Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Rendalen: landets mest gjennomforskede kommune, og Starten etter reformasjonen.

 
Skyldfolket og Ættefolket.
Veien til Norsk Befolkningsregister.
                                           
Rendalen: Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Tromsø, -  Sykehuset Innlandet - Statsarkivet Hamar.
 
Disse innstanser tok for seg hvert sitt fagfelt.
1: Universitetet i Tromsø,bygde opp sin egen Rendalsdatabase, for alt som ledet til Norsk befolkningsregister.
2: Sykehuset Innlandet tok for seg mutasjonene/genfeilene/sykdommene.(og starten fra Pommeren).
3: Statsarkivet på Hamar tok for seg eiendommene,og de tinglyste dokumenter.
4: Oversikt over de NIFU meritterende vitenskapelige undersøkelsene og rapportene som går på, mutasjoner - genfeil -sykdommer,(Rendalsmutasjonene).
 
Under  kommer rapportene fra den enkelte institusjon.
 
 
Universitetet i Tromsø:
Universitetet i Tromsø tok for seg gjennomgangen og oppsettene av matriklene,de laget seg sin egen "Rendalsdatabase" .
Denne databasen ligger det deler av på Rendalen Historie, man bør lese " A Historical Population register of Norway",( The farm - and genealogical "bygdebok" genre in Norway.
Tar med noe her,matriklene og andre ting kan lastes direkte ned fra R.H.(her ligger mange års forsknig og jobb bak)
Alt refereres til Parish Register,(kirebøkene ligger i tidslinjene).
 
The basis for the analysis is the Rendalen database.
The foundation of the database is Parish Register from 1734 - 1900, that are linked together  by a family reconstitution procedure.
In addition there are linkages to several other sources such as censuses,probate registers and court journals.
 
 
 
 
UIT: A Historical Population Register of Norway (6).pdf (654540) Man bør også lese: The Farm and Genealogical "bygdebok" genre of Norway(Ættesoga som startet på Høye i Rendalen).
 
 
 
       Nasjonalt historisk befolkningsregister (1).pdf (96918) For forskere inne medisin og psyciatri,det foreligger lokale registre for Rendalen 1733 - 1900.
 
Universitetet i Tromsø- Oslo.
 
 
 
 
 
Ættebok:  Skyldfolket og Ættefolket i Østerdalene.
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sykehuset Innlandet:
 
Sykehus Innlandet brukte denne databasen,de tok for seg Rendalen - hovedgårdene - slektene - mutasjonene(Rendalsmutasjonene),genfeilene,sykdommene i sin rapport, "Psychosis and suicide in a rural community".
 
Dette var et meget solid arbeide.som også ble NIFU meritterende.
Les siste side om starten fra Pommeren, (om personene F1 - F2 - F3),(mistet 9 av 10 barn).
 
Forundersøkelsene startet i 1978, forskerne gikk fra dør til dør i bygda og intervjuet folk,særlig hovedgårdene,det ble avgitt mange blodprøver.
 
Finacielly supported by the University og Oslo,The Norwegian reserach Council, EU"s biomed 1 and 2 programme , Innlandet Hospital Trust , and donations.
 
Vitenskapelige publikasjoner NIFU merittered (3).pdf (49623) Se oversikten over de NIFU meritterende vitenskapelige undersøkelse og rapporter som går på mutasjoner - genfeil og sykdommer(Rendalsmutasjonene).
 
 
 
Genanalyse av brystkreft - Tidsskrift for Den norske legeforening (1).pdf (8049073) Les: kreften kan spores tilbake til Rendalen år 1495.
Les også om Ataxia -- Rendalsmutasjonene.
Les også om de nevrodegenerative sykdommene.
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Statsarkivet Hamar:
 
De eldre skjøtene og dokumentene i arkivet er oversatt av arkivregistrator Inger Karin Martinsen ved Statsarkivet Hamar.
Martinsen har et særskilt ansvar for Tingrettene(sorenskriveriene) og Fogderiene.
Hun er også expert i gotisk skrift.
 
 
Direktelink:
 
På dokumentsiden tok statsarkivet(Hamar) på seg jobben med og oversette 1000 vis av utgangsskjøter og systematisere disse,1730(16) - 1825.
Da gårdene og kirkene ble privat innløst.
Dette var en formidabel jobb,pågikk i årevis,ansvarlig for jobben var statsarkivet Hamar,ved Inger karin Martinsen.
Her ble det etter undertegnedes syn gjort en kjempejobb,all ære til arkivverket og de som utførte jobben.
 
Det er kun Rendalen som denne formidable jobben er gjort på,årsaken er det ovenfornevnte slaktet av hovedgårdene,og den ufulstendige gårddelingen  i den kommunen hvor alt startet.
 
I dette flotte arkivet kan man søke direkte på personer - etternavn - gårder - osv.
Digitalpensjonatet for Rendalen.
 
 
Andre forskere har også jobbet mye med Rendalen.mye av disse avhandlingene finnes i dokumentarkivet "Rendalen Historie".
 
Vil og kommentere alle dommene som ligger tinglyst i Rendalen etter 1900,nærmer vel seg 100 stk,disse sier jo også sitt om hvorfor staten bruker så store forskerressurser på Rendalen.(for dommene, se Rendalen Historie).
 
Vil og bemerke skrivelsene som ligger på departementenes hjemmesider : 23% av landet er "såkalt eierløst".(se Rendalen Historie).
 
Vil og bemerke: Overjordskifterettene som ble avsatt fra 1 januar 2016.(all anke inn for samme domstol i fremtiden).
 
Etter hva undertegnede kan se, og de siste dommene i fjellområdene lengre nord, så blir alt rett, og de gamle dokumenter lagt til grunn.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NYHETER: Kongen i statsråd har i dag den 04.03.2016 oppnevnt Høgsterettsdommar Karl Arne Utgård som leiar for lovutval.
Eit nytt utval skal gå igjennom lovverket for statsallmenningene.
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haug(Nordre Høye), gården hvor alt startet -- gården ble slaktet,og husene fjernet.
Så også med gravhaugene,de ble fjernet etter 1950, kun 1 igjen.
 
Skyldfolkets og Ættefolkets hovedsete ved Lauritz og Ingeborg Høye.
Gården lå inntil  Øvre Rendal Kirke( i sør), omgitt av gravhaugene.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                    SKYLDFOLKEt På Haug(Nordre Høye).
                                          Lauritz og Ingeborg Høye.
 
 
Vi som er av bondeætt og kjender vore "aner" finn gammelt skyldfolk næsten på hver gard i bygden,her skal nævnes Nordseth-folk, Høye - folk og Haarseth - folk.
Nordsethfolket nedstammer fra Lauritz og Høye,fødd kring år 1560.
 
                        Vi vil minne de henfarne slægter i ærbødig hengivenhet.
 
                                       Lat oss ikkje forfedrane gløyma
                                       under alt som me vende og snu
                                       for dei gav oss ein arv til å gøyma
                                       han er større enn mange vil tru.
 
 
 
Av Bygdebokforfatter Oliver M. Finstad(1914)
Utgiver av Ætteboken.
 
Arven: Genene og blodslinjene som igjen ble til Norsk "befolkningsregister".
 
Stamtavle 1550 - 1914.
 
 
 
En Genealogirapport på Jacob Lauritzen Swante:
 
Fra Riksantikvarens database:
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie