (1306797)

Høye kirke og Rendalen gamle prestegård.pdf (136245) (Se også under kirken: "De privateide kirker").

Naturbase _ Høye Kirke.pdf (154486)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lappiske folkestamme degenerert ikke håp..htm (12465)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle nordmenn måte skifte penger.pdf (259532)(måtte skifte penger)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De private innløsingsskjøtene på kirken(1732 -1824),skjøtene er til oversettelse og vil bli lagt ut fortløpende.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jordskifter under gården Ellevold.

18490906 utskifting Elvål..pdf (399770)

19601014 Jordskifte innmark gården Ellevold008.pdf (838862)

19601014 (del 2) Jordskifte innmark gården Ellevold009.pdf (5086767)

19601014 (del 3) Jordskifte innmark gården Ellevold010.pdf (3119411)

19690728 Jordskifte Meiåvollen..pdf (197843)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kirkebøkene for Rendalen.

Kirkebøkene fra 1661 - 1680 og 1733 - 1787 er innscannet.

20151012 Utlån av bok fra arkivet på BAS.pdf (267088)

 

Kirkebok for Rendalen 1661 -1680.

20151012 Kirkebok for Rendalen.pdf (192816)

Kirkebok for Rendalen 1661 - 1680(del 2).pdf (1859494)

 

Kirkebok for Rendalen 1733 - 1787.

Kirkebok for Rendalen 1733-1787(del 1).pdf (2560791)

Kirkebok for Rendalen 1733-1787(del 2).pdf (2685194)

Kirkebøkene oppbevares på arkivet på BAS.

Takk til Sogneprestens kontor for lånet av bøkene.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The case of Rendalen 1750 -1900 The rise and fall..pdf (98200)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arkivmagasinet_3_2015_ skogen.pdf (7708651)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Østerdølenes saga (utflyttingen).

Østerdølenes-saga. side - 264pdf.pdf (4945926)

Østerdølenes-saga. s. 265 -.pdf (5844065)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20151123 Lovutvalg skal gjennomgå fjelloven og statsallmenningsloven.pdf (105301)

20151123 Mandat-statsallmenningslovverket.pdf (339261)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kartverkets historiske kart: Se kart.

Historiske kart _ Kartverket.pdf (2892539)

Kartverkets historiske arkiv _ Kartverket.pdf (13074047)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidsskrift for Norsk Legeforening:

Inngifte,mutasjoner,Genfeil, -- Kreft kan spores tilbake til Rendalen i Hedmark år 1495.

Genanalyse av brystkreft - Tidsskrift for Den norske legeforening.pdf (8049073)

Se også Sykehuset Innlandet rapport "Psychosis and suicide in a rural community"

Psychosis and suicide in a rural community(1. Rendalen).pdf (316847)

Psycosis and Suicide in a rural community(2 Rendalen)..pdf (546983)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ataxia: Rendalsmutasjonene, nevrologiske sykdommer(flere sykdommer)

Medisinsk beskrivelse av ataxia telangiectasia Rendalsmutasjonen.htm (114144)

Hereditær ataksi i Norge - Kliniske og genetiske trekk basert på en database fra 2002 - Edel Elle Staalesen.pdf (460039)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fagartikkel:

1008_Fagartikkel.pdf (100537) Ataxia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uvanlig genfeil hos schizofrene.

Uvanlige genfeil hos schizofrene _ forskning.pdf (178607)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schizofreni er ekstemt arvelig.

Schizofreni er ekstremt arvelig _ forskning-1.pdf (367651)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regner seg fram til kreftrisiko.

Regner seg fram til kreftrisiko _ forskning-1.pdf (1133014)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For den enkelte: Hvis mutasjon er stadfestet(gentest),og den kommer fra begge sider(mor og far),er det grunn til og være obs.

Dette gjelder arvelig kreft og  et utall sykdommer og syndromer,pga tidligere tiders inngifte og stendergifte (mutasjoner og genfeil,negative faktorer i blodet).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  FOR DE VIDEREKOMNE.

Hvorfor har universitetet i Tromsø egen Rendalsdatabase.(svar: starten på bosetting etter reformasjonen i Norge).

Les: "The rise and fall,the case of Rendalen" Det blir referert til Parish register,1750 - 1900.

Nasjonalt historisk befolkningsregister.pdf (96918) (for forskere innen medisin,psykiatri,det foeligger lokale registreringer for Rendalen 1733 - 1900).

The case of Rendalen 1750 -1900 The rise and fall..pdf (98200)

Parish Registers and Transcripts in the Norfolk Record Office.pdf (671015)

Haverhill, Massachusetts. West Parish Congregational Church records, 1734-1900.pdf (341053)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rendalsrapporten er NIFU merittered.

Psycohsis and suicide in a rural community.

Vitenskapelige publikasjoner NIFU merittered.pdf (49623)

Psychosis and suicide in a rural community(1. Rendalen).pdf (316847)

Psycosis and Suicide in a rural community(2 Rendalen)..pdf (546983)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny side: Rapportene - mutasjonene - Genfeilene ( se rullgardin)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katolsk. stormfuglen som forsøkte og få Norge og Sverige tilbake til moderkirken,(se link Rapportene - mutasjonene - genfeilene - sykdommene).

Laurentius Nicolai Norvegus – Norsk biografisk leksikon.htm (20037) (klosterlasse i Sverige)

Ansedel Laurentius Nicolai Sidenius.pdf (137916)

Laurentius Nicolai Sidenius.pdf (60349)

Personakt för Laurentius Nicolai Sidenius, Född i Sidensjö, (Y).pdf (57594)

Slektstre Laurentius (Lars) Sidenius Nicolai, f. ca 1595 Prastgården Sidensjø d 1667-1.pdf (147128)

St. laurentius katolske menighet.pdf (510280)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matrikkel 1978,i forbindelse med utabeidelse av økonomisk kartverk.

Matrikkel 1978, gnr 31 - , (Øvre Rendal).pdf (4178095)

Matrikkel 1978, gnr 1 - 30, (Ytre Rendal) (2).pdf (3100915)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Historical Population Register of Norway.pdf (654540) Rendalen.

The farm - and genealogical "bygdebok" genre in Norway.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rendalsdatabasen , Universitetet i Tromsø.(som igjen refererer Parish register).

A Historical Population Register of Norway.pdf (654540) Sykehus innlandet benyttet databasen til sin forskning Psychosis and suicide in a rural community.

Vitenskapelige publikasjoner NIFU merittered.pdf (49623)

Psychosis and suicide in a rural community(1. Rendalen).pdf (316847)

Psycosis and Suicide in a rural community(2 Rendalen)..pdf (546983)

 

Ressursside for 1665 historie grunnfag, kart fra 1665 gardbrukarar i Rendalen.pdf (309401)

Rendalsdatabasen.pdf (3266168)

The case of Rendalen 1750 -1900 The rise and fall..pdf (98200)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se rullgardin : De første katolske prestene etter reformasjonen , fra 1537 -1851,navn og årstall de virket i sin gjerning.

                     Disse blodslinjene ble forfederene til det Norske folk, se også mutasjonene ,genfeilene og sykdommene som fulgte presteskapet fra 1537 til

                     i dag(det  Norske folk i dag).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Øvre Rendal kirke:

17310723 Øvre Rendal Kirke..pdf (9165)

17331130 Øvre Rendal Kirke..pdf (9568)

17440228 Øvre Rendal Kirke.pdf (9662)

17520622 Øvre Rendal Kirke.pdf (9288)

Øvre Rendal kirke.pdf (395710)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Øvre Rendal Kirke.

Øvre Rendal kirke De katolske prestene..pdf (395710)

17310723 Øvre Rendal kirke. (2).pdf (9003)

17310723 Øvre Rendal Kirke..pdf (9165)

17331130 Øvre Rendal Kirke..pdf (9568)

17440228 Øvre Rendal Kirke.pdf (9662)

17520622 Øvre Rendal Kirke.pdf (9288)

17540722 Øvre Rendal Kirke..pdf (12184)

17561207 Øvre Rendal Kirke..pdf (9991)

17660722 Øvre Rendal Kirke..pdf (9601)

17690721 Øvre Rendal Kirke..pdf (9589)

17721028 Øvre Rendal Kirke..pdf (13196)

17770222 Øvre Rendal Kirke..pdf (9746)

17810221 Øvre Rendal Kirke..pdf (9519)

17960716 Øvre Rendal Kirke..pdf (9933)

17980212 Øvre Rendal Kirke..pdf (9516)

18040716 Øvre Rendal Kirke..pdf (10400)

18080212 Øvre Rendal Kirke..pdf (8325)

18230212 Øvre Rendal Kirke..pdf (13193)

18240213 Øvre Rendal Kirke..pdf (13311)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rendalsdatabasen statsarkivet.

Statsarkivet: Direktelink til Digitalpensjonatet for Rendalen.

Tinglyste dokumenter i Rendalen 1730-1825.htm (134)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20160311 Rendalen og starten etter reformasjonen.pdf (159810)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stamtavle 1550 - 1914.

Gammelt skyldfolk i Østerdalen, Stamtavle 1550 - 1914.pdf (907924)

.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ætten det eldste samfunnet. Fra Bygdeting til Lagting..pdf (89272)

LOV OG RETT Ætten og Lovverket..pdf (102874)

1762 Gårdsoppsett N. Østerdal av T Wessel.xlsx (126575)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Genealogirapport for Jacob Lauritzen Swante:

Jacob Lauritzen (sogneprest) Swante (2) (1).pdf (105933)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                     TOLGA ØSTFJELL:

Tolga Østfjell: Se kartet som går langt inn i Rendalen Kommune.

20160120 Kart Tolga-Østfjell (1).pdf (120636)

20160118 Kart som viser område der det er mulig med tilsyn m snøscooter.pdf (589541)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geistliheten og dynastiet av prester i Jens Bundisøn"s familie.

Jens Bondesen (Hornemann) (c.1606 - c (3) Dynstiet av prester i Jens Bondesens famile..pdf (205704)

Se egen side i rullgardin : Om Maren Jensdatter , og Simon Pofvelson.

Simon Pofvelson(jens Bundisøns svigersønn, Negard Nordseth)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Traktorens historie - landbruksredskap.

Jernhesten.pdf (2446133)

Jernhesten om den Amerikanske utstilling.pdf (4048290)

Mogul Traktoren..pdf (3169762)

Inførsel av 150 stk Mogultraktorer 1918.pdf (1237228)

Staten aktiv i traktorimport..pdf (4664352)

Samson Træk motor .pdf (2819038)

Motorplogen Mogul..pdf (785188)

Massey Ferguson 35.pdf (905268)

Den første traktoren i Øvre Rendal 1918..pdf (1373358)

Fordson Dexta.pdf (2963580)

Harry Fergusons mål.pdf (1316436)

Staten aktiv i traktorimport..pdf (4664352)

Traktoren stell og vedlikehold.pdf (4576933)

Traktorsalget mot store Høyder etter 2 verdenskrig.pdf (3227704)

Ferguson (2).pdf (8191713)

Ford og Fordson (2).pdf (2855620)

Fra Jernhest til GPS styring (6).pdf (2641632)

Gassgeneratoren. (2).pdf (2769933)

Hest eller traktor (2).pdf (1706462)

John Deere (2).pdf (2617723)

Massey Harris (2).pdf (1513735)

Norsk Traktorproduksjon (2).pdf (1549909)

Traktorens utvikling og noen lokale glimt (4).pdf (5858965)

Treskelaget mm. (2).pdf (5811938)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Etfrømakinen Pocitar..pdf (550670)

Felleskjøpets Maskinavdeling Svenske og Amerikanske ploger.pdf (1479124)

Heimdal Maskinforetning(1900) Maskiner og Redskaber (vårarbeidet).pdf (2069820)

Katalog(1902) Deerings Heimdal Maskinforetning Kristiania.pdf (2141546)

Moline Victor Panserstål plog.pdf (1916335)

Motorsaga(de første) Tømmerhoggerens beste venn..pdf (2871803)

Potetkokere 1918.pdf (1035257)

Prisliste maskiner redskaper forstoffer for fjærfe..pdf (3095234)

Prisliste reservedeler til slåmaskiner.pdf (1936238)

Selvbindere og trekverk..pdf (1195871)

THS Øye maskinforetning 1910..pdf (1436087)

Ådalsbruk 1 og 2 skjærs plog.pdf (1085405)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kulturhistorie - Kulturminneforvaltning og formidling i et sød samisk og norrønt grenseland.

CULTHED_norsk_prosjektbeskrivelse (6).pdf (161970)

Heimen-2015-1-5_Amundsen_Os (3).pdf (824130)

Heimen_2016 (5).pdf (613573)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kart:

Fæmundske og Rendalske Kong Alminding_1791 (2).pdf (4941566)

370px-Kart_over_Oplandene (1).pdf (163663) M/ eystirdalir

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lensregnskap - Bakke og Reins kloster len (6).pdf (1877018)

1791 - Fæmundske og Rendalske Kong Alminding_øvre Reindals Len (2).pdf (4945898)

Føydalisme - Wikipedia (2).pdf (599197)

Len - Wikipedia.pdf (128525)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historisk endreing i kommune og Fylkesinndelingen.

Historisk oversikt over endringer i koomune og Fylkesinndeling..pdf (673064)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Høyesterettsdom Sølensjøen 1939 . Okkupasjon eller tvilsom bygsel (for dommer i Rendalen,se oversikt - Rullgardin).

HR dom Sølensjøsaken 1939.pdf (1226270)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20160513 Statsallmenningsutvalet har starta arbeidet (2).pdf (119016) Se egen side: Kongen i statsråd har i dag osv.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kven eigar høgfjellet:

Utredning av tidligere Riksarkivar:

Fjell og vidder (3) Hvem eier høgfjellet..pdf (3774469)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rendalen og Rendalen Bygdemuseum..pdf (10890335)

Bullhistorien har blitt gjort viktigere enn den er for Rendalen..pdf (1189956)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Høyesterettsdommer i Rendalen Østfjell.

Se forøvrig arkivet et 40 tall" dommer fra 1581 -2016.

 

H-R 2013 - Høyesterettsdom Sølensaken.pdf (272880)

19880311 Høyesteretts kjennelse håen og sølnavassdraget. (1).pdf (2590206)

19590905 Høyesterettsdom Sølendalen.pdf (1335855)

HR dom Sølensjøsaken 1939 (2).pdf (1226270)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presteskiftene: Simon Pofvelson - Erik Olsen Werdahl  - Maren Jensdatter - Anna Caterine Sommerschield -- Barna.

1701 Skifte på Nordseth MarenJensdatter og Erik Olsen Werdahl.pdf (115140)

Skifte Erik Olsen wærdahl og Anne Catrine Sommerschield..pdf (48287)

Sommerschield-1 (1).pdf (1329000)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hekseprosessen.

witchesplay.pdf (10404456)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Presteslekter og ætlinger i Norge:

Min norske arv - Simon Ellefsen Presteslekter i Norge..pdf (66250)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

landssvikoppgjeret_og_kyrkjetukt_motnasjonal_samling (1).pdf (267690)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prester fra 1340 til reformasjonen og etter reformasjonen..pdf (220240)

20160524 Presterekkefølgen og de første katolske prestene i Aamot og Rendalen 1537 - 1851.pdf (163056)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

jordbruk de eldste sporene i jordbrukslandskapet (før 1536).pdf (17498241)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stammefamiliene Rendalen 1599 - 1801.pdf (5309787)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra Universitetet i Oslo - Rendalsdatabasen.(se forøvrig egen side "forskningsrapporter").

Families and land ownership in Norwegian mountain societies..pdf (24835)

Marriage Market i Rendalen Norway 1750 - 1900..pdf (29897)

Solvi Sogner Rendalen Gender and well-Being..pdf (72994)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1536 Toppsjiktet Bondemotstand og bonderesignasjon..pdf (7619212)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2015: Fra Riksantikvarens database:

St Simon kirke lå ikke på Nordseth , men på Berg.

kirkesteder_Hedmark.pdf (22223306)

Matrikkel 1723-1 Rendalen (3) Nordseth St Peders Kirke Bøxel..pdf (296824)

------------------------------------------------------------------------------------------

Fra Riksantikvarens database.

St Simon kirke på Berg.

Øffre Rindal - S. Simons kircke i Øffre Rinddalen (2).pdf (186973)

Fra Riksantikvaren.

Graven kun reserve gravplass til St Simon på Berge - Hva med den såkalte Vangen kirke..pdf (189415)

Navnet Høye henspeiler på topografisk nærhet til gravhauger(jfr NG 370 Haugr).pdf (1631506)

1510 . Birckesetter - 1667 Berset. 1593 Hough -1604 Høye..pdf (2051943)

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Birkisetr..pdf (665263)

Birkisetr det gamle navnet på Bergset..pdf (454096)

Norske gardsnavne Birkisetr..pdf (2071893)

Monumental Gravhaug Birkisetr Rendalen..pdf (6690293)

----------------------------------------------------------

Bergset det katolske kirkegods..pdf (585504)

16610724 Geistelig skifteprotokoll-Hedmark og Østerdalen..pdf (89615)

-----------------------------------------------------------

Matriklene som viser at Høye er eier av fjellområdene.

Riksantikvarens database - Høye Nordre med Fjeld..pdf (2090416)

Matrikkel 1723-1 Rendalen (3) Høye med underliggende fjeld..pdf (296824)

Matrikkel 1723-2 Rendalen (2) Høye med underliggende fjeld..pdf (319108)

18021001 Oppebørselsregister vedr skatt på matr. eiendommer Høye med underliggende fjeld..pdf (253243)

St Simons Kirke lå på Høye..pdf (1631506)

---------------------------------------------------------------

17551206 Lagrettsdom-skifte-,Jordet-Berger-.pdf (1322501)

-------------------------------------------------------------

British journal of cancer. Breast and other cancers The Rendalen Mutation..pdf (8190301)

The Norwegian Radium Hospital - Forskningsoppgave..pdf (2273272)

Ataxia - telangiectasia and other Primary Immunodeficiency Diseases..pdf (7560858)

Hereditary ataxias epidemi ological and genetic studies in a Norwegian population..pdf (3760248)

Summary The common ancestor identified - was born in 1495 in Rendalen ..pdf (9937396)

Genetic epidemiology of BRCA1 mutations in Norway (the plague).pdf (732694)

The 7 international workshop on AT..pdf (1663589)

-----------

The Ancestry and Familie History of Jerome and Edvard Larsen and John Britton Larsen (Rendalen).pdf (5526260)

-------

Summary The common ancestor identified - was born in 1495 in Rendalen ..pdf (9937396)

------------------------

Acta Psychiatrica Scandinavia.

For Norge , se Forskningsrapporter.

Acta Psychiatrica scandinavia..pdf (1034591)

Relationship between prolactin breast cancer risk , and antipsychoties in patient with Schizophrenia - A Critical review..pdf (234216)

 

Amann_et_al-2016-Acta_Psychiatrica_Scandinavica Brain structural charges in schizoaffective disorder compared to schizofrenia and bipolar disorder. .pdf (701623)

Bell_et_al-2015-Acta_Psychiatrica_Scandinavica - Why are more highly educated people with dementia less likely to be prescribed antipsychoties..pdf (69902)

Fusar-Poli_et_al-2016-Acta_Psychiatrica_Scandinavica Sevices for people at high risk improve outcomes in patients with first episode psychosis..pdf (301759)

Hageman-2016-Acta_Psychiatrica_Scandinavica New editor in - chief..pdf (219850)

Tondo_et_al-2016-Acta_Psychiatrica_Scandinavica Comparison of Psychotic bipolar disorder Schizoaffective disorder and Schizofrenia an international multisite stydy..pdf (210084)

Vieta-2016-Acta_Psychiatrica_Scandinavica Debate section..pdf (66435)

-----

 

Trends and variaations in suicide i n Norway..pdf (631000)

-----------------------------------

Nettstedstatistikk.

Totaltt - 282 000 sidevisninger.

Statistikk 2013 - juni 2016..pdf (376265)

Nettstedstatistikk de siste 12 månedene..pdf (397878)

-----------------------------

Norwegian Genetics - Major studies of Norwegians..pdf (2782197)

-----------------------------

Kart militær:

17490320 Kart militæ¦r (2).pdf (793803)

17580124 Kart - Kommunal tilhørighet - I Sollia - naturligvis (4).pdf (178443)

370px-Kart_over_Oplandene (5).pdf (163663)

1769 Kommunedelingen Hedmark (1).pdf (1381675)

--------------------

Materiell kultur och samisk etnicitet Replik til Hilde Amundsen og Kristin Os.pdf (10389018)

Prosjekt Fangskultur i fjellet (2).pdf (3153535)

-------------------------------

Heksejegernes blodige bibel - Trøndelag (2).pdf (2229895)

----

 

20160308 Sør-ØsterdalTingrett, Tvist om rett til småviltjakt Møyåvollen Seterlag Sa mot Skjellåvollen Seterlag (1).pdf (2613036)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


  


  
 


Aftenposten - Ikke reis til Norge, der tar de barna dine.pdf (572461)

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie