Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Siste utlagte , del 10 .

 
 
SKYLDFOLKET :  HØYE - NORDSET - HAARSETH .
 
Etterkommerne av den katolske  geistligheten .
Geistligheten : Dynastiet av prester i Jens Bundisøn"s familie .
 
 
FOR ØSTERDALENE : Rendalen ( Nordseth ) , Hrr Simon Pofvelson ( Pål"s sønn ) ---  Åmot : Jens Bundisønn .
Jens Bundisøn var Hrr Simon"s svigerfar .
 
 
Skyldfolket har sine gravsteder på 1 rekke ved Øvre Rendal kirke ,( gamle Birckesetter )  slik det har vært tradisjon gjennom århundrer .
De mektige Koppangsslektene ( gården Koppang ) som i sin tid giftet seg inn i familiene ligger også her .
 
St Simon kirke sto også her på Høye i sin tid , og i familiene ( Høye / Hough ) har navnet Simon gått i arv i over 500 år .
Slik er det også i dag , skyldfolket kjenner sin katolske historie .
Gravhaugene etter forfedrene er desverre fjernet av de som ville skrive en ny historie om dette mektige  katolske platået .
Det er bare en gravhaug igjen , men i arkivet ligger det gamle foto av flere .
 
Bøkene om de katolske presteslektene og forfedrene er skrevet " , " Gammelt skyldfolk i Østerdalene " , ( 1914 ) .
 
De gamle katolske presteslektene fra ( Hough / Høye ) , på Birkesetter ( Ø. Rendal ) er landets mest gjennomforskede ,
 
De første blodprøver ble samlet inn i 1978 , og sluttrapportene kom i 2005 .
 
De store vitenskapelige undersøkelser ( NIFU MERRITERENDE ) .
" Psychosis and suicide in a rural community " .
 
FELLES STAMFAR : The founder mutation .
THE COMMON ANCHESTOR , ble også sporet tilbake til skyldfolket , se rapporten fra Oxford Univesity i arkivet .
 
 
ØVRE RENDAL KIRKE :
Øvre Rendal kirke står i dag på Hough"s ( Høye ) grunn .
Det katolske inventaret i kirken ble brent på bål i 1915 , noe ble dog solgt på auksjon .
 
 
I tillegg til gravhaugen på Midthøye .
 
 
SE ARKIV :
 
Se også i arkivet : Høyefolkets skjøter på kirken .
 
Se oså i arkivet : Landets mest gjennomforskede samfunn og heksebrennerfamiliene fra Hough , presteskapet i Åmot og Rendalen ( Pofvelson / Bundisøn ) .
 
Se også i arkivet : Matriklene som viser at Høye er eier av fjellområdene gjennom århundrene .
 
Se også i arkivet : Høyefolkets legater gjennom århundrene , den tid"s bankvirksomhet .
 
Se også i arkivet : Gravstenen med krone på .
 
Se også i arkivet : " Det unike dokument " , som ble undertegnet på Høye ( Hough ) .
 
Se også i arkivet : Genealogirapportene , ( slekstre ) ca 4500 sider .
 
Se også i arkivet : DNA Testene .
 
Se også i arkivet : Hekseprosessene / Heksebrennerne .    
 
Se også i arkivet : Birckesetter"s 1000 årige historie og bosettingene på grunn av verdiene i grunnen , Jernmalm - kopper , osv .
 
Se også i arkivet : Reetableringen etter svartedøden .
 
Se også i arkivet : Sykdommene - mutasjonene og genfeilene .
 
Se også i arkivet : Kreften som ble sporet tilbake til Rendalen i Hedmark år 1495 . 
 
Se også i arkivet : Bruksrettene og eiendomssvindelen .
 
Se også i arkivet : Kirkehistorien ( St Simon - St Peder ( peter ), og den nyere historien .
 
Se også i arkivet : De tinglyste dokumenter gjennom århundrene .
 
Se også i arkivet : Billedarkiv , Skyldfolket - Gravhauger - Bygdehistorie ,osv .
 
 
---
 
 
 
 
                                                SKYLDFOLKET .
 
                    Vi vil minnes de henfarne slækter i ærbødig hengivenhet .
 
 
 
                                    Lat oss ikkje forfedrane gløyma
                                    under alt som me vende og snu .
                                    For dei gav oss ein arv til å gøyma ,
                                    Han er større enn mange vil tru .
 
 
 
Hyldningsdikt fra Ætteboken " Gammelt skyldfolk i Østerdalene ".
Av Oliver M . Finstad ( 1914 ) .
 
Vende og snu : Reformasjonen .
Arven            : Genene og blodslinjene i det Norske folk .
 
 
 
Ved reformasjonen blev desværre opptegnelser fra den katolske tid tillintetgjort , kirkernes arkiver blev simpelt hen brendt på kirkegårdene ( side 3 ) .
 
 
 
 
 
 
---
 
 
DOKUMENTENE :
 
I tillegg til  pantebøkene ( arkivverket ) , så er alt av gamle originaldokumenter i arkivet utlevert av skyldfolkets hovedgårder , Høye - Haarseth - Hanestad .
Det er fortsatt igjen store megder dokumenter som ikke er scannet inn .
Før arkivverkets tid ble alle dokumeter oppbevart på den enkelte gård , gjennom århundrene .
Dette er en jobb som så absolutt bør gjøres ferdig .
 
For de som er eiere av bruk ( ikke gårder ) , er dette hva jeg hører, "  bare noen gamle dokumenter som ikke betyr noe ".
 
 
---
 
 
Forløpet til dokumentarkivet " Rendalen Historie " var jobben med dokumenter fra 1997 og  som endte med salget av storgården " Jordet Berger " i 2015 .
Det ble registrert et meget slett arbeid fra både seterlag og kommune ( forsiktig sagt ) .
 
 
---
 
 
PRESTESLEKTENE : ROOTS FROM HØYE ( HOUGH ) IN THE 1500 SCENTURY .
 
 
Når man samkjører de " store vitenskapelige undersøkelser "  fra Rikshospitalet og Radiumhospitalet og Oxford university - arkivene fra Gaustad - Rotvoll og Sanderud og Tynset Psykiatriske - medisinske rapporter ,  med slektsforskernes genealogirapporter og DNA tester , får man et greit bilde av ættenes og slektenes gang gjennom århundrene .
 
For undertegnedes del har jeg pr i dag 1000 vis av DNA matc med folk fra Norge og utlandet.
Dette jobbes det fortløpende med over hele verden .
 
 
---
 
20.05.2018 : Nye bilder i arkivet .
 
Foto av et gammelt handtegnet stamtre , oppbevart på en av hovedgårdene i Rendalen  , Stamtre over Strand , Storelvdalsslekter og Rendalsslekter .
Utg : Nils Strand , kirkeverge 1616 - 1622 .
 
 
 
---
 
 
BEGYNTE NORGE PÅ NYTT I 1814 / 1905 .
 
Budskapet til de politiske systemer i dag ( rødt / blått ) bør være :  Norge begynte ikke på nytt i 1814 eller 1905 .
 
Som dokumentene viser : Ikke i gener skjøter og eiendom .
 
 
-
 
At makt og systemer korrumperer er en kjent problemstilling for domstolene .
 
Fallhøyden for en rettsstat kan være stor , det omdømmemessige er også en vanskelig del av dette .
 
 
---
 
 
DE GAMLE KIRKER : ST SIMON  ---  ST PEDER ( PETER ) .
 
De gamle kirker ( Katolsk kirke / katolsk tro ) .
 
Reformasjonen .
 
De nye protestantiske kirker ble reist på restene av de gamle katolske kirker og gravhauger, innventar og dokumenter  i de katolske kirkene ble brent på den enkelte kirkegård , for Rendalens del så ble de siste rester av " det katolske " brent å sent som i 1915 , noe ble også solgt på auksjon .
 
Forfedrenes gravhauger ble jevnet med jorden , ny historie skulle skrives .
 
Det ble diktet opp sagn og eventyr for og tåkelegge historien .
Eks: Avisartikler om ST Simon kirke på Nordseth - Kirken på Vangen , historien om graven , osv .
 
For ytre Rendal har man denne tvilsomme historien om fløtingen av kirketømmeret .
 
Slektene og etterkommerne etter geistligheten og det kaolske presteskapet ble av bygda , forsiktig sagt " meget slett behandlet " i alle sammenhenger .
 
Gårdene ble slaktet , kommunen godtok ikke tinglyste dokumenter , den nye tid hadde kommet .
Nye fiktive ( falske ) grunnbøker på eiendommene ble skrevet .
Slik er det også den dag i dag .
Bruksrettenes historie er greit beskrevet i arkivet .
Litt historie om de nyere kommuner ligger også i arkivet : eks : Engerdal 1911 -- Folldal 1914 ,osv .
 
 
Genetisk gikk det galt med de nyere slekter , forsterket inngifte ( fra både mor og farsiden ) , med dertil økt risiko , knekte  de fleste , sykdommer , mutasjoner , genfeil , sinnsykdom , selvmord , osv .
Det har nesten ikke kommet inn nytt blod til dalen de siste 150 år , dette måtte gå galt .
Dette er beskrevet på egne sider i arkivet " Genetic epidemiolgy " .
Rapporter fra Rikshospitalet , Oxford university , osv .
Les mer om den forsterkede inngifte i arkivet , ( mutasjonenen fra begge sider , mor og far siden , med dertill meget økt risiko for sykdom  ) .
 
LANDETS MEST GJENNOMFORSKEDE SAMFUNN :
Slektene fra Birckesetter ( Øvre Rendal ) er landets mest gjennomforskede .
 
 
 
---
---
---
 
 
---
 
RUNEBOMHAMMEREN : Svindelhistorien .
 
Skinnskrapen fra gravhaugen på Høye ( Hough ) som ble til en runebomhammer .
 
Som det står : Mer naturlig er det å hevde at dekoren ble til i et nordisk miljø , at en Rendøl skar den rett og slett .
For og viderebehandle og myke opp skinnet .
 
 
 
 
 
Geistligeten og gravhaugene på Hough ( Høye ) er før omtalt i arkivet , Rendølene prøvde og få til at St Simon kirke lå på Nordset , at skinnskrapen er en runebommhammer fra Nordset .
Alt dette er bare eventyr og oppspinn fra Rendølenes side .
 
Gravfunnene som rendølene sier kommer fra Nordseth , kommer i virkeligheten fra gravhaugene på Hough ( Høye ) .
 
Alt ble gjort for og fjerne den katolske historien om forfedrene .
 
Kirkehistorien og gravhaugshistorien for Rendalen er en gedigen svindelhistorie .
 
Den gedigne gravhaugen på Unset fortjener også mye mer oppmerksomhet enn den får , dyregravrekken ned fra fjellet kommer ned rett i sørkant av gravhaugen , det at rendølene plyndret haugen og støpte skjeer av sølvet bør ikke være til hinder for forskerne .
Forfedrene til Sigrid Undset ( nobels litteraturpris ) kom herfra , hun kjente historien og konventerte ( katolikk ) .
 
Denne historien er før omtalt i arkivet .
 
--
 
Forskningen på sykdom  mutasjoner og genfeil gjennom mange år er etter hva undertegnede kan se ,  et ærlig og flott stykke arbeid , her er jobben gjort virkelig ordentlig .
All ære til forskerne .
 
Når det gjelder eiendom , kirke og gravhaugshistorie er det en helt annen sak .
Sannheten ble ofret på grunn av " slaktet av kirkegodset " og kampen om grunneiendomsretten .
Det nye Norge skulle bygges , alle skulle med , også som grunneiere .
Kongeskjøtene og videresalgskjøtene ble satt til side , den nye tid hadde kommet .
 
 
I det store og hele blir vi alle tapere her , både forskere og allmue , en omdømmemessig katastrofe .
 
 
Se forøvrig egne sider om Gravhauger og oltidsfunn i arkivet .
 
 
---
---
 
PREST OG PROSTEARKIVET :
 
 
---
 
FRA MYRMALM TIL JERN OG STÅL .
 
Ole Evenstad -  liv og virke .
Den yngre jernvinna i deler av Norge og Sverige .
 
Kilder : Historie -  Metallurgi - Funn mm.
 
 
 
 
 
---
 
På grunn av stor pågang , så åpner nå arkivet opp i større grad for utenlandske brukere .
 
---
 
GRUNNEIENDOMSRETTEN :
 
Når det gjelder eiendommene , så kan alt føres tilbake til " kampen om grunneiendomsretten " , selv i dag er det ikke ryddet opp i fjelddistriktene , over 20 % av landet er uten eiere i matrikkelen .
 
Poitisk er dette en skandale , hvem satt med makta fra 1880 åra og fremover 1900 tallet .
 
Hva gjorde disse menneskene med sin egen historie , ( forfedre - kirke - gener -  osv ) , hvordan vil historien dømme disse .
 
Selv i dag blir ikke folket opplyst om antallet sykdommer ( les mutasjoner og genfeil / nevrodegenerativ skade ) som herjer Norge , dette er sykdommer/ tilstander ( uten diagnose ) man nesten ikke finner i andre land .
En tredjedel av folket har en IQ på mellom 50 -100 , hva med årsakssammenhengen .
 
 
Opplysning må på plass , slik at den enkelte kan ta sine egne valg .
 
 
Det hjelper lite og stikke hodet i sanden , det er direkte pinlig og måtte lese om genetikken i Norge i utenlandske medier .
 
---
 
 
Undertegnede har registrert at store mengder av dokumentene er oversatt til andre språk , både på eiendomssiden og sykdomssiden .
 
 
---
---
 
 
TAKK TIL ARKIVVERKET :
 
Det rettes en stor takk til arkivverket ved Inger Karin Martinsen .
Det er en fantastisk jobb hun har gjort i alle disse år med oversettelse av dokumentene .
 
 
 
Inger Karin Martinsen har et særskilt ansvar for tingrettene , sorenskriveriene og fogderiene .
Hun er i tillegg ekspert på gotisk .
 
 
Takk for et godt samarbeid gjennom mange år .
 
 
 
---
---
 
 
FORSKNING.NO .
 
NORGE BLE KONTROLLERT FRA PREKESTOLEN .
 
 
 
 
---
 
DE RØDE FYLKER HEDMARK OG OPPLAND .
 
Rendalen Historie har før beskrevet litt om da " Overjordskifteretten " ble avskaffet for litt tid siden ( i arkivet ) .
Overjordskifteretten var Jordskifterettenes ankeinstans .
Hele domsadministrasjonen ble avskaffet .
 
Nå vurderes det om " Tingrettene " også bør sentraliseres og samordnes , årsakssammenhengene er vel klare .
Systemene som påvirker 1 leddet ( Tingrettene ) , har vært for sterke .
Lovverket bør anvendes likt for hele kongeriket .
 
 
Det er også verdt og mrk seg , " Hvor mange dommere og advokater " , som mister bevillgningen hvert år .
 
De som har lest litt i ( Dommene , under kategorier ) i Rendalen , har vel gjort seg noen tanker .
 
Det er også verdt og mrk seg at : Inger Karin Martinsen (arkivverket ) , har et særskilt ansvar for Tingrettene , Sorenskriveriene og Fogderiene i Norge .
Hun er også ekspert på gotisk .
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
MATRIKKELEN : STORE FEIL I DET DIGITALE EIENDOMSKARTET :
 
 
Som Rendalen historie har påpekt i mange år er det store feil i matrikkelen , her har kommuner og enkeltpersoner i kommunene fått matrikulere fritt etter eget syn .
Kartverket har bare godtatt alt som har kommet fra kommunene .
 
Matrikkuleringen er den enkeltes lommebok , denne blir lagt til grunn ved taksering , banklån , osv , ( den ekeltes pantegrunnlag ) .
 
Det er særlig fjelldistriktene dette gjelder , alle skulle med og være såkalte grunneiere , eller eie i fellesskap .
Dette har vært politisk styrt , og vi vet alle hvem som har sittet med makta i kommunene i Hedmark og oppland etter 1880 tallet og fremover , her må det røde systemet ta sitt ansvar .
 
Kongeskjøter og videresalgskjøter har ikke blitt brukt  , fellesskapet skulle styre , det private skulle bort .
 
En femtedel av et land uten eiere , dette er en enorm skandale som det vil ta mange tiår og rydde opp i , og det vil koste 100 vis av millioner  kroner hvis alt dette skal ryddes opp i rettslig .
 
STATEN JOBBER :
Det gode med dette er at Staten allerede er i god gang , for utgangen ( Rendalen ) , har Inger karin Martinsen ( statsarkivet Hamar ) , jobbet med utgangsskjøtene i over 10 år og systematisert disse .
De 1000 vis av kongeskjøter og kjøperregister / eiendomsregister  over hele Norge er også nå kommet på plass , ( se arkiv ) .
 
 
Se forøvrig egen side i arkivet : " Jordebøker og Matrikkler " .
 
 
---  
---
 
 
PÅ VEGNE AV STATSADVOKATEN :
 
Inger Karin Martinsen ( statsarkivet Hamar ) gjorde en fantastisk jobb , hun brukte over 10 år på å oversette utgangsskjøtene , mm på Rendalen kommune i Hedmark.
 
På en av mine mange turer til arkivverket spurte jeg henne , " Hvem har gitt deg oppdraget med og oversette alle disse dokumentene , gjennom alle disse år "
 
Hun svarte ordrett : På vegne av Statsadvokaten og Hans Henrik Bull , og jeg skulle gjøre jobben med dokumentene .
 
-
 
Inger Karin Martinsen har et særskilt ansvar for Tingrettene ( Sorenskriveriene ) og Fogderiene .
Hun er i tillegg ekspert på gotisk .
 
 
 
 
----
 
 
DOMSTOLENES TROVERDIGHET , STERKT SVEKKET .
 
Matrikkelene ( gjennom århundrene ) og dommene / utgangsskjøtene som viser at Høye er den rette eier av fjellområdene i Rendalen.
Fjellområdene er private , kommunens matrikullering av disse er tyvstykker og galskap .
 
 
 
 
 
For fullstendig oversikt , " se tidslinje " , under kategorier .
 
-
 
 
 
 
---
 
OMSKRIVING AV HISTORIEN .
 
Det er beklagelig og registrere at historien ble forsøkt omskrevet , kommunene på indre østlandet pyntet på sannheten , bygdebøkene hoppet over
reetableringen av Norge , skrev mye tull om svartedøden og hvem som overlevde ,osv.
Presteskapets historie ble i bygdebøkene slettet ( borte mye fra 1500 - 1750 ) .
Kirkehistorien  ble forsøkt omskrevet .
Forfedrenes gravhager ble fjernet , og dette langt ut på 1900 tallet .
 
Fiktive ( falske ) grunnbøker på eiendommene , alle skulle væreie eiere .
 
Gårdene ble brent og i etterkant slaktet  , de katolske kirkene fjernet .
 
 
Alle spor av de katolske forfedrene skulle fjernes , Norge skulle starte på nytt .
 
Måten skyldfolket ( det katolske presteskapets etterkommere ) , ble behandlet på etter 1900 , og selv i dag er en stor skam .
 
 
 
Alle de som døde bitre på grunn av denne historien fortjener også en stemme og at sannheten kommer frem .
 
 
---
 
 
EGEN WEBSIDE i ACADEMIA .
 
Undertegnede har egen webside i " Academia " , her ligger alle tinglyste dokumenter , tidslinjer , osv .
 
 
---
 
 
ALTERTAVLEN I ØVRE RENDAL KIRKE :
 
Se altertavlen i billedarkivet .
 
Malt i 1678 av maleren Peter Andersen Lillie .
 
SE forøvrig egne sider under " kategorier " , kirker .
 
---
 
REETABLERINGEN ETTER SVARTEDØDEN :
 
Som den våkne leser har registrert , reetableringen gikk ut fra  Birckesetter ( Geistligheten ) og  " folket fra Hough " , hele indre østlandet nedstammer fra disse slekter.
Likeså grenene som gikk til Trondheim - Bergen - oslo - Idre og Særna - Herjedalen og Jemtland , osv.
Leser man genealogirapporten på undertegnede kommer også Gudbrandsdalen , osv .
 
Det er virkelig pinlig og lese bygdebøkene for den enkelte kommune , og fosøket på og omskrive historien .
Skal noe av æren reddes her bør det bli mye mer ærlighet og redelighet .
 
Man kan ikke sette til side et lands Ættehistorie , man må også ha med seg at utenlandske forskere har jobbet med genetikken og sykdommene i flere tiår .
Så også slektsforskerne .
 
 
---
 
 
 
                                              SKYLDFOLKET .
 
 
                 Vi vil minnes de henfarne slækter i ærbødig hengivenhet .
 
 
 
                                  Lat oss ikkje forfedrane gløyma ,
                                  under alt som me vende og snu
                                  For dei gav oss ein arv til å gøyma
                                  Han er større enn mange vil tru .
 
 
 
Hyldningsdikt , av Oliver M. Finstad .
Utgiver av Ætteboken ( 1914 ) .
 
Vende og snu : Reformasjonen .
Arven            : Genene og blodslinjene i det norske folk .
 
 
 
---
---
 
 
 
SYKDOMMENE SOM SPREDTE SEG UT FRA BIRCKESETTER ( ØVRE RENDAL ) TIL HELE NORGE .
 
Vi har før omtalt AT og BRCA 1 og 2 mutasjonen , ( The founder mutation ) med felles stamfar fra Rendalen ( født 1495 ) , alle vet at et menneske ikke består bare av 1 gen , men er en helhet av genener ( friske og syke ) .
Har man funnet felles stamfar , så har man funnet felles stamfar , ( les dok , " The common anchestor is identfied , was born in Rendalen in 1495 ).
 
 
 
 
---

Kontakt

Rendalen Historie

redaksjon@rendalen-historie.com

2485 Rendalen

90638590

Søkested

Logg inn

© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Rendalen Historie