Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Siste utlagte del 4 .

 
 
 
 
 
Se også Rørosverkets Historie , egne sider om temaet .
 
GRUNNEN TIL BOSETTINGENE : Verdiene i fjellet ( grunn ) .
 
Kommer senere : Birckesetters enorme malmforekomster på Vestkjølen , områdene Gammelvollåsen - Malmtektene - Nordre og Søndre Slaggtjern -Gammelia , osv .
 
Se egen side om Birckesetters 1000 årige historie .
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
LITT FRA BIRCKESTTERS ELDRE HISTORIE .
DE ENORME MALMFOREKOMSTENE OG VERDIENE I GRUNNEN .
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ØNSKES IKKE GJENGITT i PRESSEN : 
 
Av Ørnulv Ødegård : Overlege og direktør ved ved Gaustad Sykehus .
 
 
--
 
DE STORE VITENSKAPELIGE UNDERSØKELSER :
Grunnlagsmateriale  fra GAUSTAD - ROTVOLL - SANDERUD -  TYNSET PSYKIATRISKE .
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Se egen side om temaet .
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
MATRIKULERTE BRUKSRETTER :
 
STATSSKOG ( GRUNN ) : HØRINGSUTALELSE MATRIKKELFORSKRIFTEN I FORHOLD TIL SÆRSKILT MATRIKULERTE SÆTRE .
 
Rettsapperatet har entydig gjennom en rekke rettsaker slått fast at i slike tilfeller er det bruksretten og ikke grunneiendomsretten som er matrikulert .
 
 
For Rendalen : se egen side Jordebok / Matrikkel .
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2017 , Nye bilder : Kølmiler ,  ( bilde : gml mile , tatt på nordre kjølen , vest for malmtektene ) .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
TOLVMANNSDOMMEN :
 
1 : 1582 Erklæring om dele mellom Øvre Rendal og Idre .
     Ref : Uvilkårlig vil spørsmålet dukke opp , når var forrige gang -- en gang før svartedauen .
 
2 : 1780 - 1786 Commisions act ang Rendalens Allmenning .
 
Man må også ha med seg at Kappelan Simon Pofvelson ,var kappelan i Idre og Særna og at 2 av hans døtre ble gift der .
Dokumenter i arkivet viser at Svenskene så på grensen mellom Øvre Rendal og Idre som en bygdegrense , samme ætter og blodslinjer .
Mer om de gamle Norske bygder Idre og Særna i arkivet .
 
 
Se forøvrig egen side " dommer " .
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
HØIESTERETTSDOM : RENDØLENES RETTIGHETER I SØLENSJØEN GRUNNER SEG PÅ OKKUPASJON ELLER BYGSEL .
 
 
 
STATEN :
 
Se egne sider , " Dommer " .
 
Som en " oldtimer " kommenterte :
Spørmålet må jo komme : Hva med hjemmelen og bankenes sikkerhet , pantsatte bruksretter , registrert som servitutter .
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
19.08.2017 Nye bilder i arkivet .
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
MEIÅVOLLEN SETERLAG .
Meiåvollen seterlag har i en årrekke leid ut Drevsjøen , dette til tross for at sjøen er solgt privat ( tinglyst skjøte vedlagt under ).
Fellesskapet har tatt over , spørsmålet må atter stilles , hvor er skjøtene og hjemmelen dere rendøler ? .
 
 
 
Tinglysningsdato skjøte : 04.09.1786 .
 
Tinglysningsdato Fredlysning : 15.07.1795 , Undertegnet Hanestad og Haarseth ( Hovedgårdene ) .
 
Det er på  tide at disse bureisersamfunnene legger frem tinglyste dokumenter på sine rettigheter i fjellområdene .
Alle bureiserbruk har seter i fjellområdene , disse bør dokumenteres .
Disse setrene ( gnr/bnr ) , er matrikulert  inn sammen  med store fjellområder .
Dette er bare bruksretter , men skal fremstå som grunneiendom.
 
Hvordan alle disse bureiserbrukene kan ha seter med tilliggende fjell er det mange som har spurt om .
Bureiserbruk fra 1940 og 1950 tallet ? .
 
 
SE EGNE SIDER , " HAVNEUTSKIFTINGER -  UTSKIFTING - DOMMER " . 
 
Havneutskiftingene : Se , gjelder ikke grunneiendomsretten.
 
Lagmannsrettens omtale av den lokale sedvanerett ( den rendalske rettsoppfatning ).
Lagmannsretten finner ikke at havneforliket fra 1895 gir avtalemessig grunnlag for jakt og fiskerett , idet det ikke foreligger noene naturlig sammenheng mellom beiteområdet og utøvelse av jakt og fiskerett .
 
 
Høyesterettsdom på Okkupasjon av Sølensjøen , ingen skjøter " kun fellesskap " på andre fiskevann , og kun matrikulerte bruksretter på fjellområdene .
 
Salg av hyttetomter i fjellområdene : Hvor er grunneiendomsretten , ingen grunneiendomsrett i matrikulerte bruksretter .
 
Den enkelte bør legge frem sine skjøter .
 
Kun innmatrikulerte bruksretter på setre og fjellområder , står under " servitutter " i de gamle grunnbøkene .
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ERIK AV POMMEREN , KONGE AV NORGE - SVERIGE - DANNMARK ( Kalmarunionen ) .
 
SE EGEN SIDE VEDRØRENDE KALMARKRIGEN (1611 - 1613 ) , OG DEN STORE NORDISKE KRIG ( 1700 - 1721 ). 
 
26 feb 1612 ble 300 unge fra indre østlandet ble ført inn i Nylødelse kirke en etter en og henrettet .
Så kom blodhevnen på Glomstad gård i Kvam .
 
 
---
 
SØLENHØLEN SKANSE ---  RENDØLENES SØKNAD .
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ØSTERDALLEN : 1627 .
 
SUMMARUM :
 
Aamodtt hoffuid kirchis åalige rente .
Aamodtt presteboells indkomst .
 
TIENDE AV ANNEXERNE .
Nedre Riindall Annex .
Øffre Riindall Annex .
 
Ellffuerumb hoffuid kirchis indkomst .
Ellffuerumb presteboells indkomst .
 
Trøsell Annex .
 
Sierne Annex .
Iddre Annex .
 
Tylldall hoffuitt kirches årlige indkomst .
wdj Tynsett .
Tyndsetter Annex
 
Tyndsett presteboells Aarlige indkomst .
 
 
---
 
1654 : KIRCKENS INDKOMSTIS ANTEGNELSER :
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
BIRCKESETTER ( BERGSET I DAG ) , GEISTLIGHETEN OG DET KATOLSKE KIRKEGODS .
 
Birckesetter ble fullstendig slaktet , gravhaugene og kongehaugene ble fjernet , historien om St Simon kirke ble forsøkt vekkskrevet.
St Simon Kirke ble forsøkt plassert på Nordseth både ved skriverier og synske folk ( egen avissak på dette ) .
Selv med vitende om at det fantes skjøter på St Simon kirke på Bergh fra 1578 .
 
Deler av det som ble funnet i gravhaugene ble tilskrevet Nordset ( ikke Hough (Høye ) , alt ble gjort for og fjerne den katolske historien.
 
Gravhaugen og  husene på Nordre Høye ( Hough ) ble fjernet , det ble reist et kommunalt bygg på tomten .
 
Hva som skjedd med folkene som bodde på Søndre Høye etter 1905 er en historie som er meget stygg , da det lever en del etterkommere i dag bør man være forsiktig.
De ble enkelt sagt fjernet .
 
Undertegnede har selv sine røtter fra de katolske prestene på Hough ( Høye ) , og i min gren har de bært navnet Simon i over 500 år .
 
 
Eiendomshistorien på gårdene er som før beskrevet pill råtten , en ufulstendig gårddeling , fiktive grunnbøker , osv .
Bureisersammfunnene kom seg ikke inn i kongeskjøtene , alt endte med at nesten alle fikk seg seter i fjellområdene og store fjellarealer ble tillagt setrene.
Historien om  " Fredriks gave " , bør alle sette seg inn i , gaven var i utgangspunktet  ekte , men endte som renspikka svindel .
 
Undertegnede hadde høsten 2008 møte med Rendalen kommune , der undertegnede ville dokumentere sine eiendommer .
 
Det ble et kort møte på orførerens kontor , så kom utalelsen fra kommunen ( H. B ) , i rendalen  bryr oss ikke om tinglyste papirer , vi har vår egen rettsoppfatning .
 
Det er i flere rettinstanser slått fast at " Den rendalske rettsoppfatning " ( lokale sedvanerett ) , ikke holder .
 
Når det gjelder Havneutskiftingene og beitekontraktene til rendølene , må man  lese hva som står med uthevet skrift :
 
" GJELDER IKKKE GRUNNEIENDOMSRETTEN " .
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
OVERSATT :
BYGSEL KIRKEGODS 1731 - 1824 .
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se egne sider for temaene .
   
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
GEISTLIGHETEN :
 
 
Se førøvrig egen side om temaet .
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
BYGSELSEDLER FISKERI 1712 .
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SKJØTE 200 000 SØLVSPECIDALER HOVEDGÅRDENE I YTRE RENDALEN .
 
I motsetnig til Øvre Rendal ble Ytre Rendal selveiere sent .
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nye bilder i arkivet , se fotoalbum  " kølmiler og Malm " .
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
LITT FRA BIRCKESETTERS ELDRE HISTORIE OG DE ENORME MALMFOREKOMSTENE .
 
HAMMERS GAARD :  Gammelia i dag .
 
Man kan på kartet følge transportveiene Fra Raaaasen til Slaggtjern , så til Malmtektene derfra til Hammersgaard ( aasen ) , derfra til Gammellia ( H. G ) eller ned til dalen .
Hammers ( Hamar ) stift var eiere , Hammers bispedømme ble opprettet i 1152 med Idre og Særna sogn , der lå til Elverum , men siden 1645 har hørt til Dalarne i Sverige ,( ref boka  : De norske klosters historie i middelalderen ) .
Hammer stift ( Hamar ) hadde sin nordgrense i Tylldalen .
Man må også ha med seg historien  i 1166 da kong Sverre Sigurdson med følge var på Julebord på Birckesetter ( Rendalen ).
 
Gammellia har på 1900 tallet blitt brukt som setergrend , men var i tidligere tider Hammers Gård "s eiendom .
Vi har i dag " Hammergaard " åsen og Hammersgaard tjern ,disse er avmrk på vedlagt kart fra 1909 .
På Gammelia er det store og mindre hull i grunn , pga malmleting.
 
Gammelia i dag ligger som en gedigen spøkelsesvoll , nesten alle  husene er falt sammen , virker som om alle har dratt derfra i stor hast , veiene har gått i oppløsning  ( ikke kjørbar med vanlig bil ) .
Se rektangelkart under , alle ferdselårer fører til Gammellia ( H . G ) .
 
Malmtektbua Tømmerkoie.png (2051132) Malmtektbue er avmerket på kartet , i dag er det kun noen stokker igjen .
 
 
Bilder fra Malmtektene .
 
 
 
 
--
 
Dette brutømmeret ble tatt opp fra bekken i 2017 , fra bekken ned til slaggtjern , dette er restene av bruene , disse måtte tåle tunge lass ( øyet tømmer ).
 
 
 
 
 
Kølmiler finner man rester av over hele nordre kjølen , navn som kullbotn ( uttale: kølbotn ) osv , er vanlige i området .
 
 
              
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KJØPERREGISTER OG EIENDOMSREGISTER KONGESKJØTER .
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
DIGITALPENSJONATET RENDALEN 1730 - 1825 .
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
1739 : DOM PÅ BRUK AV DYREGRAVER .
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
EKSTRASKATTENE AV 1711 .
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
SKYLDFOLKET OG ÆTTEFOLKET : ÆTTEBOK .
 
Les også i innledningen om de nyere bygder Tynset - Tolga og omegn , -- Folldal / Engerdal ( 1900 tallet ) .
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ORG DOK :
Avdøde i Rendalen , 1925 - 1961 .
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
DA RENDØLENE ( BYGDA ) TAPTE VED COMMISIONSDOMMEN .
 
ANSØGNING OM KONGELIG NÅDE .
 
BYGSELTAGERNE VANT .
Medeierne havde ikke evne at forsvare sin rettighet , og dermed ble bygslingen stående som riktig .
Kun noen få vant over bygda .
Se forøvrig egen side om temaet ( Fredriks gave ) .
 
 
 
 
Cammerets forslag til anvendelse av Rendalen Allmenning .
 
 
 
Se forøvrig egen side om temaet " Fredriks gave ".
 
Da Søndre Høye " s rettigheter i Sølensjøen ble " fjernet " , ---  ble skjøtene underskrevet ? .
Rendalen Historie har svaret .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
HØIESTERETTSDOM SØLENSJØEN :
Les : Rendølenes rettigheter i Sølensjøen grunner seg på OKKUPASJON eller BYGSEL .
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Misjøen og Drevsjøen solgt privat , Hvordan brukes Drevsjøen i dag , og hvem tar inntektene , ?? .
 
Svar : Haarseth og Hanestad satt med skjøte , disse ble kastet ut og fellesskapet tok over , Drevsjøen leies i dag ut av Meiåvollen seterlag ( V / formann , tidligere matrikulør i Rendalen kommune ) .
 
 
Misterhytta.
Dette salget ble også topedert av fellesskapet.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
     The plague -- Stendersamfunn -- Forsterket inngifte -- Genetic epidemiology .
 
                      Sannheten ble fortiet og befolkningen ført bak lyset .
 
                            Inngifte - Mutasjoner - Genskader - Sykdom .
 
                                   Slektenes fall , de utdøde slekter .
 
                                               Degenerasjon .
 
                                       Servitutter og Bruksretter .
 
                            Rendalen og den offentlige eiendomssvindelen .
 
                           Ære og omdømme   ------     tapt for all fremtid .
 
                         Slaktet av det prebende gods og hovedgårdene .
 
                    Eiendomssvindel ------ amatørskap  -------  slett handtverk .
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SKYLDFOLKETS OG ÆTTEFOLKETS HISTORIE :
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
04.09.2017 - Ny stor side , se rullgardin : Traktorens og Redskapens historie i Norge .
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Matriklene som viser at " Høye " eier fjellområdene gjennom århundrene .
Dette viser også skjøtene.
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
MISTERHYTTA :
Dette salget ble også " torpedert " av fellesskapet :
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
BIRKCESETTER :  1495 .
 
GENANALYSE AV BRYSTKREFT :  SLEKTSTAVLEN TIL FAMILIENE KAN SPORES TILBAKE TIL RENDALEN I HEDMARK , ÅR 1495 .
 
 
FOLKEHELSEINSTITUTTET ----  EPIDEMIENE .
 
DE SKREMMENDE TALLENE FOR SØRØST .
 
Se forøvrig egne sider om temaet .
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
FELLES GENETISK OPPHAV OG LITEN GENETISK VARIASJON .
 
Genene som går i arv .
Mutasjonene og genfeilene spredte seg på 1900 tallet ut fra Bygdene ( bureisesamfunnene ) , og til byene , derfra videre .
 
Det er også interesant og registrere hvordan disse nyere bosettingene ( bureisersamfunnene ) tok makta i kommunene og forsøkte og omskrive historien om eiendommene - kirken og gravhaugene.
Det er riktig som det står i forordet til Rendalen Bygdebok " og siden har bygden skrevet sin egen historie " .
Forøvrig er det interesant og registrere at alt styres  ut fra en familie , fra sør trøndelag grense til Åmot kommune i sør. ( Rådmenn Tynset - Rendalen , gift , bosted , et bureisersamfunn ).
 
Det er også interesant og registrere at disse bureiserne alle har setre i fjellområdene og har matrikulert inn store fjellområder sammen med sine setre.
 
Den ufuldtendige gårddelingen og de falske grunnbøkene på gårdene er og verdt og merke seg .
 
Jacob Breda Bull karikerte i sin tid disse pussige meneskene som han så rundt seg ( Puss jo - Nukken på gammelstu - Ola Jonsen Styggpåjord - Ljugarmarja - mongoleus , osv , ikke stor forskjell fra Jacob Breda Bull "s tid til i dag .
Dette viser de genetiske rapportene.
Som rapportene viser , 2,7 ganger så mange løsunger i Rendalen som i kommunene rundt , disse vokste på 1800 tallet opp på små husmannsplasser i skogsliene , etterkommerne deres ble de nyere bureisersamfunnene. 
Inngifteskadene i poulasjonene var enorm , mutasjonene fra både mor og farside gjorde sitt til at det i Rendalen i dag er enormt med sinnsykdom , nevrodegenerativ skade - genfeil generelt - og enormt med kreft .
 
Som en operasjonsoverlege utalte : " Denne opphopningen av sykdom i Rendalen er et meget stort problem ".
 
Se egen side om " Sykdommene , mutasjonene og genfeilene ".
 
Hvis sannheten om Birckesetter og Rendalen skal defineres av disse nyere bosettingene ( bureiserne ) , som har tatt makta i kommunen , har kongeriket Norge ikke behov for hverken tinglyste dokumenter eller stats / riksarkiv .
 
Det er riktig det som står i innledningen til Rendalen bygdebok , " og siden har bygden skrevet sin egen historie ".
 
Bygda skrev sin egen historie , desverre holdt den ikke mål , dette viser " De store vitenskapelige undersøkelser gjennom 40 år " rapporten "sychosis and suicide in a rural community " ( 1877 - 2005 ) .
 
Tinglyste dokumenter i over 400 år sier også sitt , og støtter opp om forskernes rapporter .
 
Degenererte tilstander og lav IQ er en kjent problemstilling .
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
HØIFJELLSCOMMISIONEN AV 1934 .
 
 
 
 
KJØPERREGISTER KONGESKJØTER :
 
EIENDOMSREGISTER KONGESKJØTER :
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
DISSE NYERE KOMMUNENE SPILTE POKER OM FJELLOMRÅDENE :
 
 
Innmatrikulert pokerspill .
Kommunene oppgir sine eiendomsdata til Statens Kartverk , ( pokerspill lagt til grunn ) ? .
 
ALVDALS STAMFEDRE FRA RENDALEN ( Sommerschield - Bjøntegaard ) .
 
Alvdal og Nord østerdalslektene som nedstammer fra Rendalen.
Mutasjonene og genfeilenes vandring følger Geistlighet så presteskapet og almuen.
ALVDAL:
Stamfaren fra Rendalen ( Sommerschield - Bjøntegaard ) , ble betegnet som tilbakestående og mindreverdig , men fikk barn , side  80 .
 
Sommerschield - Bjøntegaard , side 70 .
Anna Catarine Henriksdatter Sommerschield , født 1676 , død 22 juli 1766 på Bjøntegaard i Rendalen , døde i en brann antent av sin mindreverdige sønn Christian der også omkom .
Flere av hans brødre bosatte seg også i Alvdal ( se bok " Gammelt skyldfolk i Østerdalene ) .
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
REETABLERINGEN :
THE COMMON ANCHESTOR IS IDENTIFIED :
Til ettertanke for disse nyere kommunene , Alval - Folldal - Tynset - Tolga - Os - Røros - Engerdal .
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
EN FEMTEDEL AV GRUNNAREALET I NORGE ER UTEN KLART DEFINERTE EIERE .
 
Dette er også arealet som inneholdt de største verdiene , malm , kobber , osv.
Hva var verdien på nesten et kvart land / birk .
 
Kampen om verdien i grunnen har rast i århundrer , det må ryddes opp .
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
GRUNNBOKSBLADENE PÅ RENDALEN - , 1800 -- 1837 .
Alfabetisk ordnet.
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
GÅRDEN BERGER :
For de andre gårdene , se " Kategorier ".
 
 
 
 
 
Se forøvrig oppdatert " Tidslinje eiendom " i arkivet .
 
 
 
HØIESTERETTSDOM :
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
DOMMER OG LOVVERK :
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Se forøvrig egen side " Dommer " .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Som " Rendalen Historie " har påpekt mange ganger , det er ingen grunneiendomrett i Bruksretter tinglyst som servitutter .
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forsetter , se del 5 .
 

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie