Skyldfolket og Ættefolkets historie.

 

 

Siste utlagte , del 11 .

 
 
DEN MØRKE HISTORIEN .
 
Det er flere gode grunner til at " Skyldfolket og Ættefokets historie i Norge " etter 1814 har vært lite omtalt i media , og forsøkt tåkelagt .
 
Inngifteproblematikken ( innavl ) , sykdommene og de 1000 vis av mutasjoner og genfeil som hadde spredt seg utover landet , hvordan dette gikk via ættene og slektene er beskrevet i arkivet ( via de Kongelige - Geistligheten - adelen - allmuen  -----   Kirken  - Hovedgårdene - husmannsplasser og bureiserbruk ) .
De få grunnstammer i blodet , genene som gikk ut fra noen få Ætter ( senere slekter ) , og formerte seg videre med påfølgende sykommer .
Erik av Pommeren "s blodslinjer er godt beskrevet i arkivet.
 
Stendergifte var også en del av problematikken ( senere var søskenbarngifte problemet ) .
Dronning Margrethe var arkitekten , hun plasserte Erik av Pommeren som Konge av Norge - Sverige og Dannmark .
Erik av Pommeren plasserte sine egne blodslinjer ( stendergifte) på hovedgårdene i Norge og styrte samtidig presteskapet og kirken ..
Kirken og hovedgårdene var grunnlaget .
 
Dette passet dårlig inn etter 1814 , norge ble fritt og skulle starte på nytt .
 
SLAKTET AV KIRKEGODSET ( privatgodset )
Kongeskjøtene på landet skulle ikke brukes ( omtalt i arkivet ) , selv i dag , århundrer senere er det over 20% av landet som er eierløst , dette gjelder i hovedsak fjelldistriktene , det var i fjeldistriktene verdiene var ( jernmalm - kobber , osv ) .
I stedet for kongeskjøter og privat grunneiendomsrett , skulle det kjøres fellesskap , dette resulterte i at enkeltkommuner skrev falske grunnbøker på eiendommene ( Rendalen ), matrikulerte inn fjellområder , kartveket godtok alt som kom fra kommunene .
Så kom bruksrettinstituttet .
 
Den enkelte kommune i fjelddistriktene skrev etterhvert sine egne bygdebøker , hvor de hoppet over 150/200 år etter reformasjonen , slik kvittet de seg med den vonde sannheten .
De kuttet båndene til kirke og gravhaugshistorie , det katolske presteskap , og sine egne forfedre .
Man må huske at det var etterkommerne av presteskapet som satt på kongeskjøtene .
 
---
 
Jeg har flere ganger møtt påstanden , fra både Rendøler og Østerdøler , " Norge begynte på nytt etter 1814 og 1905 " .
 
Som undertegnede flere ganger har påpekt :
 
NORGE BEGYNTE IKKE PÅ NYTT ETTER 1814 , IKKE i GENER - SKJØTER OG EIENDOM .
 
 
Denne påstanden fra Rendølene kommer kun fra en ting : Dårlige papirer - Hjemmelsløst - Falske grunnbøker og eiendomssvindel .
 
 
Som jeg har påpekt i arkivet gjennom flere år : Hvor er grunnbøkene og skjøtene deres Rendøler og hva står det i de .
En gedigen eiendomssvindel i kommunal regi .
 
 
---
 
 
---
 
 
DE NASJONALE UNDERSØKELSER .
 
1800 tallet : De Nasjonale undersøkelser , kartlegging av idioti .
 
Når man leser dokumentet " Her bodde idiotene i Norge " ser man at myndighetene var fullstendig klar over de genetiske tilstandene i Norge allerede på 1800 tallet .
Dette er opplysninger og arbeider fra Gaustad sykehus .
Der jobbet blandt annet en anerkjent lege og genetiker Lars Mjøen , han kom etterhvert med sine arbeider " Rasehygienen ".
 
Vi fikk da paradokset  ,"  dit ingen ville , men alle var ", virkeligheten og realiteten  -- Forskjellen på høyverdige og lavverdige gener .
Han fulgte flere familier av både høyverdige og lavverdige gener , og kommenterte hva det ble av disse i livet .
Svekkelsen av det genetiske materialet på grunn av stendergifte og senere søskenbarngifte , søskenbarngifte pågikk til ca år 1900 i norge .
 
Hvordan disse lavverdige genene påvirket samfunnet , osv .
 
I 1914 kom ætteboken " Gammelt skyldfolk i Østerdalene " .
 
Etterhvert utover 1900 tallet begynte Rikshospitalet og andre forskningsinstitutter også og arbeide med denne problematikken innenfor genforskningen .
For indre østlandet "s del så begynte forskerne og samle inn blodprøver i 1978 ( Rendalen ) , sluttrapporten kom i 2005 " Psychosis and suicide in a rural community " .
Tynset sykehus var oså med på disse undersøkelsene , dette er naturlig da dette er lokalsykehuset i distriktet .
 
Oxford University kom også med sine medisinske undersøkelser i 2005 / 2008 . ( AT , Rendalsmutasjonene , breast and other cancer , brain disorder , osv  ) .
Man bør også lese dokumentet : The common anchestor is identified , was born in Rendalen 1495 ,( The founder mutation ) .
 
Radiumhospitalet kom også med sine rapporter og undersøkelser , hvor Rendalen var det springende punkt .
 
Da var alt det genetiske dratt tilbake til utgangen , " Birckesetter " , Rendalen og gravhaugene og " folket fra Hough / Høye " , det katolske presteskapet , sinnsykdom - Manisk depresivitet ( bipolar )  alle typer kreft , selvmord , osv .
Få grunnstammer i blodet , inngifteproblematikken gjennom århundrene , osv .
 
Jeg har før beskrevet hvordan staten jobbet i over 10 år med og få oversatt alle tinglyste dokumenter på Rendalen ( Inger Karin Martinsen , statsarkivet Hamar ) .
 
Universitetenes jobb med  " The farm and the historical populationsregister of Norway "  er også greit beskrevet i arkivet .
 
 
Reetableringen og hvordan mutasjonene og genfeilene spredte seg fra dalførene i Øst til hele norge er også beskrevet greit , alt med utgang fra disse katolske presteslektene .
 
--
 
 
HVORFOR OXFORD UNIVERSITY FORSKER PÅ RENDØLER .
 
Reetableringen etter svartedøden .
 
De fant en felles stamfar ( born in rendalen 1495 ) for et land , en liten medisinsk sensasjon .
Man bør lese " The founder mutation " .
Rikshopitalet  hadde også sine egne store vitenskapelige undersøkelser , " Psychosis and suicide in a rual community " , denne ble NIFU merriterende .
Tynset sykehus var også med på dette , da dette er lokalsykehuset .
Radiumhospitalet har også sine undersøkelser , hvor sporene tilbake til Rendalen er tydelige ..
 
Norge , et lite land med få innbyggere etter svartedøden , så kom reetableringen via de Pommerske gener .
Og Brynjulf Birckesetter" s gener og stamtavle . 
 
For de som jobber med slektsforskning : , " som det står i  " ætteboken " , Jens Simonsen Høye ( Hough ) var ættling av Brynjulf Birckesetter .
Ætt betyr 8 , 4 ledd bakover på hver side , sverdsiden og spinnesiden .
 
For de som jobber med reetableringen etter " svartedøden " er Brynjulf Birckesetter"s ætt og stamtavle meget spennende .
 
 
---
 
 
BYENE VOKSER .
 
 
 
---
 
 
DØDSÅRSAKREGISTERET :
Dødsårsakregisteret for indre østlandet ( sør øst ) er tragisk lesestoff , summen av mutasjoner og genfeil .
 
 
Det hjalp lite at folk flyttet fra dalførene til byene , alle bar de med seg sine svakheter i genene ( les mutasjoner og genfeil ) , genene som går i arv er beskrevet på egne sider i arkivet .
Noen gener er ( som det står - ekstremt arvelige , eks schizofrenia ) , det er egne sider i arkivet om dette temaet .
 
---
 
 
EN GENETISK TRAGEDIE FOR NORGE :
 
Norge ble fritt i 1814 , det begynte ikke på nytt hverken i gener , skjøter eller eiendom , det var måten det ble gjort på som ble fulstendig feil .
Mesteparten av folket bodde på landsbygda , alle skulle eie grunn ( være grunneiere ) .
De gamle slekter som hadde bebodd hovedgårdene ( og prestegårdene ), i dalførene hadde gjort seg sine erfaringer med inngifte problematikken gjennom århundrer , de hadde i generasjoner skjønt at nytt blod måtte til , derav vil man finne mye høy IQ i mange av disse slektene ( tidigere ættene ) , og gode gener .
 
Skyldfolkets og ættefolkets organisering ble etterhvert oppløst og oppgavene ble overlatt staten .
 
I de gamle ( ætter ) slekter ble kunnskaapen  gitt fra far til sønn , og fra mor til datter .
 
Desverre for de nyere slekter så fikk de ikke den kunnskapen , man ser i dokumentene at inngfteproblematikken økte formidabelt etter 1814 .
Selv i dag er det på landsbygda i norge slekter som fortsatt gifter seg med hverandre , på tross av at disse slektene har bedrevet inngifte gjennom 150 år .
 
Innavl / Inngifte : Mutasjonene og genfeilene i blodet på den enkelte person .
 
Etterhvert flyttet folk fra dalførene og inn til byene ( blandet seg ) .
 
Som før beskrevet i arkvivet " Norge sliter genetisk med et uttall mutasjoner , genfeil og sykdommer " , dette er spesifikt for Norge , da dette er et lite land og få overlevde svartedøden .
 
 
---
 
 
 
Treffer et ømt punkt mener , " Redd barna " .
 
 
---
 
 
RINGEN ER SLUTTET :
 
De eldgamle ætter og kongsætter i Norge .
 
Brynjulf Birckesetter"s ( The common anchestor ) ætt( ættlinger ) overlevde svartedøden , reetableringen etter svartedøden som giftet seg inn i Brynjulfs ætt , og med Brynjulfs ættlinger er også greit beskrevet i arkivet .
Dette var de tyske gener  ( swante ) - de danske gener ( Høye ) - og de engelske gener ( sommerschield ) .
 
Hvordan disse blodslinjene ( etterkommerne ) spredte seg til Bergen - Tondheim - Oslo , osv kan man lese seg til i arkivet .
 
 
---
 
EN OPPFORDRING :
 
Til dere som nedstammer fra disse Østerdalske ætter og slekter vil jeg komme med en oppfordring .
Ta heller et ekstra legebesøk ekstra i året , ikke sitt hjemme og vent på at det skal gå over .
 
Ved min opperasjon ved Elverum sykehus sa opperasjonsoverlegen , " denne opphopningen av sykdom der oppe er en lei sak " .
 
Les " siste utlagte , del 3 " , genene som går i arv .
 
Langt kommet degenerasjon er en meget stygg sak .
 
---
 
 
ROOTS FROM HØYE IN THE 1500  SCENTURY .
 
Fra de gamle handtegnede slektstre til dagens DNA tester .
 
 
 
Når man samkjører de " store vitenskapelige undersøkelser " , " Psychosis and suicide in a rural community " , fra Rikshospitalet og Radiumhopitalet og Oxford University , rapportene fra Gaustad - Rotvoll - Sannerud og Tynset Pskiatriske - Medisinske rapporter med slektsforskernes arbeider og DNA tester får man et greit bilde av ættenes og slektenes gang gjennom århundrene .
 
Alle de som har DNA testet seg og vil stå i registrene får sin egne treff , disse lagres og kan brukes via tlf eller data .
En enorm database som det jobbes fortløpende med over hele verden .
 
Her kan man se hvor stor Dna matcen er i % .
Her kan man se på Slektskap mellom kone og mann -- mennesker fra andre bygder og landsdeler og andre land ( utflyttet ) .
I dag er det enormt mange som velger og DNA teste seg og bruke disse systemene , dette er til stor hjelp for forskerne .
Her slipper ingen unna , man trenger ikke mange DNA tester fra hver slekt .
Se egen side i arkivet for DNA tester og genealogirapporter , der finner man for skyldfolket og undertegnede .
 
 
 
DE GAMLE SLEKTSTRE .
 
Disse ble oppbevart på hovedgårdene , disse finnes det mange av , men i forskjellig format  , tar med et her .
 
 
Som før omtalt , DNA testene finner man på egen side under " kategorier " " Genealogirapporter og DNA " i arkivet .
 
Genealogirapporter :
 
Meget stor fil  ( ca 4500 sider ) , tar tid og åpne .
 
Genealogirapportene er utarbeidet av samme systemene som DNA testene .
 
 
---
 
DA DET NORSKE RIKET BUKKET UNDER :
 
 
Se forøvrig egen side under kategorier : Kalmarkrigen .
 
---
 
 
BIRCKESETTER " S ELDRE HISTORIE .
 
Jernutvinningen og Hammer"s gård " s eiendommer.
Hammer " s gård , Hamar stift (  Hamar bispedømme ) .
 
De enorme malmforekomstene på vestkjølen .
Disse vil bli beskrevet under både ved kart og foto .
 
Hammers gård eiendommer i Rendalen med sentrum " Gammellia " .
Man kan på kartet følge transportveiene fra Rååsen til Slaggtjern , så til Malmtektene derfra til " Gammellia ", og veiene ned til Rendalsdalføret og Glåmdalen .
Hammer stift ( Hamar ) ar eieren ,Hamar bispedømme ble opprettet i 1152 med Idre og Særna sogn ,der lå til Elverum ,men siden 1645 har hørt til Dalarne i Sverige ( ref: de norske klosters historie i middelalderen ) .
Hammer stift hadde sin nordgrense i Tylldalen .
 
Man må også ha med seg historien i 1166 da kong Sverre Sigurdson med følge var på julebord i Rendalen .
 
Gammellia ble på 1900 tallet og fremover brukt som setergrend ,men var i eldre tider Hammer "s gårds eiendommer .
Vi har i dag på kartet " Hammer "s gaard åsen " og Hammer s gård tjern ( se vedlagte kart fra 1909 ) .
 
Rundt "Gammelia " og  malmtektene er det stor og mindre hull i grunnen på grunn av malmletingen gjennom århundrene , dette gjelder hele vestkjølen .
Gammellia ligger i dag som en spøkelsesvold ,nesten alle hus har falt sammen ,virker som om alle har dratt derfra i stor hast , veien inn har gått i oppløsning og er ikke kjørbar med vanlig bil lengre .
 
 
 
 
 
 
 
Brutømmeret fra slaggtjern :
Dette brutømmeret ble tatt opp fra bekken til Slaggtjern i 2017 , dette er restene av bruene , disse måtte tåle tunge lass ( øyet tømmer ) .
 
 
 
Miler finner man rester av over hele nordre kjølen ( også en som ikke er brent , nedgrodd men komplett , diameter 6 meter , høyde ca 4 meter , tyrimile  ) , navn som kølbotn ( kullbotn ) , osv er vanlige i området .
 
 
Viktig og mrk seg forskjellen på tyrimiler og kullmiler og tidsepokene .
 
Man finner bilde av den nedlagte tjærefabrikken på Hanestad i arkivet .
 
---
 
 
---
 
 
JACOB B. BULL : 
 
RENDALENS FOLKERACE : EN STORTYVSTYPE OG VILDMANNSTYPE SOM ANSER SKOG OG VIDDER SOM SITT RETTMESSIGE RIKE OG SEG SELV SOM HERRER OVER ALT .
 
 
De som har lest  " Rasehygienen " . og Lars Mjøens ( Gaustad Sykehus ) beskrivelse av de nyere slekter etter 1814 , han fugte mange av disse slektene for og se hva det ble av disse i livet , " disse ble uærlige  og tyvaktige " som det står beskrevet .  
Han beskrev skillet mellom Høverdige og Lavverdige gener og hva det ble av disse i livet og hvordan de påvirket samfunnet på godt og vondt .
 
Husmennene og bureiserne og etterkommerne i kommunene på indre østlandet som tok styringen med kommunene og satte til side skjøter og hjemler og tok over selv .
De politiske systemene ( røde ) som styrte dette er beskrevet i arkivet .
 
Hvordan enkeltpersoner via kommunene og matrikuleringen klarte og tilegne seg eiendom på uærlig vis er også beskrevet i arkivet ( falske grunnbøker på eiendommene , osv ).
 
 
---
 
16.08.2018 : Nye bilder i arkivet .
 
---
 
 
 
                                               SKYLDFOLKET .
 
 
                   Vi vil minnes de henfarne slækter i ærbødig hengivenhet .
 
 
 
                                  Lat oss ikkje forfedrane gløyma
                                  under alt som me vende og snu .
                                  For dei gav oss ein arv til å gøyma
                                  han er større enn mange vil tru .
 
 
Av Oliver M . Finstad ( utgiver av ætteboken ) .
 
Vende og snu : Reformasjonen .
Arven :            Genene og blodslinjene i det norske folk .
 
 
 
 
 
DET UNIKE DOKUMENT FRA HØYE ( HOUGH ).
 
De kom til sine egne .
Hele indre østlandet møtte på Hough ( Høye ) for undertegnelse , 8 mann fra hvert distrikt .
 
TRYSIL - ÅMOT - ELVERUM - STORELVDALEN - ØVRE OG NEDRE RENDALEN - TYNSET .
 
 
Alle kjente sine aner og viste med dettte hvor de kom fra ( nedstammet fra ) , skyldfolket fra Hough ( Høye ) og Berg ( er - set ) .
Skyldfolket var tidlig ute , dette var forløperen til jaktloven i Norge , som kom over 110 år senere (1845 ) .
 
 
Mrk : Bøtene - Går til kirken , som eier av egnen .
Se også matriklene gjennom århundrene , " Høye med underliggende fjeld " .
Høye kirke : - Se også skjøtene på kirken i arkivet .
 
 
Det er på høy tid at Norge erkjenner sin egen historie , det blir bare mer og mer pinlig for hvert år som går .
 
 
 
---
---
 
 
 
---
 
EKSEMPEL PÅ INNGIFTEPROBLEMATIKK :
HUNTINGTON : Setesdalrykkja .
 
 
---
 
STORE NORSKE LEKSIKON :
 
 
---
 
FELLES GENTISK OPPHAV OG LITEN GENETISK VARIASJON .
 
 
 
---

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie