Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Siste utlagte , del 3 .

 
FRA DET GAMLE " BIRCKESETTER "  ( 1510 ) TIL ...
 
ØVRE RENDAL I DAG : Genene som går i arv .
 
Degenerasjon : Storparten av de gamle slekter døde ut på grunn av innavl , mutasjoner og genfeil , ( liten genetisk variasjon ) .
Fonnåsfolket - Løvhaugfolket - Birckesetterfolket ( Berger , Bergset , osv ) .
 
Les også historien om starten : F 1 - F 2 og F 3 , F 2 mistet 9 av 10 barn .
 
 
 
En del av de som ble igjen ( med mindre bagasje ) ble folkelivsskildret av Jacob B. Bull og andre i sin samtid ,
Pussjo - Mongolaus - Nukken fra Gammelstu - Ljugarmarja - Kaffebrennkari  - Lopp Ola - Ola Johnsen Styggpåjord , osv er deler av de som ble igjen .
Dagens Rendøler er etterkommere av disse , etterkommerne er igjen omtalt i rapporten " Psychosis and suicide in a rural community ", ( 1877 - 2005 ) .
 
Mange av  disse vokste opp på små husmannsplasser i skogsliene og flere fikk mange barn ,  som rapportene sier , 2,7  ganger så mange løsunger i Rendalen som i landet forøvrig , ( På 1800 tallet ble hvert fjerde barn født utenfor ekteskap , 2 av 5 plassjenter forble ugift , men fikk mange barn ) .
 
 
Etterhvert ut på 1900 tallet kom bureisersamfunnene , Unsetbrenna , Flata , Brøta , osv , Fiskviklia ( Ytre R ) .
Mange nye bruk ble etablert , pga  de tidligere kongeskjøtene og innløsningsskjøtene etter 1700  på hovedgårdene ble det en ufulstendig   gårddeling og  dårlig med hjemmel .
Mange nye setre ble også opprettet i fjellområdene og på kjølene gjennom  hele 1900 tallet .
 
 
Disse degenerative gener har skapt mye sykdom - enfold - mistro - avvindsyke - grådighet og missundelse i lokalsamfunnet gjennom 1900 tallet og utviklingen i Øvre Rendal ble sterkt skadelidende .
De nevrodegenerative sykdommer er et stort underliggende problem .
Mutasjonene fulgte først genene til geistligheten og presteskapet , så almuen .
Se forøvrig H.H. Bull "s forskning på disse slektene .
 
Dalens befolkning kjenner godt disse utnavnene : Hinken - Kaneraen - Susingen - Hengeren - Krinken - Stikkern - Slanken  - Skakken - Puckken , Bussen , osv .
Man må huske at alle disse hadde et navn , den enkelte slekt er lett og følge fra 1800 tallet til i dag .
 
 
GENENE SOM GÅR I ARV :
 
Schizofreni er ekstremt arvelig ..pdf (1431856)  67 prosent av barna og etterkommerne får nevrodegenerativ skade .
 
 
 
 
ETTER 30 ÅRS FORSKNING ER RAPPORTENE KLARE : " Psychosis and suicide in a rural community ".
Fra 1877 til dagens befolkning , " genene som går i arv ".
 
 
HOSPITAL TREATED , " PSYCHOSIS AND SUICIDE " .
GENETIC FOUNDER EFFECTS :
 
OBJEKTIVE :
To demonstrate the existence of genetic founder effects in Hospital - Treated cases of psychosis and Self - Harm in historical cohorts of a small rural population .
 
 
METHOD :
These cohorts concist of named persons born after 1845 .
The cumulative case registers were linked to the purported pedigrees of three preumed mentally ill founders living in the community in the 17th and 18th centuries.
We compared the incidence of psychosis and Self - Harm in the genetically unexposed population and in three exposed founder populations .
 
 
RESULTS :
We found a preponderance of organic mental disorder and schizophrenia in the twice exposed founder population , and of other non - organic psychosis and Self - Harm in the thrice - exposed founder population .
 
 
CONCLUSION :
The genetic impact of the founders seems to have affected the incidence rates of severe psyciatric disorder of their descendants ( etterkommerne ) in two ways.
A founder effects is detected in organic mental disorder and schizofrenia and it seems to run independently of that detected in affective psycotic disorder and intentional self - harm .
 
 
SIGNIFICENT OUTCOMES :
1.
Genetic founder effect of psycotic disorder and suicide have been found .
2.
A genetic based dichotomy is found in psycotic disorder along cognitive and affective lines.
3.
Some genetic constellations appear to protect against certain severe mental disorder .
 
 
 
NIFU Merrierende Vitenskapelig publikasjon .
 
Psychosis and suicide in a rural community(1. Rendalen) (3) (2) (8).pdf (316847) ( 1877 - 2005 , sinnslidelser og selvmord , gjelder dagens befolkning ) .
 
Psycosis and Suicide in a rural community (part 2) (1) (7).pdf (546983) ( 1877 - 2005 , sinnslidelser og selvmord , gjelder dagens befolkning ) .
 
 
Dødsårsakregisteret - statistikkbank.pdf (136595) Se de skremmende tallene for sørøst .
 
 
Brain : Nevrodegenerativ disorder .
 
 
 
 
 
BRAIN : Nevrodegenerative disorder .
 
 
THE NORWEGIAN RADIUMHOSPITAL :
The Norwegian Radium Hospital - Forskningsoppgave. (4) AT Rendalsmutasjonen ..pdf (2273272) Kreften , ( forskjellige typer ) , Risk of cancer " The Rendalen Mutation " side 66 .
 
 
 
 
 
Se forøvrig egen side om temaet .
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ALVDALS OG NORD ØSTERDAL SLEKTENE SOM NEDSTAMMER FRA RENDALEN .
 
Mutasjonene og genfeilenes vandring ( følger geistlighet og presteskap , så almuen ).
ALVDAL : Stamfaren fra Rendalen ( Sommerschield - Bjøntegård ) , ble betegnet som " tilbakestående og mindreverdig " , men fikk barn , side 80 .
 
 
Sommerschield - Bjøntegård ( side 70 ) , Anna Catarina Heinriksdatter Sommerschield  Født 1676 - Død 22 juli 1766 på Bjøntegård i Øvre Rendal , døde i en brann antent av sin mindreverdige sønn Christian der også omkom .
 
 
 
 
Domprost i Bergen , sønn av Hrr Simon fra Nordseth , Jens Rennord slet også med genfeil og sluttet i stillingen , hans sønn Ludwig Rennord ble også prest .
Se egen side om temaet .
 
 
 
ÅMOT OG STOR ELVDAL .
 
Åmot og Storelvdal samfunnene nedstammer også fra disse  Danske og Pommerske / Engelske  presteslekter , via Kapelan  Jens Bundisøn ( Bondesen , Åmot ) , svigerfar til Hrr Simon fra Nordseth.
Far til Hrr Simon , var Pål Høye , hans far igjen var Jacob Swante ( Pommersk ætt  ) .
Se slektstrær og egen side om temaet .
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
           
                                   SKYLDFOLKET .
 
           Vi vil minnes de henfarne slekter i ærbødig hengivenhet .
 
                          Lat oss ikkje forfedrane gløyma
                          Under alt som me vende og snu
                          For dei gav oss ein arv til å gøyma
                          Han er større enn mange vil tru .
 
 
Hyldningsdikt fra boken , " Gammelt skyldfolk i Østerdalene ".
Av Oliver M. Finstad (1914 ) .
 
Vende og snu    : Reformasjonen .
Arv til å gøyma : Genene og blodslinjene i det Norske folk .
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
PRESTESLEKTER :  Mutasjonene og Genfeilenes vandringerer ,  ( originale dok ) .
 
A -  D .
 
 
 
 
 
E - H .
 
 
I - R .
 
 
 
 
 
 
 
S - Å .
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
BIRCKESETTER :
De  genetiske epidemier som spredte seg fra det Pommerke og Danske / Engelske presteskapet i Rendalen til hele Østlandet.
Mutasjonene og genfeilene fulgte  først Geistligheten og Presteskapet , så spredte de seg til almuen ( bureisersamfunnene ) .
 
Se forøvrig egne sider om temaet , presteslekter , osv .
 
 
 
Hele rapporten :
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Leiermål :
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Åmot Kirke
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Diverse dok angående Sommerschield (scales) .
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Spørsmål om slekter ( ætter ) Åmot i Østerdalen .
Arkivar Leif Midthaugs privatarkiv .
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------
 
 
Hans Henrik Bull.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
JACOB B. BULL OG JACOB ERIKSEN HAARSETH ( Østerdalskongen ) .
 
Det at Jacob Breda Bull , og andre  folkelivskidret disse degenererte lokale karikaturene " med mindre bagasje " i sine bøker , gjorde sitt til at han ikke fikk oppfylt sitt siste ønske om og bli " hauglagt " i Øvre Rendal .
Han kom litt for nære sannheten .
 
 
 
 
Gravhaugene på Høye ( Hough ) i Øvre Rendal ble fjernet ( med Bulldoser ) etter Jacob Breda Bulls død , ( kun 1 igjen )  Rendølene ville ikke ha noen flere gravhauger som minnet dem om det katolske presteskapet fra Høye ( Hough ) .
Jacob Breda Bull ble hauglagt ( begravet ) ved Ytre Rendal Kirke .
 
Østerdalskongen  " Jacob Eriksen Haarseth "  og hans kone Ingerid var Jacob Breda Bull "s faddere .
Jacob B. Bull skrev også under som vitne på mange av " Østerdalskongens " gårder og skogkjøp .
 
Hva som skjedde med  " skyldfolket "  etter " Østerdalskongens " død i  1903 , med etterkommerne og eiendommene er en meget stygg historie som vi vil komme tilbake til.
 
Man må også ha med seg sluttoppgjøret med det katolske , da Bergset ( Birckesetter ) brandt i 1759 , og den nye kirke ble reist ( 1759 ).
Storgårdene Opstu Bergseth - Nystu Bergseth - Utstu Bergset brandt samme dag , 20 juni 1759 .
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Fra Rendalens kriminalhistorie .
 
Forskning har vist at det er slektsskap mellom Myhrebrødrene ( drap 1 ) og Peder Pedersen Marken ( drap 2 , 30 år tidligere )
Erklært sinnsyk , arvelig belastet og tegn på mental forstyrrelse .
 
 
 
Arvelig belastet , rapporten " Psychosis and suicide in a rural community " , 1877 - 2005  ( Hovedgårdene i Rendalen ) viser også dette .
 
Innavl og degenerasjon er en kjent problemstilling .
Genene som går i arv .
 
Rendalen i dag : Som legene sier , " opphopning av sykdom "  dette viser også rapportene .
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Rendalen Historie vil rette en stor takk til Sparebanken Hedmark for mange års samarbeid med eiendomssakene i Rendalen .
Vi vil også takke sparebanken for utlån av eldre materiale .
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
ÆTTEBOK : Gammelt skyldfolk i Østerdalene .
 
Skyldfolket :  Høye - Nordseth - Haarseth .
Høye : Hough ( Ved Gravhaugene ) 1593 --  Høye fra 1604 .
 
 
 
 
 
 
                       HØYE : HOUGH .
 
 
 
 
 
 
Jens Bundisøn ( Bondesen ) , Åmot .
Svigerfar til Hrr Simon Fra Nordset ( Simon Pofvelson ).
 
 
 
Se  forøvrig egne sider om temaet .
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
BIRCKESETTER : Reetableringen etter " den store plage " gjennom 1500 tallet .
 
FOLKET FRA HOUGH ( HØYE ) .
Skyldfolket ( stamfedrene ) .
 
Hough ( Høye ) , folkets merke :
 
 
Kongslektene og presteskapet fra Pommeren ( tysk/polsk ) , Dannmark og England som befolket indre østlandet etter reformasjonen .
 
Tyskland ( Pommeren ) :   ---  Jacob Swante ( Rendalen ) , Bestefar til Simon Pofvelson ( Pål"s sønn ).
Dannmark                    :   ---  Jens Bundisøn ( Åmot ) --  Simon Pofvelson ( Rendalen ) .
England                       :   ---  Sommerschield ( Bjøntegård , Rendalen ) .
 
Forsøket på og vekkskrive historien om St Simon kirke på Hough ( Høye ) , er direkte latterlig , bruk av synske folk for så og plassere St Simon kirke på Nordseth er en stor skam .
 
Sluttoppgjøret med det katolske : Da Bergset brandt ( 1759 ) , de 3 storgårdene brandt , og den nye kirke sto klar ( 1759 ) .
 
Og fjerne alle gravhaugene på Hough ( Høye ) , ( kun 1 igjen ) , føyer seg også inn i denne skamfulle historien .
 
Hva som skjedde med eiendommene på Hough ( etter 1905 ) og folkene som bodde der er også en meget stygg historie .
 
Bygdebøkene som har hoppet over 150 år med preste og kirkehistorie etter reformasjonen føyer seg også inn i dette .
 
Hva som skjedde med eiendommene er direkte pinlig og skamfullt , falske grunnbøker på eiendommene , forsøket på og få grunneiendomsrett ut av en bruksrett og en servitutt .
Nye grunnbøker flere ganger gjennom århundrene ( kun Rendalen dette gjelder ) .
Svindelen med  Løpe nr - Gnr / bnr , matrikulert opp flere ganger , med forskjellig utgangspunkt .
Ikke samsvar mellom grunnbøkene på gårdene fra 1700 tallet til de nye fra 1800 ( derfor tok staten jobben med " Digitalpensjonatet for Rendalen " ) .
 
 
Svindelen med " Fredriks Gave " , og innføring av " Fredriks Gave " i grunnbøkene på over 300 eiendommer i Øvre Rendal ( se egen side ) .
Alle fikk  " såkalt gave " , alt fjell var med .
Det er på tide at Rendølene leser hva som virkelig står i dokumentene og hva " gaven var " , grensene osv .
Fredriks gave  fremstår i dag som en  " gedigen  eiendomssvindelsvindel " .
Se dokumentene på egen side i arkivet .
 
 
Rendalen Kommune  har mye og svare for .
En gedigen eiendomssvindel i offentlig regi .
 
Her blir vi alle gjort til latter , OG IKKE ALLE ER EN DEL AV DETTE .
Staten må på banen og rydde opp i eiendommene , kirke og gravhaugshistorie .
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Forsøket på og stoppe  " Rendalen Historie " .
 
Undertegnede og driver av dokumentarkivet " Rendalen Historie  har også fått klar beskjed om at " og jobbe med dette er ensbetydende med selvmord ".
 
Til dere to som ble observert løpende vekk  fra brannstedet på Langmaritåsen kl 02,00 om natten .
Huset brandt ned , men forsøket med og skemme og legge press , mislyktes .
 
Til orientering .
Dere ble observert av flere av mine gjester den natten .
 
Denne datoen er heller ikke glemt :
20 juni 1759 , Bygdas oppgjør med presteskapet og kirken .
Gårdene :   Oppstu Bergseth -  Utstu Bergseth -Nystu brandt samme dag .
 
Ny kirke og storbrann på Birckesetter ( Bergseth ) samme år .
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Rendalen Historie vil rette en stor takk til arkivregistrator Inger Karin Martinsen ved Statsarkivet på Hamar .
 
Hun har et særskilt ansvar for Tingrettene , ( Sorenskriveriene ) , og Fogderiene .
Hun er også i tilegg ekspert på gotisk .
 
Takk for den fantastiske jobben med " Digitalpensjonatet for Rendalen " .
 
Takk for jobben med og oversette dokumenter i alle disse år .
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
I Rendalen ble det født 2.7 ganger så mange barn utenfor ekteskap som i landet forøvrig .
Se forøvrig egen side :  " Hans Henrik Bull " , forskningsrapporter .
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
FOLKEHELSEINSTITUTTET :
 
DØDSÅRSAKREGISTERET .
Se også de skremmende tallene for " sørøst " .
 
 
 
 
 
 
 
Se forøvrig egne sider om mutasjonene , genfeilene , og sykdommene .
 
Den store vitenskapelige undersøkelsen " Psychosis and suicide in a rural community " , går fra 1877 til 2005 .
 
Man må også ha med seg alle selvmord fra 2005 til 2017 , dette er ikke få , antallet er skremmende i  et lite  bygdesamfunn .
 
Dette til ettertanke .
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
DE GENETISKE EPIDEMIER :
 
Enormt med skader i befolkningen i dag , etter århundrer med innavl i Østerdalene .
Hvordan mutasjonene og genfeilene spredte seg i Norge via Geistligheten , presteskapet og almuen ( bureisersamfunnene ) .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se de skremmende tallene for sørøst Norge .
 
Se forøvrig egen side om sykdommene .
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
DE STORE VITENSKAPELIGE UNDERSØKELSER :  Genene som befolket Østerdalene etter svartedøden .
Dette på grunn av verdiene i grunnen , jernmalm , kobber ,osv .
 
De store vitenskapelige undersøkelser ( NIFU merriterende ) , Rapporten  " Psychosis and suicide in a rural community ".
 
BIRCKESETTER : ØVRE RENDAL I DAG .
 
Det Tyske presteskap - Det Danske presteskap - Det Engelske presteskap .
 
Rapporten omhandler genene etter F 1 - F 2 og F 3 .
 
Disse genene befolket Rendalen og Østerdalene  ( også norge ) etter svartedøden ( reetableringen ) .
 
F 1 : Tyskland , Jacob Lauritzen Swante ( sogneprest ) .
       Født i Pommeren - Død i 1622 - Far til Lauritz Høye .
       Kom fra Rheinland Pfhalls , tok med  seg navneskikkene fra Pommeren til Rendalen ,  Haugstadt ( Haugseth ) - Nordstadt ( Nordseth ) - Bergstadt (Bergset)
 
F 2 : Dannmark : Jacob ( lensmann ) L . Høye .
        Født i 1692 . Nr 112 i slekstreet .
      
F 3 : England : Christian Sommerschield .
        Født 1723 - død 1767
        Sønn av Anne Catarine Sommerschield ( Bjøntegård ) .
  
 
 
Høye ( Dannmark ) , Simon Pofvelson ( Hrr Simon ) født i skåne .
 
 
Sommerschield ( Bjøntegård side 70 ) .
 
 
 
 
 
Åmot        : Tyskland - Danmark , Kapelan Jens Bundisøn ( Bondesen ) , svigerfar til Hrr Simon fra Nordseth (Pofvelson ) .
Alvdal       :  Tyskland - England , Sommerschield , via Anne Caterine Sommerschield " sønner .
Storelvdal : Tyskland - Dannmark .
 
Mer om disse slekter som befolket Østerdalene i arkivet.
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
REETABLERINGEN AV NORGE ETTER SVARTEDØDEN ( 1347 - 51 ) .
 
Ættesamfunnene i Norge etter svartedøden ( 1347 - 51 )  ble etter 1500 tallet bygd opp av " Det Pommerske " presteskap med godt inngifte fra det Danske og Engelske presteskap .
 
Erik av Pommeren : Konge av Norge - Sverige og Dannmark ( kalmarunionen ) .
 
For Rendalen så bosatte disse Pommerske / Danske / Engelske  presteslekter seg på  " Birckesetter " , Bergh  og Hough og Nordseth .
Etterkommene av disse slekter ( ætter ) bor fortsatt på Bergh ( er ) og Hough ( Høye ) i dag , som de har gjort i århundrer , med direkte anerekke tilbake til Pommeren / Dannmark og England .
 
 
Det ble for over 100 år siden utgitt bok om stamfedrene  " skyldfolket " fra Hough ( Høye - Nordset - Haarseth ) , bosettingen i Østerdalene .
Boka " Gammelt skyldfolk i Østerdalene " ble utgitt i 1914 , og ligger i arkivet .
 
Skyldfolket ( Høye - Haarseth ) har sine gravsteder på første rekke ved Øvre Rendal kirke , slik det har vært tradisjon gjennom århundrene.
Det er også gravstener med krone på ( Høye ) .
St simon kirke lå også her gjennom mange hundre år , det er skjøte på St Simon kirke på Bergh fra 1578.
Navnet Simon har gått i arv i Høyefamilien i over 500 år , så også i dag .
 
 
 
                                            SKYLDFOLKET .
 
                 Vi vil minnes de henfarne slekter i ærbødig hengivenhet .    
 
                                Lat oss ikkje forfedrane gløyma
                                under alt som me vende og snu
                                For dei gav oss ein arv til å gøyma 
                                Han er større enn mange vil tru .   
 
 
Hyldningsdikt fra boken " Gammelt skyldfolk i Østerdalene " . 
 
Vende og snu : Reformasjonen .
Arven            : Genene og blodslinjene i det Norske folk .    
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
LANDETS MEST GJENNOMFORSKEDE SAMFUNN , ( Birckesetter ) .
 
Med tanke på " De store vitenskapelige undersøkelser  " gjennom flere 10 år,  ( NIFU meritterende ) , og det offentlige dødsårsakregisteret .
 
Som Forskerne skriver : Øvre Rendal er landets mest gjennomforskede samfunn , det er på høy tid at Rendølene våkner av dvalen .
 
 
 
 
 
INNAVL GJENNOM ÅRHUNDRER :
Mutasjonene og genfeilene"s vandringer og årsaker , ( liten genetisk variasjon ) skaper  store tragedier innenfor den enkelte familie , " mye død av sykdom ", voldsom død , psykiske lidelser , manisk depresiv ( bipolar ) osv .
Steder som Tynset psykiatriske - Rotvoll - Gaustad - Sanderud - Litun - Nordstumoen blir høyt frekventert .
 
En stor andel av befolkningen har mutasjonene fra begge sider , både mor og far siden med påfølgende " høyere sykdomsrisiko ".
 
Det er på høy tid at Rendalen kommune informerer , slik at den enkelte kan ta sine forholdsregler .
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ÆTTEFOLKETS ORGANISERING OPPLØST :
 
I våre dager er  ættefolkets organisering oppløst og en rekke funksjoner er tatt over av offentlige institusjoner .
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kommer : Det vil utover høsten komme litt informasjon om " den tidlige jernutvinningen "  på Birckesetter , bilder osv .
Området Malmtektene , Nordre og Søndre Slaggtjern .
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1759 : Den nye kirke sto  ferdig , ble innviet i 1761 .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                      SLUTTOPPGJØRET .
 
DA BERGSETH ( BIRCKESETTER ) STO I FLAMMER .
 
Da gårdene brandt  : 20 juni 1759 .
 
Bygdas oppgjør med kirken ,  og presteskapet , heksebrennerfamilien .
Storgårdene ,  Oppstu Bergeth - Utstu Bergseth  - Nystu Bergseth brandt samme dag .
 
 
Sluttopgjøret med det katolske Kirkegodset .
 
Så kom den nye kirke , som sto ferdig 1759 og  ble innviet i 1761 .
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
REGJERINGEN . NO : ÆTTEFOLKETS ORGANISERING OPPLØST .
 
I våre dager er ættefolkets organisering oppløst og en rekke funksjoner er tatt over av offentlige institusjoner .
 
 
 
MEN GENENE SLAPP INGEN UNNA :
 
Informasjonen var for dårlig og Indre Østlandet tapte .
Taperne her er den enkelte familie , barna og folket .
 
 
 
 
BIRCKESETTER : STAMFEDRENE FRA HOUGH ( HØYE ) OG BERGH .
 
STAMFEDRENE :
Genene fra det Tyske ( F 1 ) - Danske ( F 2 ) - Engelske ( F 3 ) presteskap .
 
SKYLDFOLKET : HØYE - NORDSET - HAARSETH .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
FOR SKYLDFOLK OG ÆTTETAVLER : SE OVERSIKT .
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
BIRCKESETTER :
 
SKYLDFOLKET FRA HOUGH ( Høye ) :
Genene etter det Tyske presteskap ( F 1 Swante gift F Høye ) -- F 2 Høye -- F 3 Sommerschield .
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
LITT FRA BIRCKESETTER" S ELDRE HISTORIE .
 
Det mektige platået Birckesetter gjennom 1000 år , og verdiene i grunnen.
Skyldfolkets og Ættefolkets historie i Norge.
 
Spørsmålet .
Undres på hva som sto på menyen da den blivende Kong Sverre Sigurdson med følge var på julebord på Birckesetter ( Rendalen ) i 1173 ( se spørsmålet nederst på underliggende dokument ) .
 
 
 
HELE INDRE ØSTLANDET MØTTE PÅ HØYE ( HOUGH ) PÅ BIRCKESETTER  FOR UNDERTEGNELSE : ØVRE OG NEDRE RENDALEN , STORELVDALEN  , ÅMOT , ELVERUM ,TRYSIL , TYNSET .
Alle kjente sine aner og viste  med dette hvor de kom fra .
Skyldfolket fra Hough og Bergh .
Skyldfolket var tidlig ute , forløperen til jaktloven i Norge som kom over 110 år senere ( 1845 ).
 
 
 
 
 
Se også skyldfolkets slektstre , nedstammer direkte fra Kong Sverre Sigurdson .
 
Kong Sverre Sigurdson , kongen for birkebeinerne .
 
Takk til både Norske og utenlandske forskere  som har utarbeidet genealogirapportene og slektstreene på ættene gjennom århundrene .
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.07.2017 - Nye bilder i arkivet .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
WANGENSTEEN KART 1761 : Første Nordmann som tegnet Norge .
 
Herjedalen - Idre - Særna :  - Grensene i Femund ble feil , det ble straks rettet .
 
 
Man må også ha med seg at Hrr Simon ( Pofvelson ) fra Nordseth i Rendalen var prest i Særna og Idre ( Idre lå under Særna ) .
2 av hans døtre ble gift i Idre ( Martha - Margrethe ) .
Mer om disse gamle Norske bygder i arkivet .
 
Wangenseen"s kart er fra 1761  --- For de østre områder er kartet som ble brukt under de store rettsakene ( 1786 )  et mye viktigere kart  , da disse er rettsobjekter.
 
WESSEL" S KART :  Alle tinglyste dokumenter fra den tid er i henhold til Wessel "s kart .
 
 
 
Se forøvrig egen side " kart " i arkivet .
Se også egne sider om Commisjonene og dommene i arkivet .
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
For de som jobber med kapelanslektene : Jens Bundisøn , sogneprest til Åmot og Rendalen .
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RENDALEN I DAG ( BIRCKESETTER ) , 1877 -2005 .
 
HOSPITAL - TREATED  " PSYCHOSIS AND SUICIDE " --  GENETIC FOUNDER EFFECTS .
 
OBJECTIVE :
To demonstrate the existense of genetic founder effects in hospital - treated cases of psychosis  and self - harm in historical cohorts of a small rural population .
 
METHOD :
These cohorts consist of named persons born after 1845.
The cumulative case registers were linked to the purported pedigrees of three presumed mentally ill founders living in the community in the 17th and 18th centuries.
We compared the incidence of psychosis and self - harm in the genetically unexposed population and in three exposed founder populations .
 
RESULTS :
We found a preponderance of organic mental disorder and schizophrenia in the twice - exposed founder population and of other non - organic psychosis and self - harm in the thrice  -  exposed founder population .
 
 
CONCLUSION :
The genetic impact of the founders  seems to have affected the incidense rates of  severe psyciatric disorder of their descendants in two ways.
A founder effect is detected in organic mental disorders and schizophrenia , and it seems to run independently of that detected in affective psychotic disorder and intentional self - harm .
 
 
SIGNIFICANT OUTCOMES :
1 . Genetic founder effects of psychotic disorders and suicide have been found .
2 . A genetic based dichotomy is found in psychotic disorders along cognitive and affective lines .
3 . Some genetic constellations appear to protect against certain severe mental disorders .
 
 
Genene etter F 1 - F 2 - og F 3 .
 
 
Dødsårsakregisteret - statistikkbank.pdf (136595)  Se de skremmende tallene for sørøst .
 
NIFU MERITTERED .
 
 
 
 
 
Se forøvrig egne sider om de genetiske epidemiene .
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
DEGENERERTE TILSTANDER : Mutasjoner - Genfeil - Hjerneskader -------- kreft - osv.
 
Se underliggende dokument :
 
 
FAKTA IQ :
1 . IQ er en forkortelse for intellingentkvotient .
2 . To tredjedeler av befolkningen har en IQ  på ca 100 .
3 . En IQ mellom 70 og 100 kalles kognetive vansker , som betyr at man har lærevansker i større eller mindre grad .
4 . Mellom 70 og 50 har man i følge medisinske begreper en lett psykisk utvikingshemming .
 
Kommentar : En tredjedel av Norges befolkning under 100 , er et høyt tall .
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
FELLES GENETISK OPPHAV :
 
 
 
 
Se forøvrig egne sider om sykdommene : Genetic epedemiology   --   Forskningsrapporter , Genanalyser , m m  .
 
FOR SYKDOMMENE : FELLES GENETISK OPPHAV OG LITEN GENETISK VARIASJON .
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
STAMFEDRENE : DET KATOLSKE PRESTESKAP PÅ BIRCKESETTER .
Hough , Bergh og Nordseth .
 
Disse presteslektene kom fra Pommeren ( Tyskland ), F 1 - L. Swante .
Med godt inngifte fra det Danske ( F 2 ) Jacob L. Høye ( Hough ) , og det Engelske presteskap ( F 3 ) , Christian Sommerschield ,( Bjøntegård ) .
 
Genene etter disse presteslektene  sto for reetableringen .
 
GEISTLIGHETEN.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
LITEN GENETISK VARIASJON :
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
GENENE SOM GÅR I ARV : EKSTREMT ARVELIG ..
 
 
Forskerne har lenge gått ut fra at schizofreni er arvelig.
Nå har tre  dansker og en amerikansk forsker gjennomgått data fra 2,7 millioner dansker.
Resultatene er oppsiktvekkende , 2 av 3 barn av schizofrene foreldrepar blir psykisk syke.
 
Analysen er utført av forskere ved Århus Universitet .
 
HVER FJERDE BLE SCHIZOFREN .
 
Forskerne begynte med og undersøke risikoen for at barna fikk schizofreni .
Hadde ingen av foreldrene sykdommen var risikoen under 1 prosent .
Var den ene av foreldrene syk , steg risikoen til 7  prosent .
Var begge foreldrene syke eksploderte det til 27 prosent .
 
SÅ UNDERSØKTE DE RISIKOEN FOR AT BARNA FIKK EN HVILKEN SOM HELST PSYKIATRISK LIDELSE FOR EKSEMPEL EN DEPRESJON ELLER EN BIPOLAR LIDELSE ( TIDLIGERE MANISK DEPRESSIV SYKDOM ) .
NÅ STEG TALLET TIL 67,5 PROSENT .
 
Resultatene er offentliggjort i Archives of General Psychiatric .
 
 
 
 
 
DE NIFU MERRITERENDE VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER :
 
 
 
 
 
Se forøvrig egne sider om sykdommene .
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Se fol 80b : overliggende dok .
Kongl Mai : fouget Johan steen kuhll effter hjemsteffne tiltaller Erich Oelsen Lumnes aff for"ne Nedre Reendallen for begagne lejermaal anden gang med Anne Halsteens dater Lumnes ibidm begaaed .
 
I 1537 var det dødsstraff for tredje gangs lejermål ( Dannmark ) .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
07.08.2017 - Nye bilder i arkivet .
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                           SKYLDFOLKET .
 
              VI vil minnes de henfarne slekter  i ærbødig hengivenhet .
 
                               Lat oss ikkje forfedrane gløyma
                               Under alt som me vende og snu .
                               For dei gav oss ein arv til og gøyma
                               Han er større enn mange vil tru .
 
 
             Vende og snu : Reformasjonen .
             Arven            : Genene og blodslinjene i det Norske folk .
 
 
             Hyldningsdikt fra boken " Gammelt skyldfolk i Østerdalene " .
 
 
 
            Skyldfolkets gravsteder , på første rekke ved Øvre Rendal kirke ,
            Slik det har vært gjennom århundrene .
            Her sto også St Simon kirke i sin tid , og navnet Simon har fulgt
            folket fra Hough ( Høye ) , i slekstsleddene  over 500 år , så også i dag .
 
 
                                  DSCF0045.JPG (2168753)
                                  DSCF0046.JPG (1538055)
                                  DSCF0044.JPG (2125266)
                                  DSCF0049.JPG (2159640)
 
                                 Merke fra Hough ( Høye ).jpg (1479788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie