Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Siste utlagte , del 7 .

 
GRUNNEIENDOMSRETTEN :
 
Kampen om Grunneiendomsretten og verdiene i grunnen .
 
Rødnissenes og Blånissenes evige kamp om grunneiendomsretten , og verdiene i grunnen ( malm , kobber , sølv , osv ) .
 
Blånissene : Etterkommerne av Geistligheten og presteskapet , de som satt med kongeskjøtene , og skjøtene videre .
For Rendalen : Jacob Lauritzen Swante , Simon Pofvelson , Anna Caterine Sommescchield , mm .
For Åmot : Jens Bundisøn ( Bondesen - Bunde ) - Geistligheten var dynastiet av prester i Jens Bundisøns familie , Simon Povelson ( Rendalen ) var Jens Bundisøns svigersønn .
Jens Bundisøn og Simon Pofvelson sto også bak de store kjedeprosessene , ved " Hekseprosesene .
  
Rødnissene : Hele tiden , de nyere bosettingene ( og slekter ) , disse ville og være med og dele .
Nye kommuner ble etablert utover 1900 tallet .
 
 
FELLES GENETISK AVSTAMNING OG LITE GENETISK VARIASJON .
 
De enkelte ætter og slektsledd blandt blånissene gikk  gjennom sin  degenerasjon århundrer før rødnissene ( disse kom senere , da befolkningen økte ) , Blånissene :- eks: F 2 mistet 9 av 10 barn  ) .
 
 
DE GAMLE ÆTTER OG DE NYE SLEKTER .
Nye kommuner kom utover 1900 tallet , eks , Engerdal 1911 - Folldal 1914 , osv .
Kunnskapen gikk fra far til sønn i ættene gjennom århundrene , de skjønte til slutt at for  nære forbindelser i blodet ikke var gunstig , over lengre tid .
Eiendomsskjøtene og fellesavtalene ble oppbevart på hovedgårdene ,( disse var til utlån , før arkivverkets tid ) .
 
Nye slekter og bosettinger ( kommuner ) kom utover 18 0g 19 hundretallet , ættefolkets organisering ble oppløst , kunnskapen som var i ættene ( om avl ) ble uttynnet , og de nyere slekter fikk store genetiske problemer .
Blånisseneslektene ( metafor ) gikk gjenom degenerasjon århundrer før Rødnissene , de lærte hvordan seg hvordan avl fungerte , dette resulterte i mye bedre genmasse ( mindre sykdom )  i Blånisseslektene .
 
--
 
JUL I BLÅFJELL .
 
Jul i blåfjell og kampen om grunneiendomsretten .
Barn tv serien " jul i blåfjell " belyste problematikken " på en fin måte ( litt enkel , men dog ) .
I siste program møttes blånisser og rødnisser på fjelltoppen , rundt bålet til rådsmøte .
Så kom det en gammel blånissekone frem , og la frem skjøtene på fjellet .
 
Til slutt : Og siden har de levd sammen i fred og fordragelighet .
 
--
 
RETTSAKENE .
 
I de siste hundre år har blånissene og rødnissene kjørt hundrevis av rettsaker , alt ble gjort for at  kongeskjøtene ikke skulle brukes .
Selv i 2017 er det ikke ryddet opp i dette , 20% av " kongeriket " står fortsatt uten " eiere " i matrikkelen .
Dette gjelder fjeldistriktene , hvor alt i sin tid startet ( pga verdiene i grunnen ) .
Dette er en skammens historie for Norge , over 20 % av landet uten " eiere " .
 
Ættefolkets organisering ble oppløst , men den gamle kunnskap forble i ættene og de gamle slektsleddene videre .
 
Rødnissene ble i flertall og tok hand om det kommunale styret ,  for Rendalen ble det skrevet fiktive ( falske ) grunnbøker på eiendommene , den såkalte "    Fredriks Gave " ble innført i grunnboken på over 300 eiendommer , de hadde ingen skjøter , og da skulle alt være felles .
 
Rødnissene fikk seg setre i fjellområdene , matrkiulerte inn enorme fjellområder , hvordan bureiserbruk fra 1950 tallet som bygde seg setre i fjellet kan være eier av store fjellområder , har noen til gode og forklare .
 
Dette er en gedigen " offentlig svindel " , styrt ut fra kommunen .
 
Gårdene på Birckesetter ble brent , kirkehistorien ble forsøkt omskrevet ( St Simon Kirke ble forsøkt plassert på Nordseth ) , gravhaugene ble fjernet med bulldoser , alt ble gjort for og fjerne sannheten om sine egne stamfedre og Geistligheten , det katolske presteskapet .
Gårdene ble slaktet , ( kun gårdsbruk , bruk med bruksretter ) .
 
Det ble sørget for at ingen utenfra skulle få kjøpe større eiendommer i kommunen ( via konsesjon )  , skulle noe selges ble dette ofte delt opp og taksert av kommunen"s folk og så ble det videresolgt for en billig penge til Rødnissene .
Setre og beiteretter ble fradelt , tunet kunne selges videre .
Her var det meget viktig at partiboka var i orden .
 
Som mannen fra skogene sa litt spydig , " her i dalen er alt felles " , det er kun bankkontoen din og kanskje kona di du får ha i fred " .
 
Etterhvert flyttet folk til byene , de blandet seg og genetikken ble litt bedre , men ingen slapp unna da mutasjonene og genfeilene fulgte den enkelte .
 
 
SAMME BAKENFORLIGGENDE ÅRSAKER :
 
Dr Jon Alfred Mjøen " ( Rasehygiene ) " , " slektens fall " og " slektenes gjenreising " og de store vitenskapelige undersøkelser gjennom flere 10 år , " Psychosis and suicide in a rural community " har samme bakenforliggende årsaker .
Mutasjoner og genfeil skapt av innavl gjennom århundrer .
 
Begge tar for seg "de gamle ætter ( slekter ) på indre Østlandet , ikke Vestlandet , Midtnorge , eller Nordnorge .
 
Dette på grunn av starten og verdiene i grunnen ( malm - Jern - kopper osv ) .
 
 
 
 
 
                                               SKYLDFOLKET .
 
 
                 Vi vil minnes de henfarne slækter i ærbødig hengivenhet .
 
 
                                Lat oss ikkje forfedrane gløyma
                                under alt som me vende og snu
                                For dei gav oss ein arv til og gøyma
                                han er større enn mange vil tru .
 
 
Hyldningsdikt fra boken " Gammelt skyldfolk i Østerdalene ".
Av Oliver M . Finstad (1914 ) .
 
Vende og snu :    Reformasjonen .
Arv til å gøyma : Genene og blodslinjene i det Norske folk .
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
UTDRAG AV DR JON ALFRED MJØENS BOK " RASEHYGIENE " .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
SKINNSKRAPEN SOM BLE TIL EN RUNEBOMHAMMER .
 
Skinnskrapen fra gravhaugene , som ble til en runebomhammer , funnet på Nordseth .
Historien om runebomhammeren fra Nordseth er bare oppspinn .
Dette er også en del for og vekkskrive den rette historien ( katolske ) , historien om folket fra Hough ( Høye ) , Geistligheten og stamfedrene .
 
Alle disse oltidsfunnene fra " Norseth " er også en del av denne historien .
 
Kirkehistorien ble forsøkt omskrevet , ( fra Birckesetter til Nordseth ) , Gravhaugene ble plyndret , så etterhvert ble de planert ut ,( med bulldoser ) , gårdene slaktet , grunnbøkene på gårdene ble forfalsket osv ,( manglende skjøter , ingen inngang i kongeskjøtene  ) , alt dette er beskrevet tidligere .
 
Det ble brukt synske folk for og påvise hvor på Nordseth " St Simon " kirke lå ( store oppslag i lokalavisen , Østlendingen ) .
Alt dette er en skammens historie .
 
Vi som lever her kjenner historien fra innsiden , en del av sølvet som ble funnet i gravhaugene ble omstøpt til spiseskjeer , osv .
 
Undertegnede vet godt hvilken gård / familier  som støpte om gravhaugssølvet , allment kjent , men alt blir gjort for og holde den gamle historien unna .
 
 
---
 
TIL FORSKERNE :
For forskere og andre som er interesert i den gamle historien , bør man flytte fokus fra Østfjellet  og til vestkjølen , områdene " Gammelvollåsen " , Malmtektene  - Hammers gård "s eiendommer ,( Hamar stift ) osv .
Hammersgaardåsen - Hammersgaardtjern - Malmtektene , med restene av malmtektsbua , de blå myrer , osv .
Stiene og transportårene rundt " Gammellia " ,  Raaaasen ( rååsen ) , osv .
 
Det ligger en del info om dette ( bilder , osv ) på egne sider i arkivet .
 
Det vil komme mer info om dette temaet , men alt til sin tid .
 
 
 
 
 
LITT FRA BIRCKESETTERS ELDRE HISTORIE .
 
Det mektige katolske platået gjennom 1000 år og verdiene i grunnen ( malm , jern kobber , osv ) .
Skyldfolket og Ættefolkets historie i Norge .
 
SPØRSMÅLET :
Undres på hva som sto på menyen da den blivende " kong Sverre Sigurdson " med følge var på julebord på Birckesetter ( Øvre Rendal ) i 1173 ,( se spørsmålet nederst på underliggende dokument ) .
 
 
HELE INDRE ØSTLANDET MØTTE PÅ HOUGH ( HØYE ) FOR UNDERTEGNELSE , ØVRE OG  NEDRE RENDALEN , STORELVDALEN , ÅMOT , ELVERUM , TRYSIL OG TYNSET .
 
Alle kjente sine aner og viste med dette hvor de kom fra ( nedstammet fra ) .
Skyldfolket fra Hough og Bergh .
Skyldfolket var tidlig ute , dette var forløperen til Jaktloven i Norge ,som kom over 110 år senere ( 1845 ) .
 
 
 
Se også " Skyldfolkets slektstre " : Nedstammer direkte fra Kong Sverre Sigurdson .
Kong Sverre Sigurdson , kongen for birkebeinerne .
 
 
Takk til både Norske og utenlandske forskere som har utarbeidet " Genealogirapportene " og slektstreene på ættene gjennom århundrene .
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
MANTALL -- SKATT .
 
1647 - Rendalen : ca 75 personer betalte skatt ( ref: den første skattematrikkel , navn på alle fremkommer ).
1700 - Rendalen : 600 personer i hele Østerdalen , 300 av disse bodde i Rendalen .
1769 - Rendalen : Rendalen Hovedsogn 842 personer - Nedre Rrendalens annex 549 personer ( ref : den første folketelling 1769 ) .
 
Lett for forskerne og bruke Rendalen som bakgrunn for forskning , reetableringen , få mennesker , osv .
Presteskapet tinglyste dokumentasjon på eiendommene , de førte prestemantall og fogdemanntall , og senere folketellinger .
 
 
FOGDENS MANTALL 1664 .
 
Øffre och Nedre Ringdallens annexer .
Efter lensmannens och allmuens egenn angifuende och forklaring ( vitneunderskrevet ) .
 
 
Nedre Ringdallens annex :              Øffre Ringdallens annex :
 
Akre :        10 personer .                Berger             12 personer .      
Kvernes :     7 personer .                Bergset             7 personer .
Hole :          2 personer .                Ellevold           11 personer .
Lomnes :    14 personer .                Søndre Unseth   6 personer .
Andrå :        6 personer .                Mømb                4 personer .
Ås :             3 personer .                Nordseth            6 personer .
Haugen :     3 personer .                Hornseth            6 personer .
Sjølie :        3 personer .                Haarseth            4 personer .
Illevold :     4 personer .                Hangaard            9 personer .
Fiskvig :      4 personer .                Bjøntegaard        3 personer .
Otnes :       4 personer .                 Hogseth             6 personer .
Otnes nord  2 personer .                Nordseth            4 personer -
Aataas :      1 person .                   Hanestad            5 personer .
Vigen :        1 person .                   Romenstad         3 personer .
Prestegaard 2 personer .                Bolstad              4 personer .
                                                    Nordre Høye       2 personer .
                                                    Søndre Høye       2 personer .
                                                    Fonnås               4 personer .
                                                    Backen               2 personer .
                                                    Grøtting             6 personer .
                                                    Rugsveen            1 person .
                                                    Finstad               3 personer .
 
 
 
 
JORDEBOK OVER FORING - VISSØRE - LEDING ( skatt ) 1624 I ØFFRE och NEDRE RINNDALLENS ANNEX .
 
Nedre Rinndallen Annex                          Øffre Rinndallens annex .
 
Dorrette Horrensett                                Tholoff Elevoldtt
Effuind och Hedrich Agger                       Erich Faanaas 
Olluff och Peder Lomnes                         Biørenn Hannstadtt
Torre Hualle                                           Tolluff wunndsett
Joenn Andrough                                      Brynhild och Oluff Bircheseth
Olluff Diesett                                         Olluff Berge
Helge Liøgsett                                        Laurieds och svend Berge
Hendrich Fishervig                                  Olluff Horrsett
Seming Aas                                             Børger Nordsett
Olluff Otnes                                           Laurids Hunngaardtt
Roland Illvold                                         Erich Biøntegaardtt
Olluff Hagenn                                         Haldsteen Møemb
Joenn Qvernes                                        Svend Hougsett
Olluff Sjølie                                            Børger Findstatt
Harald Diesett                                        Børger Rømundstatt
Olluff Nordre Aatnes                               Hagenn Bolstadtt
Niels Røed                                              Laurieds Hoie
Laurieds Prestegaardtt                            Povell Hoie
 
 
Når man jobber med eiendom og skatt er det viktig og være klar over at ikke alle betalte skatt .
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
HOUGENN .
 
Den gedigne gravhaugen på Unset , denne har jeg beskrevet før , desverre så er den utgravd fra toppen.
 
Den første deling av Unset var da Hougen ble delt i 2 , i Søndre Unset og Nordre Unset .
Dette platået hvor hougenn ligger var første bosetting på Unset .
Disse opplysningene kommer fra en telefonsamtale med Riksarkivaren noen år tilbake ( Riksarkivet ) , som han sa : vi har noen dokumenter om Hougenn og den første delingen .
Disse dokumentene var ikke relevante for meg der og da , så disse ble ikke bestilt ,( jobbet da med de tidligste dommene ) .
 
" Det har desverre blitt diktet opp en annen historie ( dolphen , funnene ) , denne er bare svada ".
( også en dekkhistorie ) .
 
Sigrid Unset" s forfedre kom fra Hougenn .
Hun ætter forøvrig 5 dobbelt inn i den Dansk / Norske  kongehusrekken , konventerte og ble katolikk .
 
 
Slektsbåndene fra Hougenn på Unset til Birckesetter ( Hough / Høye ) er tette .
 
Dyregravrekken ned fra fjellet går bare 20 meter sør for denne gedigne gravhaugen .
 
 
 
 
Det ligger mye infformasjon om denne gedigne gravhaugen på Unset i arkivet .
 
I dag virker det på undertegnede som at det er lagt lokk på opplysningene og dokumentene på Hougenn.
Dette er vel en litt vanskelig og ømtålig sak for det offentlige .
 
Denne historien om funnene i " Dolphen " er også et forsøk på og få vekk historien om de katolske forfedrene .
 
Det er på høy tid at noen " tar tak " og rydder opp i dette , ingen nevner Hougenn med et ord .
 
Dette er Østerdalens største gravhaug , men på grunn av den vonde kirke og gravhaughistorien blir dette en meget ømtålelig sak for det offentlige .
Det katolske ble fjernet , så også gravhaugene .
Kirkegodset ble slaktet og forfedrenes historie ble forsøkt vekkskrevet og slettet .
 
Som enkelte mener , " Norge startet på nytt " : 
Til det er det å svare : IKKE I GENER - SKJØTER OG EIENDOM .
 
Det virker som om " selv forskerene " , sliter med hva de skal si om dette , ( mange er vel og redde for sine egne jobber ) .
 
For de som ikke er lokalkjent :
 
Starten : Hougen , bosettingene på platået .
Etterhvert kom bosettingene lengre ned , Hafellbakken , mm .
Så kom storgården " Bakken " ( østerdalskongens føderådsgård ).
Så den nyere tid og bosetting i dalen .
 
Mer kommer .
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
GENEALOGIRAPPORTER OG DNA ER KLARE .
Folket fra Hough ( Høye ) , Skyldfolket .
 
Genealogirapporter og DNA er klare og ligger i arkivet .
 
DNA Svein Arne Høye :
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
SKYLDFOLKET : HØYE - NORSETH - HAARSET .
 
1 . Oliver Myhre Finstad skrev boken om Skyldfolket for over 100 år siden ( 1914 ) .
 
2 .
De store vitenskapelige undersøkelser om skyldfolket er ferdigført ( Jvf : Psychosis and suicide in a rural community ) , de første blodprøver ble tatt i 1978 ,og den siste rapporten ble sluttført i 2005 .
Dermed var over 40 års forskning på stamfedrene fra Hough ( Høye ) over .
 
3 .
Inger Karin Martinsen ( statsarkivet Hamar ) brukte over 12 år på og oversette skyldfolkets skjøter og tinglyste dokumenter ( mere info om henne i arkivet ) .
Digitalpensjonatet for Rendalen , pluss mye mer .
 
4 .
Proffesor Hans Henrik Bull tok tok for seg Ættefolket , og " Ættefolkets siste skanse " ( Mer om han og hans arbeider i arkivet ) .
 
5 .
Universitetene tok for seg " The historical populationregister of Norway " , the farm and the genealogical " bygebok " genre of Norway .
 
6 .
Undertegnede tok for seg " Skyldfolkets og ættefolkets historie ".
 
Svein Arne Høye .
 
 
 
                                                 SKYLDFOLKET .
 
                    Vi vil minnes de henfarne slækter i ærbødig hengivenhet
 
 
                                  Lat oss ikkje forfedrane gløyma
                                  under alt som me vende og snu
                                  For dei gav oss ein arv til å gøyma
                                  han er større enn mange vil tru .
 
 
Hyldningsdikt fra boken " Gammelt skyldfolk  i Østerdalene " .
Av Oliver M. Finstad ( 1914 ) .
 
Vende og snu : Reformasjonen .
Arv til å gøyma : Genene og blodslinjene i det Norske folk .
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
1928 : NOBELPRIS TIL SIGRID UNDSET .
 
Svenska akademien offentliggjorde at den norske forfatteren ville få Nobelprisen for litteratur i 1928 .
Komiteen la særlig vekt på hennes skildringer av norden i Middelalderen .
Undset gav halvparten av prispengene til " legat for familier med psykisk utviklingshemmede barn " , og resten fordelte hun mellom " legat for ubemidlede katolikker " og forfatterforeningens stipendiefond .
 
 
 
Mrk: Bestefaren til Sigrid Undset ( Halvor Undset , far til Ingvald Undset ) var fra Rendalen , ætter 5 dobbelt inn i de Dansk / Norske presteslekter ( geistligheten ) fra Åmot og Rendalen . 
( Hougen Undset ) .
 
Se forøvrig egne sider om Ingvald Undset/ Sigrid Undset .
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
I disse førjulstider passer det med en liten fortelling , " Om livet på Haarseth i gamle dager " .
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
DE POMMERSKE GENER SOM OVERLEVDE :
De Pommerske gener som overlevde svartedøden : Man finner en del rundt temaet i arkivet ( også hvorfor de overlevde ) .
F 1 kom fra Pommeren - interesant og mrk seg at bestefaren til Jens Bundisøn ( Bondesen / Bundi ) også kom fra Nordtyskland .
F 3 Sommerschield er det også forsket mye på .
Forfedrene ( genene ) til  F1 - F2 - F 3 kom fra Pommeren - Sacksen , og området rundt .
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
DOKUMENTARKIVET " RENDALEN HISTORIE " .
 
Dokumentarkivet er kun et privat arkiv , ikke kommersielt .
100 % finansiert av undertegnede .
For fremtiden vil det bli lagt litt hardere begrensninger på bruk av arkivet , dvs , at ikke alle får tilgang .
 
Det har gjennom disse 10 årene vært ganske store menneskelige kostnader , så også økonomiske kostnader i forbindelse med arkivet .
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
SANGER FRA ØSTERDALENE .
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Litt fra Jacob Breda Bull / Familie  .
 
-
-
-
-
-
-
 
Se forøvrig egen side " Jacob B. Bull " .
Se også egen  " Bullside " i billedarkivet .
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
HVORFOR VILLREINSTAMMEN BLE SKUTT NED :
 
I henhold til jaktloven var jaktretten forbeholdt de som satt med kongeskjøtene ( privat -  grunneiendomsretten ) , ( rødnissene jobbet det de kunne mot dette , alt skulle være felles , alle skulle eie ) . Hva som skjedde med reinsstammene er også en del av historien om " kongeskjøtene som ikke skulle brukes " .
For Rendalen kom havneutskiftingene over alle fjeld i 1907 , viktig og se hva som står med uthevet skrift , " Gjelder ikke grunneiendomsretten " .
 
 
 
HELE INDRE ØSTLANDET MØTTE PÅ HOUGH ( HØYE ) FOR UNDERTEGNELSE , TRYSIL - ÅMOT - ELVERUM - STORELVDALEN - ØVRE OG NEDRE RENDALEN - TYNSET , 8 MANN FRA HVERT DISTRIKT .
Alle kjente sine aner , og viste med dette hvor de kom fra ( nedstammet fra ).
Skyldfolket fra Hough ( Høye ) , og Bergh ( er - set ) .
 
Skyldfolket var tidlig ute , dette var forløperen til " jaktloven i Norge " , som kom over 110 år senere ( 1845 ) .
 
DET UNIKE DOKUMENT FRA HOUGH ( HØYE ) .
 
 
Det er på høy tid at Norge erkjenner sin egen historie .
Forsøket på og skrive om historien blir bare mer og mer " pinlig " for hvert år som går .
 
Som " mannen fra skogene sa litt underfundig " , recessive gener og degenerasjon " er skyld i mye vondt .
 
UTDRAG FRA UNDERLIGGENDE DOKUMENT :
Fødselraten er lavest i Norge . Innavlen i Norge er størst i hele verden . Det samme er prosenten av barn født med Downs syndrom og andre missdannelser .
 
 
 
Se forøvrig egne sider , " Genetic epedemiology " .
 
-
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
HØIFJELDSCOMMISIONEN :
 
 
 
 
 
Se forøvrig egen side , Høifjeldscommisionen .
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
LAV  IQ FØLGER DEGENERASJON .
 
DEGENERERTE TILSTANDER : Mutasjoner - Genfeil - Hjernskader ------- Kreft , osv .
Se underliggende dokument .
 
 
FAKTA IQ :
1. IQ er en forkortelse for intelligentkvotient .
2. To tredjedeler har en IQ på ca 100 .
3. En IQ på mellom 70 og 100 kalles kognetive vansker , dette betyr at man har lærevansker i større eller mindre grad .
4. Mellom 70 og 50 har man i følge medisinske begreper en lett psykisk utviklingshemming .
 
Kommentar : En tredjedel av Norges befolkning er et høyt tall .
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
RENDALEN NORDRE STATSALLMENNING .
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
For helheten , se egen side " Fredriks gave " .
 
-
 
Tidslinje , oversikt :
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
FREDRKS GAVE OG RENDALEN STATSALLMENNING .
Se forøvrig egen side " Fredriks Gave " .
 
 
Se forøvrig egen side " Fredriks gave " .
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
UTSKIFTING AV BRUKSRETTER  ---  SKOGDELINGSKONTRAKTER MM .
 
Den lokale sedvanerett ( den rendalske rettsoppfatning ) , bare tull , jvf Lagmannsrettens dom .
Lagmannsretten finner ikke at det er ført bevis for en slik rettsoppfatning i distriktet .
Lagmannsretten finner ikke at havneforliket fra 1895 gir avtalemessig grunnlag for jakt og fiskerett idet det ikke foreligger noen naturlig sammenheng mellom beiteområdet og utøvelse av jakt og fiskerett .
 
 
Eidsivatin Lagmannsrett : Vestfjellsameiet .
Det ble ført 2 vitner , de påsto at havneretten dro grunneiendomsretten ( de tapte ) .
 
 
-
 
-
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
HEKSEPROSESSENE I ØVRE RENDAL ( BIRCKESETTER ) .
 
Ved de store kjedeprosessene i Rendalen er det verdt og merke seg at alle de mistenkte ( 17 stk ) kom fra Øvre Bygd , ingen fra Ytre Rendal .
Det er også greit og merke seg slektskapsforholdet mellom Presteskapet ( Simon Pofvelson - Jens Bundisøn ) og de mistenkte .
Her var det meget tette bånd i blodslinjene .
Simon Pofvelson var forøvrig Jens Bundisøn"s svigersønn .
Jens Bundisøn ( Bunde / Bondesen ) Åmot .
Simon Pofvelson , Nordset - Rendalen .
 
Alle kjenner historien om da Birckesetter ( gårdene brandt ) , de fjernede kirker , osv , de fjernede gravhauger , bygdas oppgjør med geistligheten og heksebrennerne .
Hvordan bygda handterte etterkommerne av geistligheten og " heksebrennerne " i århundrene etterpå er også en meget stygg historie.
Man kan trygt si at Rødnissene fikk sin revansj .
Selv i dag er det store splittelser i bygdesamfunnet , mange vil holde kirke og gravhaugshistorie , hekseprosesser mm unna , dette skal ikke snakkes om .
 
Rødnissene ( metafor for de nyere bosettingene ) påstår i dag at Norge startet på nytt etter 1814 og 1905 .
Til dette er det og si , IKKE I GENER - SKJØTER - EIENDOM .
 
 
 
 
 
Se forøvig egen side om " Hekseprosessene i Rendalen " .
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
03.12.2017 , Nye bilder i arkivet .
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ENEVOLDSARVEREGJERINGSAKTEN .
 
Da Norge ble solgt , og Kongen tvang alle til og avstå sine rettigheter .
Viktig og merke seg , Norge skrev under . 
Det er også viktig og mrk seg , hvem han solgte til .
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
JULEN 2017 .
 
I disse Juletider :  Vi  vil ønske alle nye og gamle brukere av dokumentarkivet  en riktig god jul og ett godt nytt år .
 
Minner om egne sider for " Julekort " og " Julemerker " .
Her vil man finne mange flotte Julekort og Julemerker fra slutten av 1800 tallet og fremover , bla , noen av de første kartongkortene osv  .
 
Svein Arne .
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
TAKK .
 
Jeg vil takke de som har bidratt opp gjennom årene , både med dokumenter , gavekort , teknisk utstyr , osv .
Det er ikke gratis og drifte arkivet og jeg er meget takknemmelig for all hjelp jeg har fått .
 
Jeg vil fortsette og forfordele bidragsytere med tidlig informasjon , osv .
Disse vil også få førsteprioritet når det kommer til samlinger , befaringer , osv .
 
 
Svein Arne Høye .
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
15.12.2017 .  Nye bilder i arkivet .
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
     The plague --- Stendersamfunn --- Forsterket inngifte --- Genetic epidemiology -
 
                      Sannheten ble fortiet , og befolkningen ført bak lyset .
 
                          Inngifte --- Mutasjoner --- Genskader --- Sykdom .
 
                                   Slektenes fall , de utdøde slekter .
 
                                                 Degenerasjon .
 
                                        Servitutter og bruksretter .
 
                                  Rendalen og den offentlige svindelen .
 
                               Ære  og  omdømme  tapt  for all fremtid .
 
                         Slaktet av det prebende gods og hovedgårdene .
 
                   Servitutter og bruksretter gir ingen grunneiendomsrett .
 
                Eiendomssvindel ------ Amatørskap   ------    Slett handtverk .
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                               SKYLDFOLKET .
 
                VI vil minnes de henfarne slækter i ærbødig hengivenhet .
 
 
                                Lat oss ikkje forfedrane gløyma
                                under alt som me vende og snu 
                                For dei gav oss ein arv til å gøyma
                                han er større enn mange vil tru .
 
 
 
Hyldningsdikt fra boken " Gammelt skyldfolk i Østerdalene " .
Av Oliver M . Finstad ( 1914 ) .
 
Vende og snu : Reformasjonen .
Arv til å gøyma : Genene og blodslinjene i det norske folk .
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
21.12.2017 .
 
En liten julefortelling .
 
 
Hjem til jul .
 
Smålandsbonden ringer sin sønn noen dager før juleaften .
Jeg vil ikke ødelegge helgen for deg , men jeg må fortelle deg at mamma og jeg skal skilles , 45 års ulykke får være nok .
 
Hva er det du prater om pappa skriker sønnen i telefonen .
 
Vi holder ikke ut med hverandre lenger og jeg orker ikke snakke om det ,  ring din søster i Kiruna og fortell det til henne .
Panikkslagen ringer sønnen til sin søster som eksploderer i telefonen , aldri i livet om de skal skilles , jeg skal ta hånd om dette .
 
Pappaen legger på telefonen og vender seg til kona med ordene , det er i orden de kommer hjem til jul og de betaler reisen selv .
 
 
God jul .
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie